Pharm' inperters ,Thailand .
รายนามสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
(เรียงตามเขต/จังหวัด) (เรียงตามอักษร..click! ที่นี่)
(ข้อมูล เดือนสิงหาคม 2545)
 1. บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 19 ซอย แยกถนน ณ ระนอง หมู่ - ถนน สุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2490145
 2. บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด เลขที่ 48 ซอย สมานฉันท์-บาโบส หมู่ - ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3671243
 3. บริษัท จี.ดี.เซอร์ล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 75 อาคารไวท์กรุ๊ป ชั้น 6 ซอย แสงจันทร์-รูเบีย หมู่ - ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 391-7567
 4. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 8-9 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 656-9800
 5. บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2 ชั้น 15 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6568388
 6. บริษัท แซน อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 65 ชั้น 11 อาคาร 42 ทาวเวอร์ ซอย สุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร 7122571
 7. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 75 อาคารไวท์กรุ๊ป ชั้น 4 ซอย รูเบีย หมู่ - ถนน สุขุมวิท42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3811038
 8. บริษัท ดาว แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 2 ชั้น 14-16 ซอย รูเบีย หมู่ - ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-3811038
 9. บริษัท ไต๋เหลียงเคมีภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 592 ชั้น 2 ซอย หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2610316-20
 10. บริษัท ทรานส์ฟาร์มา จำกัด เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นต์เตอร์ ชั้น 6 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-6568430
 11. บริษัท ไทโก้เฮลธ์แคร์(ประเทศไทย)จำกัด Tyco Healthcare(Thailand)Ltd. เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ชั้น 14 ซอย รูเบีย หมู่ - ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-3671228
 12. บริษัท ไทยบริภัณฑ์การแพทย์ จำกัด เลขที่ 8/1 ซอย ร่วมใจ หมู่ ถนน สุขุมวิท15 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2518780
 13. บริษัท ไทยยูนิเวสท์เคมีคอล จำกัด เลขที่ 19/11-14 ซอย วัฒนา หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2501586
 14. บริษัท นิชเชอรองค์ จำกัด เลขที่ 398/52 อาคารมอนเทอเรย์ ชั้น 11 ซอย ริมคลองไผ่สิงห์โต หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร -
 15. บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำกัด เลขที่ 622 ห้อง1-6 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น 23 ซอย หมู่ ถนน สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6649222
 16. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอย รูเบีย หมู่ - ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3671111
 17. บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 667-5000
 18. บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 622 ชั้น 20-22 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ซอย หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6675000
 19. ร้าน พระราม 4 ฟาร์มาซี เลขที่ 735 ชั้น 2 ซอย สุขุมวิท 22 หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-6631637
 20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ เลขที่ 23 ซอย มีสุวรรณ 3 หมู่ - ถนน พระโขนง-คลองตัน แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 392-4338
 21. บริษัท พี.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 100/3 ซอย - หมู่ - ถนน เอกมัย (สุขุมวิท 63) แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3925030,3960053
 22. บริษัท ฟาร์มาเซิร์ฟ จำกัด เลขที่ 150/6 ซอย สุขุมวิท 20 (ซอยสายน้ำผึ้ง) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2590258
 23. บริษัท ฟาร์มาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 75 อาคารไวท์กรุ๊ป ชั้น 6 ซอย แสงจันทร์-รูเบีย หมู่ - ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3810063
 24. บริษัท เฟซอะโกร จำกัด เลขที่ 2 ซอย อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 12 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 656-8710-54
 25. บริษัท ไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 2 ซอย อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น19-20 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6568558
 26. บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 3195/8 อาคารวิบูลย์ธานี1 ชั้น3 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6613377
 27. บริษัท เมอร์ค จำกัด เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอย - หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6678000/6678399
 28. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน ยาตราพระ เลขที่ 11 ซอย สุขุมวิท 34 หมู่ 11 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2585353-5
 29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แซลฟาร์มาซี เลขที่ 145 ซอย ปากซอยไชยยศ หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2530595-7
 30. บริษัท โรเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 3195/6 อาคารวิบูลย์ธานี 1 ชั้น 1 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 661-3322
 31. บริษัท โรเดีย พีพีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 3195/6 อาคารวิบูลย์ธานี 1 ชั้น 1 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 661-3322
 32. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรเยลดรักส์ เลขที่ 1631 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3917936,3913535
 33. บริษัท โรห์น-ปูแลงค์ โรเรอร์ จำกัด เลขที่ 193/86 เลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ซอย หมู่ ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2640520
 34. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 102 ซอย - หมู่ - ถนน ณ ระนอง แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร -
 35. บริษัท วาย.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 318/10-22 ซอย สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2592754
 36. บริษัท สยามยูเนียนอินเตอร์เคมีคอล จำกัด เลขที่ 316/36 ซอย สายน้ำทิพย์ หมู่ - ถนน สุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3924349
 37. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด เลขที่ 3195/9 ซอย อาคารวิบูลย์ธานี 1 ชั้น 4 หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6613346-7
 38. บริษัท อเวนตีส ปาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 3195/9 อาคารวิบูลย์ธานี 1 ชั้น 4 ซอย หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6613366
 39. บริษัท อเวนตีส ฟาร์มา จำกัด เลขที่ 193 ซอย อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 20 หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-2649999
 40. บริษัท อ๊อกโซ่ เคมี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 213/14-15 ซอย ชั้น 6 อาคารอโศกทาวเวอร์ส อาคารข้าง หมู่ - ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2602470-2
 41. บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2 ซอย อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น14 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 6567955
 42. บริษัท อิตัลมาร์ จำกัด เลขที่ 766 ซอย เกษมสุวรรณ (สุขุมวิท 50) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 2512244
 43. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ เลขที่ 422 ซอย สุขุมวิท 42(กล้วยน้ำไท) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 391-4085-9
 44. บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด เลขที่ 2 ซอย อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น12 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 656-8710-54
 45. บริษัท เอสเอสแอล เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 170/42 ชั้น14 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ซอย สามมิตร หมู่ - ถนน รัชดาภิเษกใหม่ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2613242-6
 46. บริษัท จี.เอ็ม.พี.จำกัด เลขที่ 373-375 ซอย - หมู่ - ถนน ลาดหญ้า แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 6418372
 47. บริษัท ซินนามอน จำกัด เลขที่ 77/191 อาคารสินสาธร ชั้น 42 ซอย - หมู่ - ถนน กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 4400765-9
 48. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวชการ เลขที่ 272 ซอย - หมู่ - ถนน กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 4374591
 49. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินเตอร์อะโรเมติกส์ เลขที่ 18-20 ซอย เจริญรัถ 26 หมู่ ถนน เจริญรัถ แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 4381015-6
 50. บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด เลขที่ 2 ซอย สิทธิเกษม หมู่ - ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 437-0154-5
 51. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี เลขที่ 647/5 ซอย - หมู่ - ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 4385379
 52. บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด เลขที่ 619 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญรัถ แขวง คลองสาน เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 437-0343-5
 53. บริษัท เภสัชพานิช จำกัด เลขที่ 2 ซอย สิทธิเกษม หมู่ - ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 437-0154
 54. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เอเยนซี เลขที่ 753/86 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 2340426
 55. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีประสิทธิ์โอสถ เลขที่ 617 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญรัถ แขวง คลองสาน เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 4370343-5
 56. บริษัท อัลไลด์ อโกร จำกัด เลขที่ 29/18 ซอย เจริญนคร 12 หมู่ - ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-8612223-5
 57. บริษัท เฮงนำอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 280 ซอย - หมู่ - ถนน กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 4383864
 58. บริษัท ยูโรเทค นิวทรีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 90/227 หมู่บ้านมัณฑนาวงแหวนรามอินทรา ซอย - หมู่ 5 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 9553669
 59. บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 9/11 ซอย หมู่บ้านอมรพันธ์นคร 9 หมู่ - ถนน สวนสยาม แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 02-5402155
 60. บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 57 ซอย - หมู่ 11 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 510-9333-4
