บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542
สืบค้นบัญชียาหลักแห่งชาติ 2542
Down load บัญชียาหลักแห่งชาติ 2542
คำชี้แจงบัญชียาหลักแห่งชาติ 2542
แก้คำผิด
       สำหรับข้อมูลในรูปแบบเอกสารนั้น จะอยู่ในลักษณะของแฟ้ม Adobe Acrobat PDF files สัญลักษณ์ () ดังนั้นในการเปิดข้อมูลเพื่ออ่าน จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Adobe Acrobat Reader ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถ ดึงเครื่องมืออ่านดังกล่าวมาติดตั้งได้ฟรีจาก Adobe's website

       ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ที่ 2/2542 เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) หน้า 1, หน้า 2, หน้า 3, หน้า 4, หน้า 5, หน้า 6, หน้า 7, หน้า 8
       ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ที่ 2/2542 เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 2542
       ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ที่ 1/2542 เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 2542

       ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ 1/2542เรื่อง การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542
       ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ 2/2542 เรื่อง คำแนะนำประกอบการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542
       คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สั่งใช้ยาในบัญชี ค. และ ง. ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542
      แนวทางการกำกับ ประเมินและตรวจสอบการใช้ยาในบัญชี ง. ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542
      ถาม-ตอบปัญหา เกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง 1
      ถาม-ตอบปัญหา เกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง 2
      การประเมินผลเรื่อง การรับรู้ ความเข้าใจ และการใช้ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542
      การประชุมสัมมนา เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2542 (1)
      การประชุมสัมมนา เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2542 (2)
      การประชุมสัมมนา เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2542 (3)
Outside Link : [อย.] [สธ.] [กองควบคุมยา]
สนใจรายละเอียดติดต่อ Email: edl@fda.moph.go.th
มีปัญหาด้านข้อมูลติดต่อ Email: pinpong@health.moph.go.th