26 มิ.ย.57

  รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเงื่อนไขการควบคุมผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
                        

10 มิ.ย.57

พิกัดรหัสสถิติวัตถุอันตรายที่จะประกาศเร็วๆนี้ ดาวน์โหลด

                                             

10 มิ.ย.57

                   รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
        
     เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการต่ออายุ  
   ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ                                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ............
                                             

24 เม.ย.57

ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย
โดยวิธีตกลง  ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และกำหนดราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมาณ 2557...

8 เม.ย.57

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการให้บริการในระบบ e-Service วัตถุอันตราย  ดาวน์โหลด

3 เม.ย.57

         รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
         เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออก
วัตถุอันตราย
                           ชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ.......

18 ก.พ.57

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง  ดาวน์โหลด

18 ก.พ.57

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

13 ธ.ค.56

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับรางวัล
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2557  ดาวน์โหลด


27 พ.ย.56

                      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
              เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก
        หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2556
 ดาวน์โหลด
                   ** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 **

สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ >>> แนวทางการปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามประกาศฯ

15 พ.ย.56

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2557 ดาวน์โหลด

15 พ.ย.56

ร่าง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่ อย.รับผิดชอบ  ดาวน์โหลด

15 พ.ย.56

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการและการถ่ายโอนภารกิจ
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตของภาครัฐให้หน่วยงานภายนอก ดาวน์โหลด

13 พ.ย.56

ขอความร่วมมืิอตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและแจ้งปริมาณนำเข้าวัตถุอันตราย

29 ต.ค.56

คู่มือระบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย ผ่านอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลด

28 ต.ค.56

ขอให้แจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายหรือปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออก ดาวน์โหลด

24 ต.ค.56

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ดาวน์โหลด


17 ต.ค.56
28 ก.ย.56

      ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
                  ** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2556 **

คำอธิบาย :
เป็นการนำประกาศบัญชีรายชื่อทั้งหมดที่เคยออกประกาศไปแล้วมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน
และปรับปรุงจากรูปแบบเดิมโดยเพิ่มคำอ่านชื่อสารเคมีเป็นภาษาไทยและวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ และแยกบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยวัตถุอันตรายใน
ความรับผิดชอบของ อย.จะอยู่ในบัญชี 4 ซึ่งประกอบด้วยบัญชีย่อย 3 บัญชี ได้แก่
บัญชี 4.1 รายชื่อสารควบคุม บัญชี 4.2 รายชื่อกลุ่มสารควบคุม และบัญชี 4.3 รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดชนิดวัตถุอันตรายและ
จำนวนรายการวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย.

สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ >>> แนวทางการปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามประกาศฯ

30 ก.ย..56

สรุปผลการตอบแบบสอบถามการปรับปรุงงานบริการรับคำขอเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจากการ
ประชุมสัมมนาผู็้ประกอบการวัตถุอันตราย วันที่ 28 มีนาคม 2556  ดาวน์โหลด

30 ก.ย..56

 การต่ออายุใบอนุญาตและใบรับแจ้งดำเนินการซึ่งวัตถุอันตรายประจำปี พ.ศ. 2556

              สิ่งที่ส่งมาด้วย 1             สิ่งที่ส่งมาด้วย 2            สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

19 ส.ค.56

  รับสมัครลูกจ้างเหมา 2 ตำแหน่ง คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
7 ส.ค.56

ขออนุเคราะห์ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก


11 ก.ค.56


(1) รวมกฎหมายวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
สำหรับการตรวจสถานที่ (ฉบับพ๊อกเ็ก็ตบุ๊ค)

(2) คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556)

28 พ.ค.56

       รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
                        บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ......

  **กำหนดรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556** ปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว

18 เม.ย.56

แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

27 มี.ค.56

   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง      การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2      
      ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2556  
ดาวน์โหลด                          
                       ** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 **

สำหรับผู้ประกอบการ >> แนวทางการปฏิบัติการแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

msn live stats
จำนวนผู้เข้าชม
one stop service center