แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • (รายละเอียด)
 • 1. เอกสารที่ผู้ขอจดทะเบียนสถานประกอบการต้องเตรียม
 • (บุคคลธรรมดา) (นิติบุคคล)
 • 2. คำชี้แจงการจดทะเบียนสถานประกอบการ
 • (Download)
 • 3. การกรอกข้อมูลในเอกสารคำขอจดทะเบีนสถานประกอบการ (ส.น. 1 หรือ ส.ผ. 1)
 • (Download)
 • 4. คำขอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์
 • (Download)
 • 5. คำขอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 • (Download)
 • 6. หนังสือมอบอำนาจเพื่อเป็นผู้ยื่นคำขอการจดทะเบียนสถานประกอบการ
 • (Word File) (PDF File)
 • 7. หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสถานประกอบการ
 • (Word File)(PDF File)
 • 8. รายละเอียดของรูปถ่าย
 • (Download)
 • 9. ตัวอย่างแผนผังภายในบริเวณสถานที่ผลิต/นำเข้า และสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
 • (Download)
 • 10. ตัวอย่างแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิต/นำเข้า และสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
 • (Download)
 • 11. คำแนะนำการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
 • (PDF File)
 • 12. กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง
 • (PDF File)
 • 13. เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
 •  
         -  รายการระบบกำจัดน้ำ ขยะมูลฝอยและควบคุมอากาศ
  (PDF File)
         - ขั้นตอนและกระบวนการผลิตแต่ละประเภทของเครื่องมือแพทย์
   
         -  แผนผังการจัดวางเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
   
 • 14. ตัวอย่างหนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติม
 • (PDF File)
 • 15. ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (นิติบุคคล กับ นิติบุคคล)
 • (PDF File)
 • 16. ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล)
 • (PDF File)
  เอกสารเพิ่มเติม (นอกเหนือจากเอกสารประกอบการพิจารณาจดทะเบียนสถานประกอบการ)
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับสถานที่ประกอบการต่าง ๆ
  จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
  (กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
  จำนวน 1 ชุด
     
  3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (สำหรับผู้จดทะเบียนพาณิชย์ก่อนวันที่ 1 กพ. 55
  จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)
  จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาหนังสือจดทะเบียนต่างด้าว
  (กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างด้าว)
  จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  (กรณีนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมิได้ทะเบียนต่างด้าว)
  จำนวน 1 ชุด

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center : 0 2590 7148