 61. บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เลขที่ 44/4 ซอย โชติเทวัญ หมู่ 11 ถนน นวมินทร์ แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 5100051
 62. โรงงานบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด เลขที่ 39/1 ซอย - หมู่ 9 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 510-0021
 63. บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด เลขที่ 16/295 ซอย เสือใหญ่อุทิศ หมู่ 8 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5417437-8
 64. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญเฉลียว เลขที่ 180 ซอย ลาดพร้าว 6 (อรุโณทัย) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5114984
 65. บริษัท ดีเอ็มดี อิมเมกซ์ จำกัด เลขที่ 88/6 ชั้นลอยและชั้น 3 ของคลีนิคทันตแพทย์ประเสริฐ ซอย - หมู่ - ถนน เทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-5800428
 66. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวัลย์ฟาร์มาเทรดดิ้ง เลขที่ 171/1 ซอย โชคชัยร่วมมิตร หมู่ - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 2761020
 67. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด เลขที่ 488 ซอย เฉลิมสุข หมู่ ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5132862
 68. บริษัท ที.เอส.ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 19/5 ซอย - หมู่ - ถนน เทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-5914961
 69. บริษัท นู สกิน เพอร์ซันแนล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อีสท์ ห้อง 315 เอ ชั้น 15 ซอย - หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-9379900
 70. บริษัท บราโว่เอเยนซี่ จำกัด เลขที่ 2/45 ซอย ปลื้มมณี หมู่ 6 ถนน รัชดาภิเษก 48 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-5131761-2
 71. บริษัท ประพร ดาร์สุต จำกัด เลขที่ 8/6 ซอย มงคลนิเวศน์ หมู่ - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 9411929
 72. ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยา ปับลิค เลขที่ 169/1-2 ซอย โชคชัยร่วมมิตร หมู่ 14 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 2778266,2774298
 73. บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 25/76 ซอย เสือใหญ่อุทิศ(ลาดพร้าว23) หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 9300228-31
 74. บริษัท โรชไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 555 ชั้น19 อาคารรสา ซอย - หมู่ - ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 937-0444
 75. บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด เลขที่ 9/19 ซอย ลาดพร้าว 23 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5113904
 76. บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 171/1-2 ซอย โชคชัยร่วมมิตร หมู่ - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-2761020,02-2761540-2,02-6900360-8
 77. บริษัท อมอลต้า เคมีคอล จำกัด เลขที่ 4/48 ซอย วิภาวดีรังสิต 32(เผือกจิตร) หมู่ - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 9394185,9394186
 78. บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เลขที่ 1899 ซอย ศิริสยาม หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 9412992
 79. บริษัท อินเตอร์โพร ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 229/6 ซอย เฉลิมสุข หมู่ - ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5125662
 80. บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 3300/120 ซอย ตึกช้าง ชั้น 23 หมู่ - ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 9374909
 81. บริษัท โอลัน-เคมเมด จำกัด เลขที่ 176/1 ซอย - หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5110137-40
 82. บริษัท เฮล์มมหาบุญ จำกัด เลขที่ 21 ชั้น12 อาคาร ที.เอส.ที ทาวเวอร์ ซอย - หมู่ - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 273-8140
 83. บริษัท ตะวันแอ็กเว็ท จำกัด เลขที่ 20/406 ซอย วัดกก หมู่ 10 ถนน พระราม 2 แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 8985085-6
 84. บริษัท บีโฟร์เคมีคัลส์ จำกัด เลขที่ 2/122 ซอย หมู่ 1 ถนน พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 8700898-9
 85. บริษัท เวิลด์เมดโปรดักส์ จำกัด เลขที่ 30/8 ซอย พุทธบูชา 5 หมู่ 1 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 02-8740980-5
 86. บริษัท สนองอินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 58/81 หมู่บ้านสินทวี ซอย - หมู่ 10 ถนน พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 4518789, 4518527-8
 87. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์เภสัช เลขที่ 299/24 ซอย - หมู่ 4 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 5731101
 88. บริษัท เมโดเคมี (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 75/85 ซอย วัดเวฬุวนาราม หมู่ 5 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร -
 89. บริษัท เคโมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 138 ซอย อินทามระ 18 หมู่ - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2772002
 90. บริษัท เดลต้าเวท จำกัด เลขที่ 26 ซอย ขวัญพัฒนา 2 หมู่ - ถนน อโศกดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2475247
 91. บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด เลขที่ 2 แยก 27 ซอย โชคชัยร่วมมิตร หมู่ - ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2770155-6
 92. บริษัท ไทยโอลีฟ จำกัด เลขที่ 542 อาคาร 5 ชั้น 4 ซอย - หมู่ - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2900342
 93. บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด เลขที่ 542 ซอย - หมู่ - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2771833
 94. บริษัท นีโอพลาสท์ จำกัด เลขที่ 298/144-145 ซอย - หมู่ - ถนน พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 2819719-21
 95. บริษัท วรไทยเมดิคอล จำกัด เลขที่ 1054/7 ซอย - หมู่ - ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 6691850-9
 96. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 298/144-145 ซอย -- หมู่ - ถนน พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 2813444
 97. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเค เฮ็ลธ โปรดัคท์ เลขที่ 20/14 ซอย - หมู่ 8 ถนน บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-8841989
 98. บริษัท แลบอินเตอร์ จำกัด เลขที่ 39/2 ชั้น 2 ซอย - หมู่ 6 ถนน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 8807630-34
 99. บริษัท ออลเวท จำกัด เลขที่ 106 ซอย หมู่บ้านปิ่นนคร 4 หมู่ - ถนน บรมราชชนนี แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 8807611-4
 100. บริษัท พีวีจี เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 846/234 ซอย - หมู่ 1 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 870-2544
 101. บริษัท ฟรีไลน์ส สเปเชียลตี้ จำกัด เลขที่ 502/4 ซอย - หมู่ 1 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 0-2870-3023
 102. บริษัท ยูเล็กเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 194/9 ซอย พุทธบูชา 36 หมู่ 5 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 02-8707791-5,02-4264324-8
 103. บริษัท ไทย มีโอเคมส์ จำกัด เลขที่ 53/1-2 ซอย วุฒากาศ 3 หมู่ ถนน วุฒากาศ แขวง ตลาดพลู เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 8913201
 104. บริษัท บอดี้ รีเสิร์ช จำกัด เลขที่ 72/2 ซอย - หมู่ - ถนน ตากสิน แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 8905123-4
 105. บริษัท โฟสท์ จำกัด เลขที่ 145/8 ซอย วุฒากาส 29 หมู่ - ถนน วุฒากาส แขวง ตลาดพลู เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 01-3103726
 106. บริษัท โกลด์แมน เทรด จำกัด เลขที่ 22 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 45 หมู่ ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง อรุณอัมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4348867
 107. บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด เลขที่ 157/9 ซอย - หมู่ - ถนน พรานนก แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร -
 108. บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด เลขที่ 5/26-27 ซอย อุดมทรัพย์ หมู่ - ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอัมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 884-5601-5
 109. บริษัท มูฟ ฟรี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 71/17 ชั้น 6 ซอย - หมู่ - ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอัมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 8847356-7
 110. บริษัท เมนธอลไทย อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เลขที่ 278/9 ซอย - หมู่ - ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4247406
 111. บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 513/199-200 ซอย 37 (วัดเพลงวิปัสนา) หมู่ - ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4121915 , 4123046
 112. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจารณ์โอสถ เลขที่ 667/9-10 ซอย หมู่ ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง อรุณอัมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 8824341-3
 113. บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 1059 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 หมู่ - ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 467-0173,467-3384
 114. บริษัท กรีนเคมีคอลล์ จำกัด เลขที่ 2188/28 ซอย รามวิลล่า หมู่ - ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3748480-1
 115. บริษัท เจ.มอริต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2991/42 อาคาร เจ.เอ็มทีไอพลาซ่า (ชั้น 1-4) ซอย - หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3701333
 116. บริษัท เจดีเอช บอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2160/1 ซอย - หมู่ - ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3740021
 117. บริษัท ดี - เว็ท จำกัด เลขที่ 254 ชั้น 3 ตึกบริษัท ดีเมด เฮลธ์แคร์ จำกัด และบริษัท อัลลายด์ เมดิคอล จำกัด ซอย ลาดพร้าว 107 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-7312512
 118. บริษัท โททอล แคร์ จำกัด (สาขา 1) เลขที่ 2539 ห้อง เอ-เอส 54 ชั้น 2 อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว 81-83 ซอย - หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 9349050-52, 9349282
 119. บริษัท โทเทิ้ล เฮลธ์แคร์ จำกัด เลขที่ 17 ซอย ลาดพร้าว 128/1 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร -
 120. บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด เลขที่ 18-26 ซอย รามคำแหง 52 หมู่ - ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3748781-4
 121. บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 128-130 ซอย ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 3770086-7
