ตัวชี้วัดการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2557  
 

ตัวชี้วัดที่

1.    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์คุณภาพระบบงานอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

2.    ศูนย์ประสานงานอาหารปลอดภัยฉุกเฉินระหว่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกฎอนามัยสากล จำนวน 1 แห่ง

โครงการ

1.     โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ ด้านความปลอดภัยอาหาร

2.     โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานอาหารปลอดภัยฉุกเฉินระหว่างประเทศ (National INFOSAN Emergency Contact Point) ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)

3.     โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. โครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2557 (Download)

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
NEW!!! ติดตามรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัด รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (Download) 
ด่วนที่สุด!!! แจ้งยกเลิกการประชุมระดับภูมิภาคตามเกณฑ์พัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด (Download)
 
Brochure โครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคใน รร. และ ศพด. และ Rollup ขอความร่วมมือระหว่าง 3 กระทรวง
 
(Dowload) คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
ข้อมูลล่าสุดเรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธ์  H7N9 (Download)

New!! จุลสาร สสอป. ปีที่ 1 ทั้งหมด 3 ฉบับสามารถคลิกดูได้ที่นี่ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556, ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556 และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2556

 

    บทบาท/ภารกิจ
บทบาทและภารกิจ
     INFOSAN Thailand
  INFOSAN คืออะไร
  การก่อตั้ง INFOSAN Thailand
  บทบาทหน้าที่
  สมาชิกเครือข่าย INFOSAN Thailand
  กิจกรรมของ INFOSAN Thailand
  Statistic Chart
 
  INFOSAN News  
พบเชื้อ Salmonella ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ใบออริกาโน [18-08-2557]
Strengthening Food Safety in South - East Asia [15-07-2557]
Strategy for Enhancing INFOSAN in Asia [15-07-2557]
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัย [15-07-2557]
Biregional INFOSAN Final draft for review [15-07-2557]
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Support to Capacity Building and Impleme... [1-07-2557]
สถานการณ์การพบเชื้อไข้หวัดนกและโรคปากเปื่อยในโคพันธุ์พื้นเมืองนำเ... [10-06-2557]
[อ่านทั้งหมด]
  ภาพข่าวกิจกรรม  
สธ.เดินหน้าสร้างระบบความปลอดภัยอาหาร เป้าหมายอาหารปลอดภ...
สธ.พัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลสตูล เป็นต้...
พัฒนาคุณภาพระบบงานอาหารปลอดภัย ประเดิมเชียงรายแหล่งนำเข...
สธ. เร่งประเมินระบบคุณภาพอาหาร สร้างมาตรฐานปลอดภัยระดับ...
การพัฒนาคุณภาพระบบงานอาหารปลอดภัย ประเด็นเชียงรายแหล่งน...
[อ่านทั้งหมด]
 
  การรายละเอียดการดำเนินงานตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2557  
 
 

       กระทรวงสาธารณสุข ขอชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย และงประมาณสนับสนุนการดำเนินงานดังนี้

1. ตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพระบบงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


2. ตัวชี้วัดรโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์คุณภาพอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 80

3. ศูนย์ประสานงานอาหารปลอดภัยฉุกเฉินระหว่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

       ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานในเบื้องต้น
แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 100,000 บาท และศูนย์รถ Mobile Unit
จังหวัดละ 1,500,000 บาท

       และกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและจัดส่งเอกสารคู่มือ การประเมิน
และแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

 
  สรุปผลงานด้านอาหารปลอดภัย ปี 2555  
   
  Counter Website
 
  Staff Zone
Username :
Password :
 
 
             
 

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 8 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000