<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" %> แบบฟอร์มการขออนุญาต
  แบบฟอร์มการขออนุญาต เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
 
 
รายการ
Ms Word
Acrobat
คำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามข้อยกเว้นของประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549       OpenPDF

ตัวอย่างเก้าอี้นวดไฟฟ้า
      OpenPDF

แบบลงข้อมูลคอมพิวเตอร์คำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า

Download   OpenPDF

ใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า

Download OpenPDF

แบบตรวจรับคำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า

Download   OpenPDF

แบบลงข้อมูลคอมพิวเตอร์คำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

ใบควบคุมกระบวนงานการออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบตรวจรับคำขอหนังสือรับประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

โฆษณาเครื่องมือแพทย์

         
  ใบควบคุมกระบวนงานการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ Download OpenPDF     ตัวอย่าง
  ใบแสดงข้อมูลคำขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ Download OpenPDF     ตัวอย่าง
  แบบตรวจรับคำขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ Download OpenPDF     ตัวอย่าง
  แบบ ฆพ. 1 Download OpenPDF     ตัวอย่าง
  หนังสือมอบอำนาจ (แบบที่ 1, 2 และ 3) Download OpenPDF
คำเตือนที่ต้องระบุในหน้าโฆษณาเครื่องมือแพทย์     
  ภาษาไทย   อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้     
  ภาษาอังกฤษ   Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.    
หนังสือรับรองเพื่อการส่งออก    
  ใบควบคุมกระบวนงานการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก Download OpenPDF
  แบบตรวจรับคำขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก Download OpenPDF
  แบบคำขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก Download OpenPDF

คำขออนุญาติวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

Download OpenPDF
    - เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์       OpenPDF

แบบ ผ.พ.1คำอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

แบบ ผ.พ.2คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบ ผ.พ.3คำขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

แบบ ผ.พ.4คำขอย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์หรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบ ผ.พ.5คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

แบบ ผ.พ.6คำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก

Download   OpenPDF

แบบ น.พ.1คำอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบ น.พ.2คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

แบบ น.พ.3คำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบ น.พ.4คำขอย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์หรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

แบบ น.พ.5คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบ ข.พ.1คำขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบ ข.พ.2คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

แบบ ข.พ.3คำขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบ ข.พ.4คำขอย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์

Download OpenPDF

แบบ ข.พ.5คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

Download   OpenPDF

แบบ จ.พ.1แบบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ประกอบการผลิตนำเข้าขายเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด

Download   OpenPDF

แบบ จ.พ.2แบบแจ้งการย้ายสถานที่ผลิตนำเข้าขายเก็บเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด

Download   OpenPDF

แบบ จ.พ.ม.1แบบแจ้งการผลิตนำเข้าขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา17 (1)

Download   OpenPDF

แบบ จ.พ.ม.2แบบแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 17(2)

Download OpenPDF

แบบ จ.พ.ม.3 แบบแจ้งการผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 17(3)

Download   OpenPDF

แบบแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ได้แจ้งรายการละเอียด)

Download   OpenPDF

แบบ จ.พ.ม.4แบบแจ้งการผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17(4)

Download OpenPDF

แบบ จ.พ.ม.5แบบแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งออกตามมาตรา 17(5)

Download   OpenPDF

แบบ ร.ผ.พ.1รายงานการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

Download OpenPDF

แบบ ร.น.พ.1รายงานการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

Download OpenPDF

แบบ ร.ข.พ.1รายงานการขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

Download OpenPDF

แบบ ร.ผ.พ.2 รายงานการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

Download   OpenPDF

แบบ ร.น.พ.2 รายงานการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

Download   OpenPDF

แบบ ร.ข.พ.2 รายงานการขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

Download   OpenPDF
แบบ ร.ข.พ.3 รายงานการขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(3)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551(ชุดตรวจ HIV)   Download   OpenPDF
แบบ ร.ผ.พ. 3 รายงานการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออกตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ผ.อ. 1)   Download   OpenPDF

* การ Download ไปใช้ จะต้องจัดพิมพ์ให้มีรูปแบบเช่นเดียวกับแบบฟอร์มใน PDF File