ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 135 ( พ.ศ. 2539 )
เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒


- - - - - - - - - - - - - - - - -

       อาศัยอำนาจตามความใรมาตรา ๖และมาตรา ๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
       
       ข้อ ๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้ 
       (๑)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๒๒ ) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๒๒ 
       (๒)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗ ( พ.ศ. ๒๕๒๓ ) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓
       (๓)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๘ ( พ.ศ. ๒๕๒๗ ) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๒๗
       (๔)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบัยที่ ๖๙ ( พ.ศ. ๒๕๒๙ ) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
       (๕)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๐ ) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๐
       (๖)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๔ ( พ.ศ. ๒๕๓๑ ) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๑
       (๗)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๘ ( พ.ศ. ๒๕๓๑ ) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑
       (๘)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐๖ ( พ.ศ. ๒๕๓๓ ) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๓
     ข้อ ๒.  ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ให้รวมถึง
               (๑)  วัตถุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว
               (๒)  ไอโซเมอร์ใดๆ ของยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ และประเภท ๒ ยกเว้นไอโซเมอร์อื่นของยาเสพติดให้โทษที่ได้ระบุตัวไอโซเมอร์นั้นๆ เป็นยาเสพติดให้โทษไว้แล้วเป็นการเฉพาะ
               (๓)  เอสเทอร์และอีเทอร์ใดๆ ของยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ และประเภท ๒ ยกเว้นตัวที่ได้ระบุให้เป็นยาเสพติดให้โทษไว้แล้วเป็นการเฉพาะ
               (๔)  เกลือใดๆ ของยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ และประเภท ๒ เอสเทอร์และอีเทอร์ของยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ และประเภท ๒
               ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเข้มข้นใด หรือนำไปใช้เพื่อการใด เว้นแต่จะมีการระบุความเข้มข้นหรือเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ
     ข้อ ๓.  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2539

นายเสนาะ  เทียนทอง


( นายเสนาะ  เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

 

       สำเนาถูกต้อง

   นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์

 ( นายธีระ  ชัยพิริยะศักดิ์ )
คัดจากราชกิจจานุเบกษา ประกาศฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษที่ 23ง
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2539