การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง


            การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรการนำเข้าเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร"

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรการนำเข้าเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร" ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 8.30 - 16.10 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

 http://www.policythailand.com 

FoodSafety 2007 © Alright Reserve