คู่มือแนวทางประกอบการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการ
เครื่องมือแพทย์...|| Download |
|

 รายชื่อเลนส์สัมผัสที่ได้รับอนุญาต || ตรวจสอบรายชื่อ ||
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลนส์สัมผัส ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้วันที่ 15 ตุลาคม 2553
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2 590 7242 || ดาวน์โหลด||

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกและรายงานการผลิต นำเข้า หรือขาย เครื่องมือแพทย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
|| Download ||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2 590 7148

ประกาศเพื่อทราบ

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ทำการเปลี่ยนเว็ปไซต์ใหม่แล้ว เป็น

http://newsser.fda.moph.go.th/fda_mdc/frontend/theme_1/index.php

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทุกราย
ขอให้จัดทำบันทึกการนำเข้าผรือผลิค และบันทึกการขายเครื่องมือแพทย์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

|| เข้าสู่เว็ปไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ||