SharePoint

Skip Navigation LinksManual_MOPH

NameManual
Namecheck
  
  
  
Edit
คู่มือประชาชน  ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
กลุ่มยา1
1
 
คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
กลุ่มวัตถุเสพติด1
1
 
คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มด่านอาหารและยา1
1
 
คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มอาหาร1
1
 
คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์0
1
 
คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
กลุ่มเครื่องสำอาง1
1
 
คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
กลุ่มวัตถุอันตราย1
1
 
คู่มือประชาชน ฉบับผู้บริโภค
กลุ่มผู้บริโภค1
1
 
1. คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
ยา
999
 
การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์1
1
 
การย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตหรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์1
2
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์  กรณีเปลี่ยนแปลง-เพิ่ม
กลุ่มเครื่องมือแพทย์1
3
 
การขอจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์1
4
 
การย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์1
5
 
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์1
6
 
การขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์1
7
 
การขอใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์1
8
 
การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
กลุ่มเครื่องมือแพทย์2
1
 
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตผลิต  และใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตาม
กลุ่มเครื่องมือแพทย์2
2
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์2
3
 
การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์2
4
 
การขอแจ้งรายการละเอียดผลิตและแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือ
กลุ่มเครื่องมือแพทย์3
1
 
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดในใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต และใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้า
กลุ่มเครื่องมือแพทย์3
2
 
การขอต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์3
3
 
การขอใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์3
4
 
การขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์4
1
 
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตในหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก
กลุ่มเครื่องมือแพทย์4
2
 
การขอใบแทนหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ตามมาตรา 34 (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์4
3
 
การขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์5
1
 
การขอเพิ่มเติและขอเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เลขาอนุมัติ)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์5
2
 
1 - 30Next