 122. บริษัท โนเวล อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 10 ซอย ลาดพร้าว 115 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-3757896-7
 123. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บี.กริม แอนโก เลขที่ 33 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 3 ซอย เลิศนาวา หมู่ - ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3794333
 124. บริษัท พรอฟท์ ทริล์น จำกัด เลขที่ 399 ซอย ลาดพร้าว 130 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 377-6652
 125. บริษัท ยู.เอส.สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด เลขที่ 52/184 อาคารยู.เอส.สัมมิท ซอย - หมู่ - ถนน สุขาภิบาล 3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3743956
 126. บริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด เลขที่ 52/184 ซอย - หมู่ - ถนน สุขาภิบาล 3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร -
 127. บริษัท อาร์.แอนด์.บี.ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 112 ซอย ลาดพร้าว 101/1 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3702745
 128. บริษัท อินเกรเด็น จำกัด เลขที่ 48 ซอย หลังสนามกอล์ฟ หมู่ - ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-7044373-4
 129. บริษัท อิมเมกซ์ เคมีคัล จำกัด เลขที่ 2792-2794 ซอย - หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3780123 , 3781736
 130. บริษัท เอ็ม.จี ฟาร์มา จำกัด เลขที่ 2947/16 ซอย - หมู่ - ถนน รามคำแหง (สุขุมวิท71) แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3779937
 131. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 52/183 ซอย - หมู่ - ถนน รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3748000
 132. บริษัท โอเรียนตัลสยาม ( 1978 ) จำกัด เลขที่ 6 ซอย - หมู่ - ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 3780021-5
 133. บริษัท โอสถสภา จำกัด เลขที่ 2100 ซอย - หมู่ - ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-351-1079
 134. บริษัท ไบโอไซน์ จำกัด เลขที่ 4/15 ซอย - หมู่ 5 ถนน พระรามที่ 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 8970284-5
 135. บริษัท มาซา แลบ จำกัด เลขที่ 50/25 ซอย ทองปาน 2 หมู่ 7 ถนน ท่าข้าม แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 415-6739
 136. บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด เลขที่ 124 ซอย วัดกำแพง หมู่ 7 ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 416-4940-4
 137. บริษัท เจนเนอริค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 688/113 ซอย - หมู่ 7 ถนน - แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 970-1525-8
 138. บริษัท เจนเนอริค เวท เคม จำกัด เลขที่ 688/113 ซอย - หมู่ 7 ถนน - แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-9701525-8
 139. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เลขที่ 79 ซอย - หมู่ 4 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5528779-83
 140. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด เลขที่ 9/425-7 ซอย - หมู่ - ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 9715100-4
 141. บริษัท ยูเมด้า จำกัด เลขที่ 26/18-21 ซอย อยู่เย็น หมู่ 9 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-9435588
 142. บริษัท ริชเชอร์ จำกัด เลขที่ 9/195 ซอย ศูนย์การค้ารามอินทรา หมู่ - ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5214118,5213928
 143. บริษัท โลห์มันน์ แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 36/35 อู่ทองวิลเลจ ซอย รามอินทรา 55 หมู่ ถนน สุขาภิบาล 5 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-9480540-1
 144. บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด เลขที่ 77/37 ซอย เสนานิคม 1 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 5790789
 145. บริษัท อกริไทย ไลฟ์สต๊อค แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด เลขที่ 43/1086-9 ซอย - หมู่ - ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 552-7836-9
 146. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีคอล แอนนิ-เมด อิมพอร์ทเตอร์ เลขที่ 250/26 ซอย เจริญกรุง 79 หมู่ - ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2910500
 147. บริษัท ซีโน่ไทย เอเชียกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 424,426 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2913835-6
 148. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เคมี เลขที่ 87 ซอย 14 หมู่บ้านเศรษฐกิจ หมู่ 6 ถนน เพชรเกษม แขวง หลักสอง เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 4376391
 149. บริษัท อดินพ จำกัด เลขที่ 24/3 ซอย ร่มไทร หมู่ 5 ถนน เพชรเกษม แขวง หลักสอง เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 8064545
 150. บริษัท พีแอนด์ดับบลิว เอสเซนเชียล จำกัด เลขที่ 10/53 ซอย ประชาชื่น 1 หมู่ - ถนน ประชาชื่น แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 913-6152
 151. บริษัท ออโรรา ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 649/10 ซอย - หมู่ - ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 587-2991
 152. บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จำกัด เลขที่ 93/90 ซอย ประชานุกูล 2 หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 9100950-68
 153. บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 5 ซอย ประชานุกูล 3 หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 9101252-8
 154. บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 248/1 ซอย โสภณ หมู่ - ถนน เลียบทางด่วน แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3992494-5
 155. บริษัท เคมีเอเซีย จำกัด เลขที่ 12/15 ซอย ลาซาล หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท 105 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 7487000
 156. บริษัท ทีซีเอส แปซิฟิค จำกัด เลขที่ 947 ซอย อาคารทศพลแลนด์ 3 ชั้น 9 ซี 1 หมู่ 12 ถนน บางนา-ตราด ก.ม. 3 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 02-3618804-5
 157. บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จำกัด เลขที่ 112/1675 ซอย - หมู่ 11 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 7262400
 158. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. อาร์. เคมีคอล เลขที่ 47.47/1-3 ซอย สุขุมวิท 68 หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3935667
 159. บริษัท พี.ซี.อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 21/673 ซอย แผ่นเงิน หมู่ 12 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 02-7491372
 160. บริษัท พี.อาร์.เว็ต-เคม จำกัด เลขที่ 47,47/1-3 ซอย สุขุมวิท 68 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 393-5667
 161. บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด เลขที่ 19 ซอย สุขุมวิท 70 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3617301-4
 162. บริษัท ศรีไทยเว็ตดรัก จำกัด เลขที่ 119/34 อาคารบางนาธานี ชั้น 17 ซอย หมู่ ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3843443-4
 163. บริษัท หน่ำเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 19 อาคารไชโย ซอย สุขุมวิท 70 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 7448257-60
 164. บริษัท หน่ำเซียนเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 19 ซอย สุขุมวิท 70 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3617301-4
 165. บริษัท เอส.เอส.มัลติเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 956/4 ซอย อุดมสุข 27 หมู่ 12 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 7494834, 3987569
 166. บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 400 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้น 20 ซอย - หมู่ - ถนน บางนา-ตราด กม.4 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3614700
 167. บริษัท บี.เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 11/396 ซอย เอกชัย 94 หมู่ 10 ถนน เอกชัย-บางบอน แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 02-8950013-4
 168. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า เลขที่ 46 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 40 หมู่ - ถนน - แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4330061-6
 169. บริษัท เจ.เอ.วี ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 1848 ซอย จรัลสนิทวงศ์ 65 หมู่ ถนน จรัลสนิทวงศ์ แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร
 170. บริษัท แพร็ตต้า ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 245/101-2 ซอย - หมู่ - ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4249980
 171. บริษัท ยาอินไทย จำกัด เลขที่ 454 ชั้น9 และ10 อาคารโรงพยาบาลยันฮี ซอย - หมู่ - ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02-8790300 ต่อ 1039
 172. บริษัท ส.สามพรานเคมีคอล จำกัด เลขที่ 1820/291-2 ซอย - หมู่ - ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4355798-800
 173. บริษัท อินเตอร์โฟกัส (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 313 ซอย หมู่ ถนน สิรินธร แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 8819908
 174. บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ต จำกัด เลขที่ 46 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 40 หมู่ - ถนน - แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4330061-6
 175. บริษัท กฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 1010/16 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2332677
 176. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 313 อาคารซี พี ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอย - หมู่ - ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 6382000
 177. บริษัท จี.เอช.บราเดอร์ จำกัด เลขที่ 43 อาคารชุดสีลม-สุรวงศ์คอนโดมิเนียม ชั้น10 ห้องชุดเลขที่ 43/173 ซอย อนุมานราชธน หมู่ - ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2375955-6
 178. บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 297/7-8 ซอย หมู่ ถนน สี่พระยา แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2360036
 179. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ซอย - หมู่ - ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2310222-50
 180. บริษัท เซโรโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 68-68/6 ห้อง 406 ชั้น 4 ซอย อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์ หมู่ - ถนน ปั้น แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 637-7307-8
 181. บริษัท ไดอิจิ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 10 ซอย - หมู่ - ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2367485
 182. บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จำกัด เลขที่ 34 ชั้น 2 ตึกตรีนิตี้ ซอย พิพัฒน์ หมู่ - ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2315775-6
