SharePoint

Skip Navigation LinksManual

 คู่มือเครื่องสำอาง

1. Oped ID

2. โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบเครื่องสำอางอัตโนมัติ

3. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ

4. คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ

5. คู่มือจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ

6. คู่มือจดแจ้ง ต่างสีต่างกลิ่น ระบบอัตโนมัติ.pdf

6. (หลักเกณฑ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุ

7. หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดแจ้ง (เพิ่มเติม)

8. คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย (UPDATE กันยายน 2561)

วีดิโอแนะนำการใช้งาน


1. การจัดการสถานที่ 

 


2. การเพิ่มผู้จ้างผลิต
 


3. การมอบสิทธิ์อ้างอิงเลขที่ใบรับจดแจ้ง

 


4. การจดแจ้งและการชำระเงิน

 5. ผลิตภัณฑ์เดี่ยว (จดแจ้งผลิตภัณฑ์เดี่ยว)

 6. ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สี/กลิ่น (จดแจ้งผลิตภัณฑ์ ต่างสี/กลิ่น)

 7. ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลายเฉดสี บรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจำหน่ายได้ (จดแจ้ง Palette ชนิดเดียวกัน)

 8. ผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจำหน่ายได้ (จดแจ้ง Palette ต่างชนิดกัน)

 9. ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวประเภทเดียวกัน บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (จดแจ้งชุดเช็ต ชนิดเดียวกัน)

 10. ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลายประเภท บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (จดแจ้งชุดเซ็ต ต่างชนิดกัน)

 11. วีดิโอแสดงการจดแจ้งเครื่องสำอางทุกรูปแบบ