SharePoint

Skip Navigation LinksGuide_for_citizens

​ citizenmanual.gif
process_icon.gif
citizenmanual_icon.gif
blankform_icon.gif
checklist_icon.gif
filledform_icon.gif
 

   book-07.gifในการยื่นคำขอขอให้ผู้ยื่นคำขอศึกษารายละเอียดในคู่มือสำหรับประชาชนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
  ตามประเภทการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องตามคู่มือฯ 
  และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และขอให้ ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบรายการเอกสารด้วยตนเอง
  ตามแบบตรวจสอบคำขอ 
(Checklist) และลงนามในแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อน
  ยื่นคำขอ 
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอต่อไป 

 ​​
​​​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link