SharePoint

Skip Navigation LinksGuide_for_citizens_Form

​​​​​​​​​​​

citizenmanual.gif
 
process_icon.gif
citizenmanual_icon.gif
blankform_icon.gif
checklist_icon.gif
filledform_icon.gif

คู่มือสำหรับประชาชน

แบบฟอร์มคำขอ​

 
  
1. แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 1)
2. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 6)
3. แบบฟอร์มคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ.สธ 8)
4. แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1(วอ.สธ 5)
7. แบบฟอร์มคำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 1)
8. แบบฟอร์มคำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 3)
9. แบบฟอร์มคำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 5)
10. แบบฟอร์มคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7)
11. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 7)
12. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ. 9)
1 - 10Next
​​


กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link