SharePoint

Skip Navigation LinksGuide_for_citizens_Ex

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

citizenmanual.gif

process_icon.gif
citizenmanual_icon.gif
blankform_icon.gif
checklist_icon.gif
filledform_icon.gif
คู่มือสำหรับประชาชน​

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  
1. ตัวอย่างการกรอกคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในบ้านเรือน ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ
2. ตัวอย่างการกรอกคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กันยุง ใช้กับเครื่องไฟฟ้า ชนิดแผ่นแมท
3. ตัวอย่างการกรอกคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง
4. ตัวอย่างการกรอกคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่แมลง
5. ตัวอย่างการกรอกคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ชนิดเหยื่อ
6. ตัวอย่างการกรอกคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทกำจัดลูกน้ำยุง
7. ตัวอย่างการกรอกคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทกำจัดปลวกหรือกำจัดแมลงใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ
8. ตัวอย่างการกรอกคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงชนิดวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด
9. ตัวอย่างการคำนวณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน ( LD 50 ) ของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
10. ตัวอย่างหนังสือรับรองจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
1 - 10Next

การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  
34. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 กรณีผลิต
35. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 กรณีนำเข้า
36. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

​​

การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  
37. ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
38. ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
39. ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
40. ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งดำเนินการเพื่อใช้รับจ้างกำจัดปลวก แมลง และสัตว์ฟันคู่
41. ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งดำเนินการเพื่อใช้รับจ้างใช้รับจ้างทำความสะอาด
42. ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเฉพาะกรณีรับจ้างกำจัดปลวกแมลงและสัตว์ฟันคู่
43. ตัวอย่างการกรอกคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

​​​

การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  
44. ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
45. ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
46. ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
47. ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
48. ตัวอย่างแผนผังแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
49. ตัวอย่างแผนผังแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย กรณีครอบครอง
50. ข้อความ “ คำเตือน 9 ข้อ ” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า
51. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตวัตถุอันตราย
​​

การขอใบแทนประเภทต่างๆ 

  
52. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เนื่องจากเหตุสูญหาย
53. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เนื่องจากเหตุชำรุดเสียหายหรือลบเลือน
54. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เนื่องจากเหตูสูญหาย
55. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เนื่องจากเหตุชำรุด เสียหาย หรือลบเลือน
56. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เนื่องจากเหตุสูญหาย
57. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบรับแจ้งเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2เนื่องจากเหตุชำรุดเสียหายหรือลบเลือน
58. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอใบแทนใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เนื่องจากเหตุสูญหาย
59. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบแจ้งเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1เนื่องจากเหตุชำรุดเสียหายหรือลบเลือน

​​

การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบรับแจ้งการดำเนินการ และใบอนุญาต 

  
60. ตัวอย่างการกรอกคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
61. ตัวอย่างการกรอกคำขอต่ออายุใบอนุญาต
62. ตัวอย่างการกรอกคำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

​​​

​​

 
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link