รวมกฎหมายยาเสพติดให้โทษออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

book_yellow.gif

พระราชบัญญัติ

book_yellow.gif

กฎกระทรวง

book_yellow.gif

ประกาศกระทรวง

book_yellow.gif

ระเบียบกระทรวง

book_yellow.gif

คำสั่งกระทรวง

book_yellow.gif

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ


กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
e-mail : narcotic@fda.moph.go.th