1 ก.ค.58

                    "คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย
                 และการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
  ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 21 กรกฎาคม 2558"

    การขออนุญาตด้านวัตถุอันตรายเปิดทดลองการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
                                      ตั้งแต่วันที่ี 1 กรกฎาคม 2558


สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายมีระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบอย.ท่านสามารถใช้ระบบนี้
เพื่อเป็นการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ สนใจ โปรดคลิก

24 พ.ค. 59


หนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบจากการบังคับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบ GHS


28 เม.ย. 59


ประชาสัมพันธ์
ขอแก้ไขไฟล์เอกสารในอีเมลคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

1 มี.ค. 59


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP) พ.ศ 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง GMP ด้านวัตถุอันตราย (RL-H3-1)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง GMP
ด้านวัตถุอันตราย
(RL-H3-2)

1 มี.ค. 59


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรม ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง GMP ด้านวัตถุอันตราย (RL-H3-1)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง GMP
ด้านวัตถุอันตราย
(RL-H3-2)

1 มี.ค. 59


ประชาสัมพันธ์ การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย โปรดคลิก

2 ก.พ. 59


ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนใจ โปรดคลิก

25 ม.ค. 59


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

28 ธ.ค. 58


เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ล้างหรือฆ่าเชื้อผัก ผลไม้ และอาหาร

16 ธ.ค. 58


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

27 พ.ย. 58


รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพประเมินความปลอดภัย และทดสอบความเป็นพิษในขั้นตอนที่ไม่ได้ทำการทดลองในคนตามหลักการ OECD GLP ดาวน์โหลด **กำหนดรับฟังความคิดเห็นภายในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 **

27 พ.ย. 58

ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกและผลิตภัณฑ์กำจัด-ไล่แมลง
ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
ความรู้เรื่อง ยาจุดกันยุง
ความรู้เรื่อง ทรายกำจัดลูกน้ำยุง
ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง
ความรู้เรื่อง ปลวด มด แมลง หนู

27 พ.ย. 58

ขอให้แจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายหรือปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออก

4 พ.ย..58

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 และแนวทางการปฏิบัติ

30 ต.ค..58

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2559
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ประจำปี ๒๕๕๙

20 ต.ค..58

การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งการดำเนินการ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับผู้ประกอบการ

20 ต.ค..58

การต่ออายุใบอนุญาตและใบรับแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับสาธารณสุขจังหวัด

23 ก.ย..58

ด่วน !! รับสมัคร เภสัชกร (ลูกจ้างเหมา) ตำแหน่ง เภสัชกร กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด จำนวน 1 อัตรา

24 ส.ค..58

  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตหรือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตราย กรณีสถานที่ใหม่หรือสายการผลิตใหม่ ให้ยื่นคำขอในวันจันทร์ พุธ ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 08:30 - 16:00 น.

24 ส.ค..58

  คู่มือ เรื่อง สารต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

24 ส.ค..58

  คู่มือ เรื่อง แนวทางการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย

7 ก.ค.58

  ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการ สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2557

6 พ.ค.58


  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต ผลิต นำเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.
2557

1 เม.ย.58


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตราย ของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสาร ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555

12 มี.ค.58


  ประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

หนังสือถึงผู้ประกอบการ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการ นำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

12 ม.ค.58

  แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ล้างผัก ผลไม้ และอาหาร

26 พ.ย.57

  คู่มือขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกผ่านอินเตอร์เน็ท

14 ต.ค.57

  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งประจำปี 2557
(สำหรับผู้ประกอบการ)

14 ต.ค.57

  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งประจำปี 2557
(สำหรับส่วนภูมิภาค)

12 ก.ย.57

 
แผ่นพับเรื่อง ทำอย่างไรจึงใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัย
                       

12 ก.ย.57

  กฎหมายวัตถุอันตรายที่น่ารู้  

12 ก.ย.57

  ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำระบบการผลิตตาม
                   หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
คู่มือผู้ประกอบการบทที่ 1 - 4
คู่มือผู้ประกอบการบทที่ 5 รวมภาคผนวก

29 ส.ค 57

       ขอเชิญผู้ประกอบการวัตถุอันตรายและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน

   “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการคุ้มครอง
      ผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย”

•  ร่วมรับฟังผลงานโครงการ อาทิ ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีการกำกับดูแลอย่างไร
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในการเปิดตลาดอาเซียนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้

•  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์
และแผนการดำเนินงานของ อย.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
และส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๑ อาคาร ๑

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 Download หนังสือเชิญประชุม   รายละเอียดโครงการ   กำหนดการและแบบตอบรับการประชุม

26 มิ.ย.57

  รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเงื่อนไขการควบคุมผลิตภัณฑ์ลบคำผิด                       

10 มิ.ย.57

พิกัดรหัสสถิติวัตถุอันตรายที่จะประกาศเร็วๆนี้ ดาวน์โหลด                               

10 มิ.ย.57

                   รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
        
     เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการต่ออายุ  
   ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ                                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ............
                                             

24 เม.ย.57

ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย
โดยวิธีตกลง  ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และกำหนดราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมาณ 2557...

msn live stats
จำนวนผู้เข้าชม
one stop service center