แสดงผลภาษาไทย
English Language
โครงสร้างและหน้าที่
การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์
กฏหมายเครื่องมือแพทย์
ขั้นตอนการขออนุญาต
รายงานอาการไม่พึงประสงค์
คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551


สถิติเครื่องมือแพทย์
ทำเนียบผู้ประกอบธุรกิจ
สถิติผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มการขออนุญาต
รายชื่อผู้รับอนุญาตและผลิตภัณฑ์เครื่องมือแแพทย์ที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลและความรู้ทั่วไป
คำแนะนำ คู่มือ เอกสาร-
วิชาการ
ข้อมูลกฏหมาย เครื่องมือ-
แพทย์ และหลักเกณฑ์
การขออนุญาต
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ด้านเครื่องมือแพทย์
เอกสารระบบคุณภาพ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์เนื้อที่ประชาสัมพันธ์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 • You at Home:: MDCD main page. Last Modified: July 30, 2012 11:19  
What's new
AUGUST 26
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เป็นกองผลิตภัณฑ์หนึ่ง ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน้าที่หลักในการกำกับ ดูแล ติดตาม การใช้เครื่องมือแพทย์ ภายในประเทศให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ต่อประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 โดยปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ผู้อำนวยการ กองควบคุม เครื่องมือแพทย์
ภก. ชาพล รัตนพันธุ์
E-mail: sonapan@fda.moph.go.th
ส่ง Email ติดต่อ รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์

คำแนะนำการขออนุญาตเลนส์สัมผัส
คำแนะนำการขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย
หน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์จัดเป็นเครื่องมือแพทย์
รายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรอง GMP
กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
GMP เครื่องมือแพทย์
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

แผ่นพับโฆษณาเครื่องมือแพทย์
คำแนะนำจดทะเบียนสถานประกอบการ
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

 
Download
  แบบฟอร์มการขออนุญาตต่างๆ
 คู่มือการขออนุญาตต่างๆ
x


กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
กลุ่มกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ก่อนออกสู่ท้องตลาด
โทรศัพท์ 0-2590-7242, 3, 8 หรือ 0-2590-7148-9
กลุ่มกำกับดูแล เครื่องมือแพทย์หลังออกสู่ท้องตลาด
โทรศัพท์ 0-2590-7280, 4
กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ
โทรศัพท์ 0-2590-7250 หรือ 0-2590-7283
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)
โทรศัพท์ 0-2590-7247 
E-mail Contact:
• Webmaster: medical@fda.moph.go.th
• Info: medical@fda.moph.go.th
• More: Click here
Recommended System Requirements:
• Best view in Internet Explorer
• Display resolution 800x600 or higher
• Click here to Update Browser
เยื่อมโยงไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มเติม: << สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Thai-FDA MOPH Search Webmaster Go top