ร้องเรียนได้ที่นี่
เว็บไซต์ อย.
ผลดำเนินคดี
oryor.com
 
 
Untitled Document
ค้นหาเฉพาะ fda.moph.go.th เว็บทั่วโลก
 

สิทธิของผู้บริโภคตามรัฐธรรมนนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ประการ ได้แก่
1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม
2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความ สมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว

 

 
คู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หรือ ...      12 พฤศจิกายน 2556
Oryor Smart Application      29 กรกฏาคม 2556
สปอตวิทยุ Primary GMP      31 พฤษภาคม 2556
ป้าย Billboard Primary GMP      31 พฤษภาคม 2556
แบนเนอร์ Primary GMP      31 พฤษภาคม 2556
[ อ่านข้อมูลทั้งหมด ]  
 
  ความรู้เกี่ยวกับ Primary GMP สำหรับผู้บริโภค

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Primary GMP สำหรับผู้บริโภค 1. สปอตวิทยุ Primary GMP [click here] 2. ป้าย Billboard Primary GMP [click here] 3. แบนเนอร์ Primary GMP [click here] 4. สารคดีโทรทัศน์ Prim...


  โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย. น้อย ถือกำเนิดขึ้นในปี 2545 ในลักษณะโครงการนำร่อง แต่มีการดำเนินการอย่าง จริงจังในปี 2546 โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน และทำกิจกรรม อย.น้อย จังหว...


  โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการที่มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงส...


[ อ่านข้อมูลทั้งหมด ]  
 
 
 
 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 7108 โทรสาร 0 2591 8472 Email : consumerfda.moph.go.th