 183. บริษัท ไทยเซิน โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 144/8 ซอย สีลม 10 หมู่ - ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2376711
 184. บริษัท ไทยสินวิวัฒน์ จำกัด เลขที่ 568-570 ซอย - หมู่ - ถนน สี่พระยา แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2331746
 185. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเฟร๊นซ์ดิสเปนซารี่ เลขที่ 693-699 ซอย - หมู่ - ถนน สี่พระยา แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 234-2790
 186. บริษัท โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 4 ซอย - หมู่ - ถนน ปั้น แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2379263-4
 187. บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 191อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ห้อง 22/เอ1 ชั้น 22 ซอย - หมู่ - ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 632-0138
 188. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เลขที่ 130/1 ซอย - หมู่ - ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2232-7000
 189. บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 7 ซอย - หมู่ - ถนน พระรามที่ 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 6375000
 190. บริษัท รุ่งสยามเคมเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 54/9 ซอย สันติภาพ หมู่ ถนน นาเรศ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2351640-1
 191. บริษัท โรห์โต้-เมนโทลาทั่ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 38 อาคารคิวเฮาส์ ชั้น 5 ซอย หมู่ ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 6320323-4
 192. บริษัท ลิ้งค์ ฟาร์มาซี จำกัด เลขที่ 293-293/1-2 ชั้น 2 ซอย อาคารเทพวัฒนา หมู่ ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2376540-2
 193. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาบราเดอร์ส เลขที่ 83-85 ซอย อนุมานราชธน หมู่ ถนน เดโช แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2667871, 2668217-8
 194. บริษัท ไวเอท - เอเยิร์สท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ซอย - หมู่ - ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 231-3710
 195. บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 723 ชั้นที่ 4 ของอาคารบริษัท หลุยส์ฯ ซอย ฮ่องกงแบงค์ หมู่ - ถนน สี่พระยา แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2237-7040
 196. บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 191 ซอย อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 หมู่ ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2355430-5
 197. บริษัท อัลฟา เทราพิวทิค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 ซอย - หมู่ - ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 6312056-58
 198. บริษัท เอเอ็มซี จำกัด เลขที่ 160/488-489 อาคาร ไอ ที เอฟ - สีลมพาเลส ชั้น 22 ซอย - หมู่ - ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2374890-4
 199. บริษัท ไฮเฟิร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 711 ซอย - หมู่ - ถนน ลีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-6353143
 200. บริษัท ทีมเว็ต จำกัด เลขที่ 165 ซอย อมรพันธ์นคร หมู่ - ถนน บึงกุ่ม แขวง คันนายาว เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 5175079
 201. บริษัท ทีมอินเตอร์ เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 165 ซอย หมู่บ้านอมรพันธ์นคร หมู่ - ถนน สุขาภิบาล 2 แขวง คันนายาว เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร -
 202. บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด เลขที่ 111/152 อาคารสมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 3 ซอย โพธิ์แก้ว 5 หมู่ 6 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-9484978
 203. บริษัท สมาพันธ์เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 111/152 ซอย โพธิ์แก้ว 5 หมู่ 6 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-9484848
 204. บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 55 อาคารเวฟ เพลส ชั้น 12 ซอย - หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 6554567
 205. บริษัท คชินทร์ จำกัด เลขที่ 701/3-4 ซอย - หมู่ - ถนน พระรามที่ 4 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร -
 206. บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 9 ซอย หมู่ ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2548229
 207. บริษัท เชอริ่ง-พลาว จำกัด เลขที่ 518/5 ชั้น 10 ซอย อาคารมณียาเซ็นเตอร์ หมู่ - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2544484-5
 208. บริษัท เชอริ่ง-พลาว แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด เลขที่ 518/5 ซอย อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น10 หมู่ - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 652-0621-3
 209. ซันไรด์เดอร์ ไทยแลนด์ อิ้งค์ เลขที่ 22 อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 803 ซอย สมคิด หมู่ - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2547137-40
 210. บริษัท ซีแอนด์พี ออพติเคิล จำกัด เลขที่ 47 ชั้นที่ 2 ซอย - หมู่ - ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2537808
 211. บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 87 ชั้น 20-21 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ซอย - หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-6540002
 212. บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ซอย - หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร -
 213. บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 55 ซอย อาคารเวฟเพลส ชั้น 17 หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-6554445
 214. บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด เลขที่ 183 ชั้น 8 ซอย อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ หมู่ ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2511569-70
 215. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เลขที่ 183 ชั้น 11 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ซอย - หมู่ 8 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 252-9050-4
 216. บริษัท นำสินเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 518/5 อาคาร มณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 9 ซอย - หมู่ - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 2555905
 217. บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 598 อาคาร คิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 12 ซอย - หมู่ - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 6273256-65
 218. บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทร็ดดิ้ง จำกัด เลขที่ 27/2-3 ซอย - หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2530178-81
 219. บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนียห้อง 2401-2402 ชั้น 24 ซอย - หมู่ - ถนน หลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-6505355-59
 220. บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 24 ห้อง 2403-4 ซอย - หมู่ - ถนน หลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-6519621
 221. บริษัท ยามาโนอุจิ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ซอย - หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 6554050
 222. บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 29 ชั้น 9 อาคารวานิสสา ซอย ชิดลม หมู่ - ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2679327-38
 223. บริษัท เวลคัม ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 55 อาคารเวฟ เพลส ชั้น 11 ซอย - หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 659-3000
 224. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ซอย - หมู่ - ถนน อังรีดูนังต์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-2524106-9
 225. บริษัท สงวนชัย เคมี อิมปอร์ต จำกัด เลขที่ 329/1-4 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2152270-72
 226. บริษัท สเตอร์ลิง ดรั๊ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 55 อาคารเวฟ เพลส ชั้น 12 ซอย - หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 6554567
 227. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่ยเตี๋ยวพาณิชย์ ZUI TEU TRADING LIMITED PARTNERSHIP เลขที่ 273/3-4 ซอย หมู่ ถนน จารุเมือง แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2155216
 228. บริษัท หมอมี จำกัด เลขที่ 56/8-12 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2144111-2
 229. ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยา หลีมิ้น เลขที่ 508 ซอย หมู่ ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร
 230. บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาม จำกัด เลขที่ 62 ห้อง 1806 ชั้น 18 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ซอย - หมู่ - ถนน หลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 6518730-2
 231. บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 93/1 ยูนิต 603-604 ซอย ชั้น6 ดีทแฮล์มทาวเวอร์ เอ หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2566296-8
 232. บริษัท เอส.วี.ซี.เมดิคอล จำกัด เลขที่ 5/21 ซอย หมู่บ้านสันติทาวส์เฮ้าส์ หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2533884
 233. บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 33/2-8 ซอย รองเมือง 4 หมู่ - ถนน - แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 6138081-90
 234. บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เลขที่ 2/4 ซอย อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 9 หมู่ - ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 252-1789
 235. บริษัท แอลเลอร์เทค จำกัด เลขที่ 77/1 ซอย ร่วมฤดี 2 หมู่ ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2521220 -1
 236. บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด เลขที่ 101/11 ซอย - หมู่ 16 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3219387
 237. บริษัท เคียววา ฮัคโค(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 101/11 ซอย - หมู่ 16 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3219387
 238. บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 211/195 ซอย 25 เมืองทอง 2/2 หมู่ - ถนน พัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3212110
 239. บริษัท ธิซเซิล จำกัด เลขที่ 309/26-27 ซอย หมู่ 6 ถนน พัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7220035-8
 240. บริษัท นานา เว็ท โปรดักซ์ จำกัด เลขที่ 170-172 ซอย - หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7260112-6
 241. บริษัท นีโอ ยูนิแคป จำกัด เลขที่ 79/25 ซอย - หมู่ 2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3660562-6
 242. บริษัท นีโอ อโกร บิสิเนส จำกัด เลขที่ 79/25 ซอย - หมู่ 2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3660690-1
