1 ก.ค.58

                    "คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย
                 และการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
  ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 21 กรกฎาคม 2558"

    การขออนุญาตด้านวัตถุอันตรายเปิดทดลองการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
                                      ตั้งแต่วันที่ี 1 กรกฎาคม 2558


สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายมีระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบอย.ท่านสามารถใช้ระบบนี้
เพื่อเป็นการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ สนใจ โปรดคลิก

6 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลด "Excel template" (สำหรับเจ้าหน้าที่ สสจ)"

แจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

ใบรับแจ้งมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง

6 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลด "เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย

การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการต่ออายุ

การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

น้ำมันตะไคร้หอม

การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสถานที่ผลิต

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสถานที่นาเข้า ส่งออก
มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย

ปัญหาที่ตรวจพบและการดำเนินการ

 

28 พ.ย. 59

"รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข"
รื่อง ยกเว้น การผลิตหรือนำเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เกี่ยวกับการผลิต หรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ....

หนังสือรับฟังความคิดเห็น

คำชี้แจงการจัดทำร่างประกาศและแบบเสนอความคิดเห็น

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้น การผลิตหรือนำเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต หรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ....

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิด (ฉบับเดิม)

25 พ.ย. 59

เงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์
ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ที่ลดระยะเวลาดำเนินการเป็น 20 วันทำการ
และกรณีที่ไม่ต้องยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประกาศสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ลงวันที่ 19 กันยายน 2559
เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตและลงนามเอกสารอนุญาต

แบบฟอร์มเอกสารรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักควบคุมเครื่องสำอาง
และวัตถุอันตรายประกาศกำหนด

บันทึกการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ (Checklist) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

11 พ.ย. 59

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
"เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
(สำหรับผู้ประกอบการ)

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

กำหนดการประชุมสัมมนา

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

แผนที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

11 พ.ย. 59ด่วน !! ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
"การให้บริการในระบบ e submission ด้านวัตถุอันตราย สำหรับผู้ประกอบการ"

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การให้บริการในระบบ-e-submission

ใบสมัครเข้ารับการอบรม

2 พ.ย. 59


"รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข"
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ...

หนังสือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

คำชี้แจงการจัดทำร่างประกาศและแบบเสนอข้อคิดเห็น

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. ....

ตารางเปรียบเทียบระหว่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ประกาศฉบับเดิม) และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่

26 ต.ค. 59


"การต่ออายุเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ปี 2559"

การต่ออายุเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ปี 2559 (สำหรับผู้ประกอบการ)

การต่ออายุเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ปี 2559 (สำหรับเจ้าหน้าที่ สสจ.)

13 ต.ค. 59แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น (Export only)

20 ต.ค. 59"คู่มือการใช้งานระบบ e - Submission วัตถุอันตราย (สำหรับผู้ประกอบการ)"

คู่มือการใช้งาน การยื่นใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

คู่มือการใช้งาน การต่ออายุวัตถุอันตราย

13 ต.ค. 59"คู่มือการใช้งานระบบ e - Submission วัตถุอันตราย (สำหรับเจ้าหน้าที่ สสจ.)"

คู่มือการใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ผู้ประกอบการเข้าใช้งาน

คู่มือการใช้งาน การยื่นใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

คู่มือการใช้งาน การต่ออายุวัตถุอันตราย

คู่มือการใช้งาน การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

27 ก.ย. 59ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย

20 ก.ย.59


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ประจำปี 2560
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560

25 ส.ค. 59การรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลง อย. ด้านวัตถุอันตราย

หนังสือขอรับฟังความคิดเห็น

กรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลง อย. ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และ Retreat อย. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (ด้านวัตถุอันตราย)

แบบเสนอข้อคิดเห็นกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลง อย.

ตารางแนบท้ายแบบเสนอข้อคิดเห็น


28 ก.ค. 59


การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองระบบงานของหน่วยรับรองสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตวัตถุอันตราย

ร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน จำนวน 4 ฉบับ

ร่างอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานของหน่วยรับรองสถานที่ผลิต

เอกสารชี้แจงรับฟังความคิดเห็น

แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองระบบงานตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. .....


