SharePoint

Skip Navigation LinksE-service

สำหรับผู้ประกอบการ

1. ระบบค้นหาข้อมูลวัตถุอันตราย
      (1)  ระบบค้นหาข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
      (2)  ระบบค้นหาข้อมูลทะเบียนวัตถุอันตราย


2. แจ้งปริมาณการผลิต ปริมาณการส่งออก 
 ​
 (1)  หนังสือขอให้แจ้งปริมาณการผลิตหรือส่งออกวัตถุอันตราย ปี 2561 
 ​​

​​​​

3.  แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2​

4.  การขอหนังสือรับรอง Certificate

5. การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
6. คู่มือการใช้งานเกี่ยวกับระบบ e-submission  
    (1)  ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานการจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

    (2)  ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานการยื่นใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
    (3)  ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานการต่ออายุวัตถุอันตราย (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
    (4)  ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานการแจ้งปริมาณการผลิตหรือการส่งออกวัตถุอันตราย
    (5)  ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานการแจ้งผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีปริมาณไม่เกิน 5 กิโลกรัม/ลิตร

7. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวัตถุอันตรายให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


​​  ​
​​​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link