 243. บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด เลขที่ 15/56 ซอย สุภาพงษ์ หมู่ 1 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3992200
 244. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เภสัชวิทยาศาสตร์ เลขที่ 40/2 ซอย - หมู่ 2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 7471416-8
 245. บริษัท มิกซ์เวลล์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 170-172 ซอย อ่อนนุช หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท 77 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 0-2726-0470
 246. บริษัท แม็กซ์เวย์ จำกัด เลขที่ 79/47 ซอย - หมู่ 2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3660263-7
 247. บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด เลขที่ 202/38 ซอย พัฒนาการ 65 หมู่ 6 ถนน พัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7221071-5
 248. บริษัท เอราวัณเคมีคอล จำกัด เลขที่ 201/73 ซอย - หมู่ 6 ถนน พัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-7220726-9,02-7224242-6
 249. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมไบน์เคมีคอล เลขที่ 26-28 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง ป้อมปราบฯ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2254804-7
 250. บริษัท จีนฮั่วเฮง จำกัด เลขที่ 7-9 ซอย พระแก้ว หมู่ - ถนน มิตรพันธ์ แขวง ป้อมปราบฯ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2240813
 251. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี่อันตึ๊ง(นางเลิ้ง) เลขที่ 405-407 ซอย - หมู่ - ถนน นครสวรรค์ แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 281-4364,282-4865
 252. บริษัท ชนะพันธ์ อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 35 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม4 แขวง ป้อมปราบฯ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2239311-2
 253. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างขายยา ซินเซียร์ เลขที่ 48-50 ซอย - หมู่ - ถนน เฉลิมเขตร์ 2 แขวง เทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2244923
 254. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.เค. เมดิคอลซัพพลาย เลขที่ 320 ซอย - หมู่ - ถนน นครสวรรค์ แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2817231
 255. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนอันตึ๊ง เลขที่ 18 ซอย พระแก้ว หมู่ - ถนน มิตตพันธ์ แขวง ป้อมปราบฯ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2213581
 256. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเคมีเคิ้ลซัพพลาย เลขที่ 417-9 ซอย - หมู่ - ถนน นครสวรรค์ แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2820602
 257. บริษัท ไทยพิพัฒน์เคมีภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 137/4 ซอย เทวีวรญาติ หมู่ - ถนน เฉลิมเขตร์4 แขวง เทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2234825
 258. บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เลขที่ 359 ชั้นที่ 2 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญกรุง แขวง ป้อมปราบฯ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2231011- 2233865
 259. บริษัท เพชรไทย เคมีภัณฑ์ จำกัด PETCH THAI CHEMICAL CO.,LTD. เลขที่ 745-747 ซอย - หมู่ - ถนน ไมตรีจิตต์ แขวง ป้อมปราบฯ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2231981-2
 260. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์อีสต์ฟาร์มาซูติคอล เลขที่ 92/2 ซอย - หมู่ - ถนน หลานหลวง แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2825612 , 2821396
 261. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีไทย เลขที่ 433 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญกรุง แขวง ป้อมปราบฯ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2257136-8
 262. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอสถาภิรัตน์ เลขที่ 217-219 ซอย รามไมตรี หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง ป้อมปราบฯ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2214609,2217471
 263. บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 197 ซอย หมู่ ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2713040-59
 264. บริษัท ไทย - ซังเกียว จำกัด เลขที่ 118/1 ชั้น 18 ซอย อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ หมู่ - ถนน พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 357-3385
 265. บริษัท ไพบูลย์วัฒนา จำกัด เลขที่ 1 ซอย ร่วมมิตร หมู่ - ถนน ดินแดง แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 6446491-3
 266. บริษัท ฟิลไทย จำกัด เลขที่ 328 ซอย - หมู่ - ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2714646-9
 267. บริษัท ยูเอเอส ฟาร์มาซูติคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 9/4 ซอย พหลโยธิน 9 หมู่ - ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-6196866,02-2791298
 268. บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 60/1 อาคารมนริริน ชั้น 5 ห้องซี 501 ซอย พหลโยธิน 8 (สายลม) หมู่ - ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2795058
 269. บริษัท สตีเฟล ลาบอราทอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 408/143 ซอย อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 33 หมู่ - ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 619-0278-82
 270. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรวิทย์ เมดิคอล เลขที่ 17/80-81 ซอย ประดิพัทธ์ 1 หมู่ - ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 278-2434
 271. บริษัท ออคตา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 198/6 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 6198706-8
 272. บริษัท เอเซีย สตาร์แลป จำกัด เลขที่ 9 ซอย ประชานิมิตร หมู่ - ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-6184311-3
 273. บริษัท แกรนด์สยาม จำกัด เลขที่ 926/26 ซอย เชลียง 1 หมู่ - ถนน บางนา - ตราด แขวง บางนา เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3989144-6
 274. บริษัท เคมี - ฟาร์ม คอมเมอร์เชียล จำกัด เลขที่ 63/13 ซอย อุดมสุข หมู่ 12 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3112720
 275. บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด เลขที่ 947 อาคารทศพลแลนด์ 3 ชั้น 12 บล๊อค เอ,บี,ซี 1 ซอย - หมู่ 12 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3618355-70
 276. บริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย ลิงค์ จำกัด เลขที่ 24 ซอย สิริวานิช หมู่ - ถนน สุขุมวิท 64 แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 02-7415005-6
 277. บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 2533 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3326131
 278. บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด เลขที่ 98 ซอย สุขุมวิท 62 แยก 1 หมู่ - ถนน - แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร -
 279. บริษัท ไทยแจแปนดิสทริบิวเตอซ์ จำกัด เลขที่ 176 ชั้น 3 อาคาร ดี.ที.ซี (ห้องปีกซ้าย) ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ หมู่ - ถนน สุขุมวิท 64 แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3111371-6
 280. บริษัท บางกอกเซ็นทรัล อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 652 ซอย สุขุมวิท 101 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร -
 281. บริษัท บิซิคอม จำกัด เลขที่ 23 ซอย สุขุมวิท 62 แยก 4 (ตาดพริ้ง) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 332-8290-9
 282. บริษัท บิซิคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 23 ซอย สุขุมวิท 62 แยก 4 (ตาดพริ้ง) หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3328290-9
 283. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูลมาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ เลขที่ 341/207 ซอย สุขุมวิท 101/1 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 361-1507
 284. บริษัท มาสุ จำกัด เลขที่ 979/5 ซอย อัศวอินทรา หมู่ 12 ถนน สุขุมวิท 103 แขวง บางนา เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3983188
 285. บริษัท มีโบ จำกัด เลขที่ 341 ซอย วชิรธรรมสาธิต หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 0-2399-5126
 286. บริษัท โรวิไทย จำกัด เลขที่ 2535 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3327120-33
 287. บริษัท วนา จำกัด เลขที่ 2038 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3110111
 288. บริษัท วี แอนด์ เอส เคมีกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 22/66 ซอย หมู่ 10 ถนน บางนา แขวง บางนา เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3160217
 289. บริษัท เวสท์เคม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด เลขที่ 35/1 ซอย ศรีสุกรีนิเวศน์ หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3116517
 290. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แว้ป เคมิคอล เลขที่ 2020 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3110389
 291. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเคมีเวชภัณฑ์ เลขที่ 551 ซอย สุขุมวิท 103 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3984401-2
 292. บริษัท สหสิทธิ์ อิมปอร์ตแอนด์เอ็กปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 16 ซอย สุขุมวิท 56 (สายทิพย์) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3315461-2
 293. บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด เลขที่ 2601 ซอย - หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3310150-8
 294. บริษัท อัลฟาร์มา ฟาร์มาซูติคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2533 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7303241-4
 295. บริษัท อีเกิลมอนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 560 ซอย รัตนพราหมณ์ สุขุมวิทการ์เด้นซิตี้โครงการ 2 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3317699
 296. บริษัท อุดมพร (ฟีฮาแล็บ) จำกัด เลขที่ 2282 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3113121
 297. บริษัท เอ-ทีม เคมีคัลส์ จำกัด เลขที่ 95/53 ซอย ตรอกหมู่บ้านนอกเขต หมู่ 3 ถนน สุขุมวิท 105 แขวง บางนา เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร -
 298. บริษัท เอ็ม.เอช.ฟาร์มาซูติคอล ซัพพลายส์ จำกัด เลขที่ 554 ซอย สุขุมวิท 54 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3317699
 299. บริษัท เอส.เลอสันต์ จำกัด เลขที่ 207-211 ซอย พึ่งมี(93) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3317130-7
 300. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด เลขที่ 2038 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 311-0111
 301. บริษัท แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 2038 ชั้น 3 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 311-0111
 302. บริษัท แอสตร้า รีซอร์สเซส (ไทย) จำกัด เลขที่ 2154/55 ซอย หมู่บ้านเรืองศิริ หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 7416170-2
