SharePoint

Skip Navigation LinksCommunication

​ 
​​​​
​​toxic@fda.moph.go.th​​
toxic1@fda.moph.go.thชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
​e-mail

ภญ.นฤภา  วงศ์ปิยะรัตนกุล

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม 
เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
e-mail

ภญ.สมศรี  ปรีชาทวีกิจ

(รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 
ของเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายรายชื่อเจ้าหน้าที่

            
1. กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing) ​

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์ญ.สุภาวดี  ธีระวัฒน์กุล
หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตราย
ก่อนออกสู่ตลาด
0-2590-7303
ภญ.ดร.ดุลาลัย เสฐจินตนินเภสัชกรชำนาญการพิเศษ02-590-7303
ภญ.กรุณา  เกรียงไกร
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7384
ภญ.สุวดี  เกษโกวิท
เภสัชกรชำนาญการ0-2590-7306
ภญ.สายรุ้ง  ศรีเจริญ
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7303
ญ.แพรวพรรณ  ด่านมงคลทิพย์
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7305
ภญ.เกวลี  เชื่อมสามัคคี
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7305
ภญ.ปารวี  วีชะรังสรรค์
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7305


2. กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด (Post-marketing) 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
ภญ.วนิดา  ภิญโญวิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตราย
หลังออกสู่ตลาด
0-2590-7369
นายกิตติ์ธเนศ  ภัทรดำเนิ​นรัตน์
นักวิชาการอาหารและยา
ชำนาญการพิเศษ
0-2590-7369
ภก.ศิริชัย  รัตนเมธา
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7369
ภก.อัครวัฒน์  บุญญาเขมวงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7304
ภญ.วรพร  นาคบรรพต
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7304
ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7369
ภญ.ศิริรัตน์ แสงสมมาตร
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7304
ภญ.จุฑามาศ  คชสาร
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7304
​ภญ.ฐาปนี  ทอกทิ
เภสัชกรปฏิบัติการ0-2590-7304
​ภญ.พรรณปพร  สำลี
เภสัชกรปฏิบัติการ0-2590-7304
​ภญ.กิตติยา  สง่าบ้านโคก
เภสัชกรปฏิบัติการ0-2590-7369
3. กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย 

​ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
ภญ.อุรธิดา  ทองธรรมชาติ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย
0-2590-7385
ภก.วิบูลย์ เวชชัยชีวะผู้จัดการระบบคุณภาพ0-2590-7305
ภญ.อรชุดา ธูปถมพงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7385
ภญ.พาริดา  สิงหเสนี
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7385
ภญ.มัณฑนา  เจริญสว่าง
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7385
           
4. กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย0-2590-7298
ภญ.ดร.พรศรี คลังวิเศษเภสัชกรชำนาญการ0-2590-7298
ภญ.วรรณพร  ศรีสุคนธรัตน์เภสัชกรชำนาญการ0-2590-7298
ภญ.เบญญา  ทิวากรศศิธร
เภสัชกรชำนาญการ0-2590-7298
​ภญ.อุดมลักษณ์  สุขสราญ
เภสัชกรปฏิบัติการ​0-2590-7298


5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
นส.เพชรรัตน์ อาภรณ์รัตนานนท์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป02-590-7302
นางสุจิตรา เชี่ยวพานิชย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน02-590-7301

นส.นรารัตน์ แพ่งสภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน02-590-7302
6. OSSC กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
​น.ส.วราพันธ์  พลีปราการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
02-590-7626
น.ส.เนตรนภา  ชุ่มโน
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
02-590-7612
น.ส.พลอยชนก เผือกผ่อง
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
02-590-7626

 ​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link