28 ก.ค. 59


ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

13 ก.ค. 59


ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบระบบ e-Submission ด้านวัตถุอันตราย
สำหรับผู้ประกอบการ โปรดคลิก


24 พ.ค. 59


หนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบจากการบังคับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบ GHS


28 เม.ย. 59


ประชาสัมพันธ์
ขอแก้ไขไฟล์เอกสารในอีเมลคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

1 มี.ค. 59


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP) พ.ศ 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง GMP ด้านวัตถุอันตราย (RL-H3-1)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง GMP
ด้านวัตถุอันตราย
(RL-H3-2)

1 มี.ค. 59


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรม ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง GMP ด้านวัตถุอันตราย (RL-H3-1)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง GMP
ด้านวัตถุอันตราย
(RL-H3-2)

1 มี.ค. 59


ประชาสัมพันธ์ การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย โปรดคลิก

2 ก.พ. 59


ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนใจ โปรดคลิก

25 ม.ค. 59


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

28 ธ.ค. 58


เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ล้างหรือฆ่าเชื้อผัก ผลไม้ และอาหาร

16 ธ.ค. 58


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

27 พ.ย. 58


รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพประเมินความปลอดภัย และทดสอบความเป็นพิษในขั้นตอนที่ไม่ได้ทำการทดลองในคนตามหลักการ OECD GLP ดาวน์โหลด **กำหนดรับฟังความคิดเห็นภายในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 **

27 พ.ย. 58

ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกและผลิตภัณฑ์กำจัด-ไล่แมลง
ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
ความรู้เรื่อง ยาจุดกันยุง
ความรู้เรื่อง ทรายกำจัดลูกน้ำยุง
ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง
ความรู้เรื่อง ปลวด มด แมลง หนู

27 พ.ย. 58

ขอให้แจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายหรือปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออก

4 พ.ย..58

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 และแนวทางการปฏิบัติ

20 ต.ค..58

การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งการดำเนินการ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับผู้ประกอบการ

20 ต.ค..58

การต่ออายุใบอนุญาตและใบรับแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับสาธารณสุขจังหวัด

23 ก.ย..58

ด่วน !! รับสมัคร เภสัชกร (ลูกจ้างเหมา) ตำแหน่ง เภสัชกร กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด จำนวน 1 อัตรา

24 ส.ค..58

  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตหรือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตราย กรณีสถานที่ใหม่หรือสายการผลิตใหม่ ให้ยื่นคำขอในวันจันทร์ พุธ ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 08:30 - 16:00 น.

24 ส.ค..58

  คู่มือ เรื่อง สารต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

24 ส.ค..58

  คู่มือ เรื่อง แนวทางการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย

7 ก.ค.58

  ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการ สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2557

6 พ.ค.58


  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต ผลิต นำเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.
2557

1 เม.ย.58


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตราย ของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสาร ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555

12 มี.ค.58


  ประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

หนังสือถึงผู้ประกอบการ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการ นำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

12 ม.ค.58

  แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ล้างผัก ผลไม้ และอาหาร

26 พ.ย.57

  คู่มือขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกผ่านอินเตอร์เน็ท

14 ต.ค.57

  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งประจำปี 2557
(สำหรับผู้ประกอบการ)

14 ต.ค.57

  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตและใบรับแจ้งประจำปี 2557
(สำหรับส่วนภูมิภาค)

12 ก.ย.57

 
แผ่นพับเรื่อง ทำอย่างไรจึงใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัย
                       

12 ก.ย.57

  กฎหมายวัตถุอันตรายที่น่ารู้  

12 ก.ย.57

  ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำระบบการผลิตตาม
                   หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
คู่มือผู้ประกอบการบทที่ 1 - 4
คู่มือผู้ประกอบการบทที่ 5 รวมภาคผนวก

29 ส.ค 57

       ขอเชิญผู้ประกอบการวัตถุอันตรายและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน

   “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการคุ้มครอง
      ผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย”

•  ร่วมรับฟังผลงานโครงการ อาทิ ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีการกำกับดูแลอย่างไร
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในการเปิดตลาดอาเซียนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้

•  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์
และแผนการดำเนินงานของ อย.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
และส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๑ อาคาร ๑

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 Download หนังสือเชิญประชุม   รายละเอียดโครงการ   กำหนดการและแบบตอบรับการประชุม

26 มิ.ย.57

  รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเงื่อนไขการควบคุมผลิตภัณฑ์ลบคำผิด                       

10 มิ.ย.57

พิกัดรหัสสถิติวัตถุอันตรายที่จะประกาศเร็วๆนี้ ดาวน์โหลด                               

10 มิ.ย.57

                   รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
        
     เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการต่ออายุ  
   ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ                                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ............
                                             

24 เม.ย.57

ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย
โดยวิธีตกลง  ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และกำหนดราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมาณ 2557...

msn live stats
จำนวนผู้เข้าชม
one stop service center