14 ต.ค.57

  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งประจำปี 2557
(สำหรับผู้ประกอบการ)

14 ต.ค.57

  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งประจำปี 2557
(สำหรับส่วนภูมิภาค)

12 ก.ย.57

 
แผ่นพับเรื่อง ทำอย่างไรจึงใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัย
                       

12 ก.ย.57

  กฎหมายวัตถุอันตรายที่น่ารู้  

12 ก.ย.57

  ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำระบบการผลิตตาม
                   หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
คู่มือผู้ประกอบการบทที่ 1 - 4
คู่มือผู้ประกอบการบทที่ 5 รวมภาคผนวก

29 ส.ค 57

       ขอเชิญผู้ประกอบการวัตถุอันตรายและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน

   “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการคุ้มครอง
      ผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย”

•  ร่วมรับฟังผลงานโครงการ อาทิ ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีการกำกับดูแลอย่างไร
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในการเปิดตลาดอาเซียนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้

•  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์
และแผนการดำเนินงานของ อย.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
และส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๑ อาคาร ๑

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 Download หนังสือเชิญประชุม   รายละเอียดโครงการ   กำหนดการและแบบตอบรับการประชุม

26 มิ.ย.57

  รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเงื่อนไขการควบคุมผลิตภัณฑ์ลบคำผิด                       

10 มิ.ย.57

พิกัดรหัสสถิติวัตถุอันตรายที่จะประกาศเร็วๆนี้ ดาวน์โหลด                               

10 มิ.ย.57

                   รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
        
     เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการต่ออายุ  
   ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ                                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ............
                                             

24 เม.ย.57

ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย
โดยวิธีตกลง  ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และกำหนดราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมาณ 2557...

msn live stats
จำนวนผู้เข้าชม
one stop service center