วัตถุเสพติด
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

มอร์ฟีน (Morphine)