 303. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2535 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7424321
 304. บริษัท ไฮเป็กซ์ (แก้วสารพัดนึก) จำกัด เลขที่ 2018 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 3310201
 305. บริษัท แคมเบิร์ท 1993 (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 933 อาคารรวมทนุไทย ชั้น 11 ซอย - หมู่ - ถนน มหาไชย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 223 - 8945
 306. บริษัท วิทยาศรม จำกัด เลขที่ 43 อาคาร 8 ซอย - หมู่ - ถนน ราชดำเนิน แขวง บวรนิเวศน์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 282-1473
 307. บริษัท ไวทัล เอ็กเซล จำกัด เลขที่ 713-715-717 ซอย - หมู่ - ถนน มหาไชย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 6211301-6
 308. บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 713-715-717 ซอย - หมู่ - ถนน มหาไชย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 6211301-6
 309. บริษัท เสริมมิตรพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 84 ซอย - หมู่ - ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง วัดบวรนิเวศน์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 2243226
 310. บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 82 ซอย - หมู่ - ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง วัดบวรนิเวศน์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 2243226
 311. บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด เลขที่ 209/56 ซอย โชคชัย 1 หมู่ - ถนน เพชรเกษม แขวง ปากคลอง เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 4574031-3
 312. บริษัท นิวตริ-แคล จำกัด (NUTRI-CAL CO.,LTD) เลขที่ 145/24-25 ซอย เพชรเกษม 39/1 หมู่ 15 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 804-7291-4
 313. บริษัท พี แอนด์ พี ดรักส์ จำกัด เลขที่ 106, 106/20 ซอย หมู่ 11 ถนน แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 4130878, 4132985
 314. บริษัท เคมวิท จำกัด เลขที่ 45/68 ซอย - หมู่ 13 ถนน เสรีไทย แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 9186301-2
 315. บริษัท นิวทรีเว็ต จำกัด เลขที่ 99/35-36 มามีนคอนโดทาวน์ ซอย - หมู่ 13 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 9185060-3
 316. บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด เลขที่ 96 ซอย - หมู่ 5 ถนน ร่มเกล้า แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 543-8210-2
 317. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เคมีเคิล เลขที่ 321/18 ซอย - หมู่ - ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2861591
 318. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ เลขที่ 1014/4 ชั้น 2 ซอย วัดจันทร์ใน หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2841218
 319. บริษัท คอมเมอร์เชียลเว็ลธ์ จำกัด เลขที่ 2080/12 ซอย โอฬาริก หมู่ ถนน จันทน์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2872525
 320. บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 729/87 ซอย - หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2940651-4
 321. บริษัท คีโว-ไทย จำกัด เลขที่ 301 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 6822177-80
 322. บริษัท แคส โกลเด้นเทรด จำกัด เลขที่ 118/27 อาคาร 1 ชั้น 2 อาคาร พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ทาวเวอร์ 1 ซอย - หมู่ - ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-6815046
 323. บริษัท ชุมแสง ฟาร์มา จำกัด เลขที่ 616/12-13 ซอย - หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2945262
 324. บริษัท ซีโน - แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 122/2-3 ซอย - หมู่ - ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 681-5081-96
 325. บริษัท ดี เอส พี นิวทริชั่น จำกัด เลขที่ 211/34 ซอย - หมู่ - ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2947924
 326. บริษัท เดนท์สพลาย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 127/28 ซอย ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 23 หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-2953744
 327. บริษัท ไทยยินตัน จำกัด เลขที่ 616/14 ซอย - หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 6820531-4
 328. บริษัท แนชเชอเริลมีเดีย จำกัด เลขที่ 68/1 ซอย เย็นอากาศ2 หมู่ - ถนน เย็นอากาศ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2401082-3,2493202-3
 329. บริษัท แบล็คฮอร์สฟู้ดส์ฟิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 537/137 ซอย - หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2949035-6
 330. บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เลขที่ 749/12 ซอย วัดจันทร์ใน หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 683 7760 - 3
 331. บริษัท ไบโอเมด กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 627 ซอย เศตะพราหมณ์ หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2942060,2940368-9
 332. บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. จำกัด เลขที่ 749/12 ซอย วัดจันทร์ใน หมู่ ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 6837760-3, 2952537
 333. บริษัท ยูซีบี ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 127/32 ชั้น 27 ซอย อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ หมู่ - ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 6810322-5
 334. บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 267/20-21 ซอย สาธุประดิษฐ์ 15 หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2868671, 2855506
 335. บริษัท เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 99/287-8,99/296 ซอย - หมู่ - ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-2841181-2
 336. บริษัท สตาดา เอเชียติ๊ก จำกัด เลขที่ 41/18 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 683-2141-6
 337. บริษัท แอล.เอส.ยูนิคอนฟิส จำกัด เลขที่ 122/2-3 ซอย - หมู่ - ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 681-5081-96
 338. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮีโร่อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต เลขที่ 537/2 ซอย เบญจมิตร หมู่ - ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2940048-50
 339. บริษัท ค็อกนิสไทย จำกัด เลขที่ 71/1 ซอย - หมู่ - ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2500820-9
 340. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวบราเดอร์ส เลขที่ 1561/3 ซอย - หมู่ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2518730-1
 341. บริษัท ซาโนฟี่-ซินเตลาโบ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 539/2 ซอย อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้นที่10-11 หมู่ - ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2488300
 342. บริษัท ซินเตลาโบ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 10-11 ซอย - หมู่ - ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2488300
 343. บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 539/2 ชั้น 11 อาคารมหานครยิบซั่ม ซอย หมู่ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2488300
 344. บริษัท ไทยแซน จำกัด เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้นที่ 10 ซอย - หมู่ - ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 248-8300
 345. บริษัท แบ็กซ์เตอร์เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1550 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอย - หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 0-2652-7779
 346. บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด เลขที่ 539/2 ซอย อาคารมหานครยิบซั่ม หมู่ - ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2488290-2
 347. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล เลขที่ 640/56-57 ซอย - หมู่ - ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2517368
 348. บริษัท แรนแบ็กซี่ ยูนิเคม จำกัด เลขที่ 31อาคารพญาไท ห้อง314-318 ซอย - หมู่ - ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 246-4728-31
 349. บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด เลขที่ 27/2 ซอย - หมู่ - ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2453391-3
 350. องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ซอย - หมู่ - ถนน พระรามหก แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2461179-85
 351. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 487/1ชั้น 3 (อาคารสร้างใหม่) ซอย - หมู่ - ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2477000-4
 352. บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเซีย อิงค์ (สาขาประเทศไทย) เลขที่ 1550 ซอย อาคารแกรนด์อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น14 หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2070920
 353. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.เอช.เทรดดิ้ง เลขที่ 103-105 ซอย สมประสงค์ 3 หมู่ - ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 2513517,2516506
 354. บริษัท เอสเอสยูพี โทแทล เวลเนส จำกัด เลขที่ 89/1 ซอย รัชฏภัณฑ์ หมู่ - ถนน ราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 6426060
 355. ร้านขายยา เอี่ยงซิ่วตึ๊ง เลขที่ 475/9 ชั้น 1 ซอย - หมู่ - ถนน ราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร -
 356. บริษัท โอเรียนทอลพารากอน จำกัด เลขที่ 89/1 อาคาร ว .วิโรจน์ ชั้น 7 ซอย รัชฏภัณฑ์ หมู่ ถนน ราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 6426060
 357. ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี เลขที่ 783 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญนคร แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 4681412
 358. บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69/6-13 ซอย - หมู่ 5 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 02-4630050
 359. บริษัท ท็อปแปซิฟิค จำกัด เลขที่ 462/11-12 ซอย ราษฎร์บูรณะ 18 หมู่ 10 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 8714531-2
 360. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล เลขที่ 313 ซอย สุขสวัสดิ์ 7 หมู่ 11 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 4686772,4681418
 361. บริษัท พี.เว็ต. จำกัด เลขที่ 144/1-2 ชั้น 3 ซอย - หมู่ - ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 4630040-6
 362. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จำกัด เลขที่ 106 ชั้น 2 เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย - หมู่ - ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 3269741-3
 363. บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด เลขที่ 106 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย - หมู่ 4 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 739-7200
