SharePoint

Skip Navigation LinksLaws

กฎหมายน่ารู้
กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
1รายการสารด้านเครื่องสำอาง
1.1 วัตถุที่ห้ามใช้
​(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง      พ.ศ.  2559  ลงวันที่ 22 เมษายน 2559
​(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ  2560  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
​(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ  2561  ลงวันที่ 5 กันยายน 2561
1.2 วัตถุที่อาจใช้
​(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 เมษายน 2561​จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องคำเตือนที่ฉลากด้วย (ข้อ 8.1)
1.3 วัตถุกันเสีย
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 18 กันยายน 2561​จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องคำเตือนที่ฉลากด้วย(ข้อ 8.2)
(2) แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง  พ.ศ. 2561
1.4 สี
​(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง    พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
1.5 สารป้องกันแสงแดด
​(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560​จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องคำเตือนที่ฉลากด้วย(ข้อ 8.3)
2กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดชื่อเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขาย พ.ศ. 2559   ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
​3กำหนดลักษณะเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต/นำเข้า
3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขาย พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่ 29  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559
4การจดแจ้ง/ต่ออายุ/แก้ไข/ใบแทน
​4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
4.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตและการส่งบัญชีหรือรายงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
​5การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
​5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง หนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หรือหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
​5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
​6สถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
6.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
​6.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
7โฆษณา
​7.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอาง ลงวันที่ 29 เมษายน 2561
​7.2 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค  ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
8คำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง
​8.1 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากของเครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561
8.2 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
​8.3 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
​8.4 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  การแสดงคําเตือนที่ฉลากเครื่องสําอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
​8.5 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด  ของเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560
9ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
​9.1 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560
​9.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
​9.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
9.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ทําหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ   การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
9.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องคก์รผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ทำหน้าที่ในการประเมนิเอกสารทางวิชาการ  หรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  พ.ศ.  2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
​10พนักงานเจ้าหน้าที่
​10.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
​10.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
​10.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
11แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเครื่องสําอาง  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558
​11.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสําอาง พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
11.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
12​กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง
12.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
12.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560
12.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22  กันยายน  2560
12.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กําหนดด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2561
13การเปรียบเทียบความผิด
13.1 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอางว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
​13.2ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
​13.3 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 161/2559 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
13.4 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่  422/2561 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
​14​ฉลาก (ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558)​จำเป็นต้องศึกษาเรื่องคำเตือนที่ฉลากด้วย (ข้อ 8)
14.1 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  ฉลากของเครื่องสําอาง  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 (ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535)
​15หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
15.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
15.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
​ข้อมูลเดิม