แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่มีผลต่อการเข้ารับบริการของท่านแต่อย่างใด


1. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. (กลุ่มผู้ประกอบการ)

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ครอบครองและและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งติดต่อขออนุมัติ อนุญาต ขอคำปรึกษาต่างๆ จาก อย. ทั้งที่มาติดต่อด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC), ด่านอาหารและยา และที่ตั้งสำนัก/กองผลิตภัณฑ์ และทางช่องบริการอื่น เช่น ระบบ e-submission

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
(กลุ่มผู้ประกอบการ)

Link : https://forms.gle/EYyipbhi5eBDdwWa9


…………………………………………………

2. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของ อย. (กลุ่มผู้รับอนุญาต)

ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครอง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และ อย. ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการตามแผนเฝ้าระวังปกติ, ผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต และ ผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจเพื่อการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
(กลุ่มผู้รับอนุญาต)

Link : https://forms.gle/AEA9jP2D2XsW3Zid8


…………………………………………………

3. แบบสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ร้องเรียนที่มาร้องเรียน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ร้องเรียนบริการของ อย.3 หมายถึง ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ อย. เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ / ด้านการให้บริการ ฯลฯ

QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
(กลุ่มผู้ร้องเรียน)

Link : https://forms.gle/P7KqihYmdVYufp758