ตารางแสดงการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

Acetorphine

Acetyl-alpha-Methylfentanyl

Alpha-Methylfentanyl

Alpha-Methylthiofentanyl

Amphetamine

Beta-Hydroxy-3-methylfentanyl

Beta-Hydroxyfentanyl

2CB

2CD

Desomorphine

Dexamphetamine

Dihydroetophine

DOET

DMA

DOB

Etorphine

Heroine

Ketobemidone

Levamphetamine

LSD

Mecloqualone

Methamphetamine

Methaqualone

MMDA

MDA

MDMA

3-Methylfentanyl

3-Methylthiofentanyl

MPPP

N-ethyl MDA หรือ MDE

N-hydroxy MDA หรือ N-OH MDA

para-Fluorofentanyl

PMA

PEPAP

STP หรือ DOM

Thiofentanyl

TMA

Acetyldyhidrocodeine

Acetylmethadol

Alfentanil

Alylprodine

Alphacetylmethadol

Alphameprodine

Alphamethadol

Alphaprodine

Anileridine

Benzethidine

Benzylmorpihe

Betacetylmethadol

Betameprodine

Betamethadol

Betaprodine

Bezitramide

Clonitazene

Coca bush (มีผลบังคับใช้31 ต.ค.44)

Cocaine

Codeine

Codoxime

Concentrate of Popy Straw

Dextromoramide

Dextropropoxyphene

Diampromide

Diethylthiambutene

Difenoxin

Dihydrocodeine

Dihydromorphine

Dimenoxadol

Dimepheptanol

Dimethylthaiambutene

Dioxaphetylbutyrate

Diphenoxylate

Dipipanone

Drotebanol

Ecgonine

Ethylmethylthiambutene

Ethylmorphine

Etonitazene

Etoxeridine

Fentanyl

Furathidine

Hydrocodone

Hydromorphinol

Hydromorphone

Hydroxypethidine

Isomethadone

Levomethorphan

Levomoramide

Levorphanol

Medicinal Opium

Methadone

Methadone Intermidiate

Methyldesorphine

Methyldihydromorpine

Metopon

Moramide-Intermidiate

Morphridine

Morphine

Morphine Methobromide

Morphine N-Oxide

Myrophine

Nicocodine

Nicodicodine

Nicomorphine

Noracymethadol

Norcodeine

Norlevorphanol

Normethadone

Normorphine

Norpipanone

Opium

Oxycodone

Oxymorphone

Pethidine

Pethidine-Intermidiate-A

Pethidine-Intermidiate-B

Pethidine-Intermidiate-C

Phenadoxone

Phenampromide

Phenazocine

Phenomorphan

Phenoperidine

Pholcodine

Piminodine

Pintramine

Proheptazine

Properidine

Propiram

Racemethophan

Racemorphan

Remifentanil

Thebacon

Thebaine

Tilidine

Trimepridine

Acetic Anhydride

Acetyl Chloride

Alpha-Ergocryptine

Alpha-Ergocryptinine

Anthranilic Acid

Beta- Ergocryptine

Beta- Ergocryptinine

Chlorpseudoephedrine

Elymoclavine

Ergoclavine

Ergocomine

Ergocristine

Ergocristinine

Ergometrine

Ergocristinine

Ergometrine

Ergometrinine

Ergosinine

Ergosterol

Ergotamine

Ergotaminine

Ergothionine

Ethylidine Diacetate

Isosafrole

Lysergic acid

Lysergamine

3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanonone

N-acethylantranilic acid

1-Phenyl-2-propanone

Phenylacetic acid

Piperonal

Safrole

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

Cannabis (กัญชา)

Mitragyna Speciosa (พืชกระท่อม)

Papaver somiferum(ต้นฝิ่น)

Psilocybe cubensis (เห็ดขี้ควาย)


สนใจรายละเอียดติดต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด e - Mail : narcotic@fda.moph.go.th