21พ.ค.58


  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย มีระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบอย.ท่านสามารถใช้ระบบนี้เพื่อเป็นการวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์ สนใจ โปรดคลิก

19 พ.ค.58


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณ ที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

6 พ.ค.58


  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต ผลิต นำเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.
2557

1 เม.ย.58


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตราย ของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสาร ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555

12 มี.ค.58


  ประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

หนังสือถึงผู้ประกอบการ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการ นำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

 
12 ม.ค.58

  แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ล้างผัก ผลไม้ และอาหาร

26 พ.ย.57

  คู่มือขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกผ่านอินเตอร์เน็ท

14 ต.ค.57

  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งประจำปี 2557
(สำหรับผู้ประกอบการ)

14 ต.ค.57

  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งประจำปี 2557
(สำหรับส่วนภูมิภาค)

12 ก.ย.57

 
แผ่นพับเรื่อง ทำอย่างไรจึงใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัย
                       

12 ก.ย.57

  กฎหมายวัตถุอันตรายที่น่ารู้  

 
12 ก.ย.57

  ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำระบบการผลิตตาม
                   หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
คู่มือผู้ประกอบการบทที่ 1 - 4
คู่มือผู้ประกอบการบทที่ 5 รวมภาคผนวก

29 ส.ค 57

       ขอเชิญผู้ประกอบการวัตถุอันตรายและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน

   “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการคุ้มครอง
      ผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย”

•  ร่วมรับฟังผลงานโครงการ อาทิ ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีการกำกับดูแลอย่างไร
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในการเปิดตลาดอาเซียนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้

•  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์
และแผนการดำเนินงานของ อย.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
และส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๑ อาคาร ๑

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 Download หนังสือเชิญประชุม   รายละเอียดโครงการ   กำหนดการและแบบตอบรับการประชุม

26 มิ.ย.57

  รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเงื่อนไขการควบคุมผลิตภัณฑ์ลบคำผิด                       

10 มิ.ย.57

พิกัดรหัสสถิติวัตถุอันตรายที่จะประกาศเร็วๆนี้ ดาวน์โหลด                               

10 มิ.ย.57

                   รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
        
     เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการต่ออายุ  
   ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ                                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ............
                                             

24 เม.ย.57

ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย
โดยวิธีตกลง  ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และกำหนดราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมาณ 2557...

msn live stats
จำนวนผู้เข้าชม
one stop service center