โคเดอีน (Codeine)

ชื่อเรียกอื่น methylmorphine (เมททิลมอร์ฟีน)
CAS No. 76-57-3
สูตรโมเลกุล C18H21NO3
สูตรโครงสร้าง
น้ำหนักโมเลกุล 299.37
จุดหลอมเหลว 154.9 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ เป็นผลึกหรือผงสีขาว
การใช้ที่ผิดกฎหมาย เป็นสารเสพติด
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาแก้ปวด ยาแก้ไอ (antitussive)
กฎหมายควบคุม จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
การควบคุม • นำเข้าโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ได้รับมอบหมายให้นำเข้า 
• ผู้ใช้ต้องขออนุญาตครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
บทลงโทษ • ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท
• ผู้ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร 0-2590-7345, 0-2590-7338

                                                                Last updated : กุมภาพันธ์ 2548
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา