SharePoint

Skip Navigation LinksQuestions_Group

Questions_Group

หมวดที่ 1 : คำถามทั่วไป

A.      การนำยาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร

B.      การนำยาเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการจำหน่าย

C.     ภาพรวมของการประกอบกิจการด้านยา

D.     การส่งรายงานประจำปี

หมวดที่ 2 : คำถามเกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นผู้นำสั่งยา/ผู้ผลิตยา

A.      การขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

B.      การขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

C.     การขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ

หมวดที่ 3 : คำถามเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

A.      การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน

B.      การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ

หมวดที่ 4 : คำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 

 


กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link