SharePoint

Skip Navigation LinksImport_steps

ขั้นตอนการนำเข้าอาหาร

    กรุณาเลือกวัตถุประสงค์การนำเข้าอาหารของท่าน

checked-1.png1. การนำเข้าอาหารเพื่อการจำหน่าย ภายใต้ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร (อ.7) โดยแบ่งอาหารออกเป็น อาหารที่ต้องมีเลขสารบบ และอาหารทั่วไป 
checked-1.png​2. การนำเข้าอาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตในโรงงานของตนเองโดยไม่จำหน่ายวัตถุดิบให้กับผู้อื่น ภายใต้ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2/สบ.1) 
checked-1.png​3. การนำเข้าอาหารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจาก 1 และ 2 กรุณาติดต่อสำนักด่านอาหารและยา ได้แก่
​   1การนำเข้าอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือพิจารณาในการสั่งซื้อ
   ​2) การนำเข้าอาหาร เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร/เข้าเก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บน/เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
​   3) การนำเข้าอาหาร ​เพื่อแสดงสินค้าของเอกชน นิติบุคคล และองค์กรต่างๆ
   ​4) การนำเข้าอาหาร เพื่อแสดงสินค้าหรือเพื่อจำหน่ายเป็นสาธารณกุศล โดยสถานทูต
​   5) การนำเข้าอาหารโดยผู้ผลิตเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่ายต่อผู้บริโภค เพื่อใช้ประกอบการผลิตสำหรับการส่งออก  
   6) การนำเข้าอาหาร เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
​   7) การนำเข้าอาหาร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต *กรณีต้องขอ License per Invoice : LPI ให้แจ้งข้อมูลที่สำนักอาหาร
(fdaolap.fda.moph.go.th/foodTariff) 
   8) การนำเข้าอาหาร เพื่อทดลองผลิต

   9) การนำเข้าอาหาร เพื่อเป็นส่วนประกอบในการปรุง หรือเตรียมอาหารในโรงแรม หรือภัตตาคาร

 10) การนำเข้าอาหารประจำชาติโดยสถานฑูต เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 ​11) การนำเข้าอาหาร เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา
​ 12) การนำเข้าอาหาร เพื่อเป็นของขวัญแจกพนักงานของผู้นำเข้า
​ 13) การนำเข้าอาหาร เพื่อบริโภคส่วนตัว
 ​14) การนำเข้าอาหาร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มิใช่อาหาร

 15) การนำเข้าอาหาร เพื่อการบริจาค

 16) การนำเข้าอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าในการพิจารณารูปลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่มิใช่เพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับ

 ​17) การนำเข้าอาหาร เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ
    


   

​ ​


สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016