SharePoint

Skip Navigation LinksPermission

 Content Editor ‭[2]‬

​การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
2.2 แบบคำขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.2)

3. คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

4. คู่มือประชาชน
4.1การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ(28มีนาคม)
4.2 การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง

5. คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง

6. พิกัด และรหัสสถิติผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

7. คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง


8. คำสั่งจังหวัด เรื่อง การมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

9. วิธีการเข้าไปบันทึกรหัสพิกัดสถิติเครื่องสำอาง

10. ***สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้า*** เรื่อง การกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
10.1 ประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

11. ตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง