ร้องเรียนได้ที่นี่
เว็บไซต์ อย.
oryor.com
คณะทำงานภาคประชาชน
 
 
Untitled Document
ค้นหาเฉพาะ fda.moph.go.th เว็บทั่วโลก
 

สิทธิของผู้บริโภคตามรัฐธรรมนนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ประการ ได้แก่
1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม
2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความ สมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว

 

 
เหตุผลที่ไม่ควรกินยาที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา      3 ธันวาคม 2557
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง      3 ธันวาคม 2557
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย      3 ธันวาคม 2557
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์      3 ธันวาคม 2557
ต้อนรับปีใหม่ อย. คุมเข้มกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงฉลากอาหารรวม มีวันหมดอ...      3 ธันวาคม 2557
[ อ่านข้อมูลทั้งหมด ]  
 
  ความรู้เกี่ยวกับ Primary GMP สำหรับผู้บริโภค

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Primary GMP สำหรับผู้บริโภค 1. สปอตวิทยุ Primary GMP [click here] 2. ป้าย Billboard Primary GMP [click here] 3. แบนเนอร์ Primary GMP [click here] 4. สารคดีโทรทัศน์ Prim...


  โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย. น้อย ถือกำเนิดขึ้นในปี 2545 ในลักษณะโครงการนำร่อง แต่มีการดำเนินการอย่าง จริงจังในปี 2546 โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน และทำกิจกรรม อย.น้อย จังหว...


  โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการที่มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงส...


[ อ่านข้อมูลทั้งหมด ]  
 
 
 
 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 7108 โทรสาร 0 2591 8472 Email : consumerfda.moph.go.th