ตัวชี้วัดการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2557  
 
ตัวชี้วัดที่
1.    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์คุณภาพระบบงานอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2.    ศูนย์ประสานงานอาหารปลอดภัยฉุกเฉินระหว่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกฎอนามัยสากล จำนวน 1 แห่ง

โครงการ
 1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ ด้านความปลอดภัยอาหาร

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานอาหารปลอดภัยฉุกเฉินระหว่างประเทศ (National INFOSAN Emergency Contact Point) ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)

3. โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


4. โครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2557 (Download)

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

NEW!! ขณะนี้ทางสำนักส่งสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ และรับข่าวสารทางเฟสบุคแฟนเพจ ท่านสามารถไลท์ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ทางช่องล่างขวามือ หรือ FACEBOOK
 
 

NEW!!! ติดตามรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัด รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แบบฟอร์มการรายงาน
 

 
 
(Dowload) คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
    บทบาท/ภารกิจ
บทบาทและภารกิจ
     INFOSAN Thailand
  INFOSAN คืออะไร
  การก่อตั้ง INFOSAN Thailand
  บทบาทหน้าที่
  สมาชิกเครือข่าย INFOSAN Thailand
  กิจกรรมของ INFOSAN Thailand
  Statistic Chart
 
  INFOSAN News  
พบการปนเปื้อนของเชื้อรา Rhizopus oryzae ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโป... [24-11-2557]
สรุปการประชุม"The Meeting on Strengthening INFOSAN and National F... [9-10-2557]
พบเชื้อ Salmonella ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ใบออริกาโน [18-08-2557]
Strengthening Food Safety in South - East Asia [15-07-2557]
Strategy for Enhancing INFOSAN in Asia [15-07-2557]
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัย [15-07-2557]
Biregional INFOSAN Final draft for review [15-07-2557]
[อ่านทั้งหมด]
  ภาพข่าวกิจกรรม  
ประชุม โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่...
ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ...
 
สธ.เดินหน้าสร้างระบบความปลอดภัยอาหาร เป้าหมายอาหารปลอดภ...
สธ.พัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลสตูล เป็นต้...
พัฒนาคุณภาพระบบงานอาหารปลอดภัย ประเดิมเชียงรายแหล่งนำเข...
[อ่านทั้งหมด]
 
  -  
 
 

 
  Facebook  
 
 
 
 
 
  Counter Website
 
  Staff Zone
Username :
Password :
 
 
             
 

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 8 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-951-0000 ต่อ 99983-85, 99676