 364. บริษัท ซันนี่เวิลด์ (1989) จำกัด เลขที่ 244 ซอย - หมู่ 9 ถนน หลวงแพ่ง แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 3268656
 365. บริษัท เบ็นไมเยอร์ แอนด์โก (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 189 ซอย - หมู่ 6 ถนน กรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม่) แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 3269456
 366. บริษัท ยูนีซัน จำกัด เลขที่ 160 ซอย อ่อนนุช หมู่ 7 ถนน สุขุมวิท แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 3291020-5
 367. บริษัท เวิลด์ ไวด์อิมเป็ก จำกัด เลขที่ 253/92 หมู่บ้านพูนสินธานี 3 ซอย - หมู่ - ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร -
 368. บริษัท เกรท-เคมีเคิล เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 1/59 ซอย โรงน้ำแข็ง หมู่ 7 ถนน นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร -
 369. บริษัท พีคพ้อยท์เพอร์มาเน้นท์ จำกัด เลขที่ 4/120-1 ซอย มัยลาภ 14 หมู่ 3 ถนน รามอินทรา แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 9436683-4
 370. บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จำกัด (สาขา) เลขที่ 67/225 ซอย เสนานิคม 1 หมู่ 11 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 0-2570-0545
 371. บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด เลขที่ 67/224 ซอย เสนานิคม 1 หมู่ 11 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 5792328,5794412
 372. บริษัท ออคต้าเมมโมเรียล จำกัด เลขที่ 44/81 ซอย ถนอมมิตร หมู่ 2 ถนน รามอินทรา (กม. 5.5) แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 5195165-7
 373. บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 90 ซอย ลาดพร้าว 91(เกษร) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5421286-8
 374. บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด เลขที่ 13 ซอย ลาดพร้าว 91(เกษร) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5421791-5
 375. บริษัท นัคนันทน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด เลขที่ 50/231 ชั้นที่ 2-3 ของคลีนิคลาดพร้าว 54 ซอย ลาดพร้าว 54/1 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-9336726
 376. บริษัท เบอร์แทรม เคมิคอล (1982) จำกัด เลขที่ 71 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-5384288,02-9326452-3
 377. บริษัท ไบโอเคมีคัล เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 1691 ซอย ลาดพร้าว 94 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5593543
 378. บริษัท ไบโอเท็ค แอ็กกริ-บิซเน็ส จำกัด เลขที่ 1691 ซอย ลาดพร้าว 94 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5593543
 379. บริษัท ปีเตอร์แฮนด์(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 1213/11 ชั้น2 หมู่บ้านศรีวราทาวน์อินทาวน์ ซอย ลาดพร้าว94 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5592450
 380. บริษัท โปรทาสค์ จำกัด เลขที่ 1201/45 ซอย ลาดพร้าว 94 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-5307780-2
 381. บริษัท โปรเมด จำกัด เลขที่ 142 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 9327933-4
 382. บริษัท พี.เอ็ม.เอ.แอนด์ เมดิคอล จำกัด เลขที่ 162 ซอย ลาดพร้าว 81 หมู่ ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5398503-5
 383. บริษัท ฟอร์เบสท์ เคมีคอล จำกัด เลขที่ 220 ซอย ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 539-7330
 384. บริษัท เมเจอร์ เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1213/11 ชั้น 1 หมู่บ้านศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ ซอย ลาดพร้าว 94 หมู่ ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5592916-7
 385. บริษัท เมดิทอป จำกัด เลขที่ 334 ซอย ลาดพร้าว 71(สังคมสงเคราะห์เหนือ 1) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 9331133
 386. บริษัท ยิมส์ฟาร์มา จำกัด เลขที่ 669 ซอย ลาดพร้าว 62 หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5398316-9
 387. บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 2-4 ซอย ลาดพร้าว 82 (วิทยารมณ์) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5300590
 388. บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด เลขที่ 7/107 ซอย เกตุนุติ 9 หมู่ 12 ถนน ลาดพร้าว 64 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5300416-9
 389. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แหลมทองการแพทย์ จำกัด เลขที่ 655 ซอย หมู่ ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 5141112-3
 390. บริษัท อัลฟา ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 141 ซอย ลาดพร้าว 87 หมู่ ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 9323895-6
 391. บริษัท เอเชี่ยน ทีเจดี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ 90 ซอย ลาดพร้าว 91(เกษร) หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร
 392. บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 159 ชั้น 12 ซอย อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ หมู่ - ถนน สุขุมวิท 21(อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2608577
 393. บริษัท คาร์ดิโอ/เฟจ ไบโอฟาร์มาซูติคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 1000/293-295 ชั้น 3 อคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอย ทองหล่อ หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3816217-20
 394. บริษัท เจเจ-เดกุสซา เคมีคอล (ที) จำกัด เลขที่ 23/110-113 อาคารสรชัย ชั้น 25-28 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 7143969
 395. บริษัท ชีวาเคมิคัลส์ จำกัด เลขที่ 34/1 ซอย พร้อมพงษ์ หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2580586-9
 396. บริษัท ซิเบอร์ เฮกเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 54 ซอย อโศก (สุขุมวิท 21) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2607180-5
 397. บริษัท ทันต-สยามวิสาหกิจ จำกัด เลขที่ 984/22-27 อาคาร ที.เอส.เอส.ที. ชั้น 1,2 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-7133355
 398. บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 14 ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท 21 แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-2642010
 399. บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 54 ชั้น 12 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2607020-22
 400. บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เลขที่ 55 ชั้น 7 อาคาร Bio House ซอย สุขุมวิท 39 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร -
 401. บริษัท ไบโอแลป จำกัด เลขที่ 55 ชั้น 7 อาคาร Bio House ซอย สุขุมวิท 39 หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2600710-25
 402. บริษัท เยาวราช จำกัด (สาขา) เลขที่ 1055/4 ซอย เยาวราช หมู่ - ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 391-5411
 403. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลฟาร์มาชูติกัลส์ จำกัด เลขที่ 38/2 ซอย สุขุมวิท 63(เอกมัย) หมู่ - ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 391-0488
 404. บริษัท อิสเทอร์นฟาร์แมคซัพพลาย (อี.พี.เอส.) จำกัด เลขที่ 128/39 อาคารชุดสุขุมวิทเฮ้าส์ ชั้น 1 ซอย สุขุมวิท 23(ประสานมิตร) หมู่ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 2603594-9
 405. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เลขที่ 602 ซอย พานิชอนันต์ หมู่ - ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 3924082
 406. บริษัท เฮลท์ ที่ เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 262/77,79,81 ชั้น 5 อาคารอาเชี่ยนทาวเวอร์ ซอย - หมู่ - ถนน สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 276-0763-4
 407. บริษัท เกรดแมน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 61 ซอย พัฒนาการ 50 หมู่ - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7228989
 408. บริษัท เคนเซ่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 404 ซอย แยกซอยศิริพจน์ หมู่ - ถนน สุขุมวิท 81 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-3328724
 409. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเทรดดิ้ง เลขที่ 1009 ซอย - หมู่ - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3140416
 410. บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด เลขที่ 15 ซอย อ่อนนุช 17 แยก 15 หมู่ - ถนน สุขุมวิท 77 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7179267-9
 411. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ ซิตี้ ซัพพลาย เลขที่ 258 ซอย พัฒนาการ 30 หมู่ - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7171730
 412. บริษัท ไซแทคฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 677 ห้อง 1B ซอย พัฒนาการ 30 หมู่ ถนน พัฒนาการตัดใหม่ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3183725, 01-8452644
 413. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงเทรดดิ้ง เลขที่ 999/99 ซอย - หมู่ - ถนน พระรามที่ 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 718-3333
 414. บริษัท วิคกี้ โปรวิเมด จำกัด เลขที่ 2807,2809 ซอย - หมู่ 16 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3225711
 415. บริษัท อเมริกัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 1964,1966,1968,1970 ซอย - หมู่ - ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3217181-92
 416. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 116/99 ซอย เป็นสุข หมู่ - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 318-2152,319-3817
 417. บริษัท เอ พี แอล ฟาร์มาไทย จำกัด เลขที่ 438 ซอย พัฒนาการ 30 หมู่ - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 7195512
 418. บริษัท แอมครอน เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ 2711 ซอย - หมู่ - ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 3229395
 419. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ เลขที่ 174-176 ซอย - หมู่ - ถนน เยาวราช แขวง จักรวรรดิ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2214053,2211651
 420. บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด เลขที่ 280 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญกรุง แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 221-1121-5
 421. บริษัท ตั้งเซ่งฮวด จำกัด เลขที่ 362-364 ซอย - หมู่ - ถนน เยาวราช แขวง จักรวรรดิ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2224533,2143575,2143675
 422. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแสงทองเทรดดิ้ง เลขที่ 109-111 ซอย - หมู่ - ถนน เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2211628
 423. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างขายยา ลิ่มฮั่วหมง เลขที่ 24-26 ซอย - หมู่ - ถนน ลำพูนไชย แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2210337,2224336
