SharePoint

Skip Navigation LinksContact


กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000

กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด : 02 5907274-5กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด  
กลุ่มพัฒนาระบบ : 02 5907277-GMP     : 02 5907273
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน : 02 5907139-เฝ้าระวัง : 02 5907277-8
-โฆษณา  : 02 5907276                            


E-Mail Address : cosmetic@fda.moph.go.th