SharePoint

Skip Navigation LinksCommunication

​ 
​​​​
​​  • toxic@fda.moph.go.th​​  
  • toxic1@fda.moph.go.thชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
​e-mail


ผู้อำนวยการสำนักควบคุม 
เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
e-mail


(รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 
ของเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายรายชื่อเจ้าหน้าที่

            
1. กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing) ​

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
ญ.สุภาวดี  ธีระวัฒน์กุล
หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตราย
ก่อนออกสู่ตลาด
0-2590-7303
ภญ.ดร.ดุลาลัย เสฐจินตนิน
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ0-2590-7303
ภญ.วรพร  นาคบรรพตเภสัชกรชำนาญการ
ภญ.กรุณา  เกรียงไกร
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7384
​ภญ.วริญญาภรณ์  อริยจรัสภูวกิจเภสัชกรชำนาญการ
ภญ.สุวดี  เกษโกวิท
เภสัชกรชำนาญการ0-2590-7306
ภญ.สายรุ้ง  ศรีเจริญ
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7303
ญ.แพรวพรรณ  ด่านมงคลทิพย์
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7305
ภญ.เกวลี  เชื่อมสามัคคี
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7305
ภญ.ปารวี  วีชะรังสรรค์
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7305
ภญ.เปรมจิตติ  เกษภิญโญเภสัชกรปฏิบัติการ
​ภญ.ศิรวดี  ภูริวรานนท์เภสัชกรปฏิบัติการ

2. กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด (Post-marketing) 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
ภก.ศิริชัย  รัตนเมธา
หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตราย
หลังออกสู่ตลาด
0-2590-7369
ภก.อัครวัฒน์  บุญญาเขมวงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7304
ภญ.นุชนารถ  ศรีหานาม
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7304
ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7369
ภญ.ศิริรัตน์ แสงสมมาตร
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7304
ภญ.จุฑามาศ  คชสาร
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7304
​ภญ.ฐาปนี  ทอกทิ
เภสัชกรปฏิบัติการ​​0-2590-7304
​ภญ.พรรณปพร  สำลี
​เภสัชกรปฏิบัติการ​0-2590-7304
​ภญ.กิตติยา  สง่าบ้านโคก
เภสัชกรปฏิบัติการ​0-2590-7369​
3. กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย 

​ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
ภญ.อุรธิดา  ทองธรรมชาติ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย
0-2590-7385
ภก.วิบูลย์ เวชชัยชีวะผู้จัดการระบบคุณภาพ0-2590-7305
ภญ.อรชุดา ธูปถมพงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7385
ภญ.พาริดา  สิงหเสนี
เภสัชกรชำนาญการ
0-2590-7385
ภญ.มัณฑนา  เจริญสว่าง
เภสัชกรปฏิบัติการ
0-2590-7385
           
4. กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐาน
วัตถุอันตราย
0-2590-7298
ภญ.ดร.พรศรี คลังวิเศษเภสัชกรชำนาญการ0-2590-7298
ภญ.วรรณพร  ศรีสุคนธรัตน์เภสัชกรชำนาญการ0-2590-7298
ภญ.เบญญา  ทิวากรศศิธร
เภสัชกรชำนาญการ0-2590-7298
​ภญ.วลัยพร  ลาธุรี
เภสัชกรปฏิบัติการ​0-2590-7298​


5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
นส.เพชรรัตน์ อาภรณ์รัตนานนท์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป02-590-7302
นางสุจิตรา เชี่ยวพานิชย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน02-590-7301

นส.นรารัตน์ แพ่งสภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน02-590-7302
6. OSSC กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง​
โทรศัพท์
​น.ส.วราพันธ์  พลีปราการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
02-590-7626
น.ส.เนตรนภา  ชุ่มโน
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
02-590-7612
น.ส.พลอยชนก เผือกผ่อง
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
02-590-7626

 ​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link