 424. บริษัท ลี่ยู่ฮะ ฟาร์มาซี จำกัด เลขที่ 698-702 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญกรุง แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2221306
 425. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เวชพงศ์โอสถ เลขที่ 145,147,149 ชั้น 2 ซอย - หมู่ - ถนน จักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2211663,2212469
 426. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอุดมฟาร์มาซี SANG UDOM PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP เลขที่ 24-26 ซอย - หมู่ - ถนน ทรงสวัสดิ์ แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 222-4525-6
 427. บริษัท หวั้นซิง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 8 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 222-5291
 428. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเชียง เลขที่ 20 ซอย หมู่ ถนน ราชวงศ์ แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2221809
 429. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด เลขที่ 180/184 ซอย - หมู่ - ถนน ราชวงศ์ แขวง จักรวรรดิ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2250200
 430. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอสถย่งซิ่วตึ๊งไท้เชียง เลขที่ 434 ซอย - หมู่ - ถนน เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2242157
 431. บริษัท ฮงฮวด จำกัด เลขที่ 41-45 ซอย - หมู่ - ถนน จักรวรรดิ์ แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 2233234-9
 432. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบเฮงฟามาซี เลขที่ 514-516 ซอย - หมู่ - ถนน เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 221-2384
 433. บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 280 ซอย - หมู่ - ถนน เจริญกรุง แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 221-1121-5
 434. บริษัท กรุงเทพ เวทดรัก จำกัด เลขที่ 37/81-82 ซอย เย็นจิตต์ หมู่ ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 6759451-3
 435. บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด เลขที่ 36 ซอย เย็นจิต หมู่ - ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2114611
 436. บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด เลขที่ 21/52-54ชั้น 18 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ซอย - หมู่ - ถนน สาธรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2850339-45
 437. บริษัท คินสันเคมี จำกัด เลขที่ 9 อาคารมินิเฮาส์ ชั้น 2 ซอย เซ็นหลุยส์ 2 หมู่ - ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-2110053
 438. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อิน-เอ็กซ์ จำกัด เลขที่ 36 ซอย เย็นจิตต์ หมู่ - ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 675-8800
 439. บริษัท เทพธุรกิจ จำกัด เลขที่ 21/21 ซอย งามดูพลี หมู่ ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 6798400
 440. บริษัท ไทยธานีเคมี จำกัด เลขที่ 101/23 ซอย สวนพลู หมู่ - ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2132220-1
 441. บริษัท ไทยสหเภสัช จำกัด เลขที่ 9/11 ซอย สะพานคู่ หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2873308
 442. บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์)จำกัด เลขที่ 229/1 ซอย - หมู่ - ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2115142,2115151
 443. บริษัท ฟอร์ท ดอดจ์ แอนิมัล เฮ็ลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 195 อาคารทีซีซี เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้องที่ 2301-2302 ซอย หมู่ ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 670-0900
 444. บริษัท ร่วมพูนทรัพย์ จำกัด เลขที่ 1970/25-26 ซอย - หมู่ - ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-2112432
 445. บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 215-6 ซอย - หมู่ - ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 675-6525-31
 446. บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด เลขที่ 127/51 ซอย ตรอกจันทร์สะพาน 3 หมู่ - ถนน จันทร์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 9729586
 447. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี เลขที่ 148/5 ซอย - หมู่ - ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2862503
 448. บริษัท อินดัสเทรียลเทรด จำกัด เลขที่ 11/4 ซอย พิกุล หมู่ - ถนน สาธรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2864535
 449. บริษัท เอ.วี.ไบโอ จำกัด เลขที่ 47/1-4 ซอย เย็นจิตร หมู่ - ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2114661
 450. บริษัท เอส.พี.บี. ฟาร์มา จำกัด เลขที่ 27/44 ชั้น 14 B ซอย สาธรพาร์คเพลสคอนโดมิเนียม หมู่ - ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 2855445
 451. บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 47/1-4 ซอย เย็นจิตร หมู่ - ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 675-8800
 452. บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/98-100 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 33 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาธร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-6895999
 453. บริษัท แอนนีมอล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 44/57-8 ซอย - หมู่ 1 ถนน สุขาภิบาล 5 แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 9982025-6
 454. บริษัท เน็กซ์ เมก้า อะควาคัลเจอร์ จำกัด เลขที่ 87/5-6 ซอย - หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 8121401-2
 455. บริษัท อโกรเมด จำกัด เลขที่ 283-285 ซอย - หมู่ - ถนน เพชรเกษม แขวง หลักสอง เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 8097254-9
 456. บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 85/5 ซอย ประชุมพร หมู่ 1 ถนน แจ้งวัฒนะ 14 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 5733132
 457. บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 159/30 ชั้น 1 ซอย ข้าหลวง หมู่ 3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 9735555-64
 458. บริษัท บี.เอฟ.ฟีด จำกัด เลขที่ 333/223 ซอย - หมู่ 6 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-9541041-5
 459. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 323 ซอย อาคารเบทาโกรทาวเวอร์(นอร์ธปาร์ค) หมู่ 6 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 955-0555
 460. บริษัท กิบไทย จำกัด เลขที่ 44/6 ซอย - หมู่ - ถนน สุทธิสารสะพาน 3 แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2748331-3
 461. บริษัท ควอลิตี้ ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 679/1 ซอย พิบูลย์อุปถัมภ์ หมู่ - ถนน ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 2768040
 462. บริษัท ควอลิเมด จำกัด เลขที่ 66 ซอย ไพศาล หมู่ ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 6902084
 463. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมซอร์จส์ เลขที่ 75 ซอย - หมู่ - ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2770726
 464. บริษัท โจเฟรนด์ จำกัด เลขที่ 193 ซอย ไพศาล หมู่ - ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2757443
 465. บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด เลขที่ 420 ซอย สุทธิพร หมู่ - ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2451873-4
 466. บริษัท ซีบาวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2034 ซอย อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 7161281
 467. บริษัท โดมิเนียน เคมเมท จำกัด เลขที่ 2311/2 ซอย - หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 3191395-7
 468. บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด เลขที่ 280 ซอย สบายใจ หมู่ - ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 2774141,2770187
 469. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็กซ์เคมีเกิ้ล โปรดักซ์ (กวงเต็ก) เลขที่ 537 ซอย ศูนย์วิจัย 4 หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 7196780-3
 470. บริษัท นาซ่า แลบ จำกัด เลขที่ 83 ซอย จัดสรร หมู่ - ถนน สุทธิสารตอนปลาย แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 693-4520
 471. บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2922/289-291 ยูนิตเอ-ซี ชั้น 26 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ซอย - หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 716-5286-8
 472. บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด เลขที่ 2922/207-208 ซอย อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น12 หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 3082100
 473. บริษัท แพนดรักส์ จำกัด เลขที่ 75 ซอย - หมู่ - ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 6934443
 474. บริษัท ฟาร์มเทค จำกัด เลขที่ 672/6-7 ซอย สุทธิพร หมู่ - ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2464869
 475. บริษัท เมดไลน์ จำกัด เลขที่ 736-742 ซอย - หมู่ - ถนน ประชาอุทิศ แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2743500-17
 476. บริษัท รามาโปรดั๊กชั่น จำกัด เลขที่ 522/101-103 ซอย สงค์ปรางค์ หมู่ - ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2461546
 477. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สมานเจริญเทรดดิ้ง เลขที่ 52 ซอย ศูยน์วิจัย6 หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 3141523,3147817
 478. บริษัท สมิธแอนด์เนฟฟิว จำกัด เลขที่ 344/3 ซอย โรงเรียนญี่ปุ่น หมู่ - ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 7196221-7
 479. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามปาร์ค เลขที่ 61 ซอย - หมู่ - ถนน พระราม9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2476250,2478815
 480. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญไทยฟาร์มา เลขที่ 2121 ซอย - หมู่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 718-0700-2
 481. บริษัท ออลแพล้นท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรี่ส์ จำกัด เลขที่ 25/24 ชั้น3 ซอย ศูนย์วิจัย หมู่ - ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 3193548 , 2030815
 482. บริษัท อะควาโพรเกรส จำกัด เลขที่ 83 ซอย จัดสรร หมู่ - ถนน สุทธิสารตอนปลาย แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 6934520
 483. บริษัท อินโดไชน่าเฮลท์แคร์ จำกัด เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 23 ซอย - หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร 513-0682
 484. บริษัท อีพีเอส เมดิเคท จำกัด เลขที่ 48/26 ซอย รุ่งเรือง หมู่ ถนน รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2768460-64
 485. บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด เลขที่ 410/78-83 ซอย - หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 2772878
 486. บริษัท แองโกล สวิสเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 252/110 อาคารสำนักงาน เมืองไทย-ภัทร 2 ชั้น 21 ซอย - หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 6932570-6