ตัวชี้วัดการดำเนินงานตรวจบูรณาการด้านอาหารปลอดภัยในความรับผิดชอบ พ.ศ. 2558  
 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย มีการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบบริหารการจัดการความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข "คณะที่ 5 การตรวจราชการบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี" โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของโครงการอาหารปลอดภัยร่วมกับกรมอนามัย ซึ่งมีตัวชี้วัด 2 ตัวคือ  

1.ระดับความสำเร็จของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย คือ ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) ร้อยละ 80

2.ระดับความสำเร็จของตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ โดยมีเป้าหมาย คือ ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 100 (Dowload)  

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW!!!  ขณะนี้ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ใหม่ของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยได้ที่  www.foodsafety.moph.go.th 

และรับข่าวสารทางเฟสบุคแฟนเพจได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ ที่ FACEBOOK ของเราทางช่องล่างขวามือ

 
 
คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย 2558 (ฉบับปรับปรุง)

 
 
 

ติดตามรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัด รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แบบฟอร์มการรายงาน
 
 
(Dowload) คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด

 

    บทบาท/ภารกิจ
บทบาทและภารกิจ
     INFOSAN Thailand
  INFOSAN คืออะไร
  การก่อตั้ง INFOSAN Thailand
  บทบาทหน้าที่
  สมาชิกเครือข่าย INFOSAN Thailand
  กิจกรรมของ INFOSAN Thailand
  Statistic Chart
 
  INFOSAN News  
Food Safety Emergency Response plan [17-06-2558]
พบการปนเปื้อนของเชื้อรา Rhizopus oryzae ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโป... [24-11-2557]
สรุปการประชุม"The Meeting on Strengthening INFOSAN and National F... [9-10-2557]
พบเชื้อ Salmonella ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ใบออริกาโน [18-08-2557]
Strengthening Food Safety in South - East Asia [15-07-2557]
Strategy for Enhancing INFOSAN in Asia [15-07-2557]
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัย [15-07-2557]
[อ่านทั้งหมด]
  ภาพข่าวกิจกรรม  
ประชุม โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่...
ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ...
 
สธ.เดินหน้าสร้างระบบความปลอดภัยอาหาร เป้าหมายอาหารปลอดภ...
สธ.พัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลสตูล เป็นต้...
พัฒนาคุณภาพระบบงานอาหารปลอดภัย ประเดิมเชียงรายแหล่งนำเข...
[อ่านทั้งหมด]
 
  -  
 
 

 
  Facebook  
 
 
 
 
 
  Counter Website
 
  Staff Zone
Username :
Password :
 
 
             
 

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 8 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-951-0000 ต่อ 99983-85, 99676