(สำเนา)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๒๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
----------------------------

       เนื่องด้วยได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้ สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ได้มีการประกาศแต่งตั้งไปแล้วนั้นจึงไม่เป็นปัจจุบัน สมควรประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าวขึ้นใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

       ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
       (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑
       (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๑
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๑

       ข้อ ๒ ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
        (๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
        (๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
        (๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
        (๔) สาธารณสุขนิเทศก์
        (๕) อธิบดีกรมการแพทย์
        (๖) รองอธิบดีกรมการแพทย์
        (๗) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
        (๘) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
        (๙) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

       (๑๐) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
       (๑๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต
       (๑๒) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
       (๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
       (๑๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
       (๑๕) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
       (๑๖) นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
       (๑๗) ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       (๑๘) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       (๑๙) ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
       (๒๐) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
             สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       (๒๑) ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       (๒๒) ผู้อำนวยการกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       (๒๓) ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       (๒๔) ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       (๒๕) ผู้อำนวยการกองงานด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       (๒๖) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
             ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
       (๒๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ
       (๒๘) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ
       (๒๙) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป โรงพยาบาลของรัฐ
       (๓๐) เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกร
             กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       (๓๑) เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ กองการประกอบโรคศิลปะ
             กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
       (๓๒) เภสัชกร นักวิชาการอาหารและยา และพนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกร
             สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       (๓๓) นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       (๓๔) เภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
       (๓๕) พนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกร
             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
       (๓๖) สาธารณสุขอำเภอ/สาธารณสุขกิ่งอำเภอ

        ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
         (๑) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
         (๒) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
         (๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
         (๔) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
         (๕) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
         (๖) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         (๗) รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         (๘) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
         (๙) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจโรงงาน ๑-๔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
         (๑๐) ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
         (๑๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน ๓ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         (๑๒) นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         (๑๓) วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
         (๑๔) นักวิทยาศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
         (๑๕) นิติกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
         (๑๖) อุตสาหกรรมจังหวัด
         (๑๗) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว หรือ ๘ ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
         (๑๘) เจ้าหน้าที่บริหารงานการอุตสาหกรรม ๗ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

        ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
          (๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          (๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          (๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
          (๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          (๕) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          (๖) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          (๗) ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
              สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          (๘) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
              สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          (๙) หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
              สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

         (๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตการศึกษา
         (๑๑) อธิการบดี อธิการ ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ของสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

        ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
         (๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
         (๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
         (๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
         (๔) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
         (๕) อธิบดีกรมการปกครอง
         (๖) รองอธิบดีกรมการปกครอง
         (๗) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
         (๘) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
         (๙) ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ
             สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
         (๑๐) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ
              กรมการปกครอง
         (๑๑) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
         (๑๒) หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มในสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
         (๑๓) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
         (๑๔) ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
               กรมการปกครอง
         (๑๕) ผู้อำนวยการส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง
               สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
         (๑๖) ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
              กรมการปกครอง
         (๑๗) ผู้ว่าราชการจังหวัด
         (๑๘) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
         (๑๙) ปลัดจังหวัด
         (๒๐) หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัด
         (๒๑) จ่าจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มปกครองและอำนวยความเป็นธรรม)
         (๒๒) ป้องกันจังหวัด (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง)
         (๒๓) นายอำเภอ
         (๒๔) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

         (๒๕) ปลัดอำเภอ
         (๒๖) ปลัดเมืองพัทยา

        ข้อ ๖ ให้ข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย

        ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
         (๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร
         (๒) รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสำนักอนามัย
         (๓) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
         (๔) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
         (๕) ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
         (๖) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
         (๗) ผู้อำนวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
         (๘) ผู้อำนวยการกองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
         (๙) ผู้อำนวยการเขต กรุงเทพมหานคร
         (๑๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
         (๑๑) ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ในสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
         (๑๒) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
         (๑๓) หัวหน้าฝ่าย สังกัดกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
         (๑๔) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
         (๑๕) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
         (๑๖) หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

         ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 
(ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(ลงชื่อ) พินิจ จารุสมบัติ
 
( นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ )
( นายพินิจ จารุสมบัติ )
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒ ง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗)

     สำเนาถูกต้อง

(นางขนิษฐา ตันติศิรินทร์)
      เภสัชกร 7 วช