ตารางแสดงการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 4
Acetorphine Acetyldihydrocodeine Dipipanone Norcodeine Acetic Anhydride
Acetyl-alpha-Methylfentanyl Acetylmethadol Drotebanol Norlevorphanol Acetyl Chloride
Alpha-Methylfentanyl Alfentanil Ecgonine Normethadone Alpha - Ergocryptine
Alpha-Methylthiofentanyl Allylprodine Ethylmethylthiambutene Normorphine Alpha - Ergocryptinine
Amphetamine Alphacetylmethadol Ethylmorphine Norpipanone Anthranilic Acid
Beta-Hydroxy-3-methylfentanyl Alphameprodine Etonitazene Opium Beta - Ergocryptine
Beta-Hydroxyfentanyl Alphamethadol Etoxeridine Oxycodone Beta - Ergocryptinine
2CB (4-bromo-2,5dimethoxyphenethylamine) Alphaprodine Fentanyl Oxymorphone Chlorpseudoephedrine
2CD (2,5dimethoxy-4-methylphenethylamine) Anileridine Furethidine Pethidine Elymoclavine
4-MTA (4-methylthioamphetamine) Benzethidine Hydrocodone Pethidine-Intermediate-A Ergocornine
Desomorphine Benzylmorphine Hydromorphinol Pethidine-Intermediate-B Ergocristine
Dexamphetamine Betacetylmethadol Hydromorphone Pethidine-Intermediate-C Ergocristinine
Dihydroetorphine Betameprodine Hydroxypethidine Phenadoxone Ergometrine
DOET Betamethadol Isomethadone Phenampromide Ergometrinine
DMA Betaprodine Levomethorphan Phenazocine Ergosine
DOB Bezitramide Levomoramide Phenomorphan Ergosinine
Etorphine Clonitazene Levophenacylmorphan Phenoperidine Ergosterol
Heroin Coca bush Levorphanol Pholcodine Ergotamine
Ketobemidone Cocaine Medicinal Opium Piminodine Ergotaminine
Levamphetamine Codeine Metazocine Piritramide Ergothioneine
Levomethamphetamine Codoxime Methadone Proheptazine Ethylidine Diacetate
LSD Concentrate of Poppy Straw Methadone lntermediate Properidine Isosafrole
Mecloqualone Dextromoramide Methyldesorphine Propiram Lysergic Acid
Methamphetamine Dextropropoxyphene Methyldihydromorphine Racemethorphan Lysergamide
Methaqualone Diampromide Metopon Racemoramide 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanonone
MMDA Diethylthiambutene Moramide-Intermediate Racemorphan N-acetylanthranilic Acid
MDA Difenoxin Morphridine Remifentanil 1-phenyl-2-propanone
MDMA Dihydrocodeine Morphine Sufentanil Phenylacetic Acid
3-Methylfentanyl Dihydromorphine Morphine Methobromide Thebacon Piperonal
3-Methylthiofentanyl Dimenoxadol Morphine N-Oxide Thebaine Safrole
MPPP Dimepheptanol Myrophine Tilidine
N - ethyl MDA หรือ MDE Dimethylthiambutene Nicocodine Trimepridine ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
N - hydroxy MDA หรือ N-OH MDA Dioxaphetylbutyrate Nicodicodine
para-Fluorofentanyl Diphenoxylate Nicomorphine Cannabis
PMA Noracymethadol Mitragyna speciosa
PEPAP Papaver somniferum
STP หรือ DOM Psilocybe cubensis
Thiofentanyl
TMA


ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 30/07/06
โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด
Narcotic@fda.moph.go.th