SharePoint

Skip Navigation LinksHistory

 
​​​

​​กระทรวงสาธารณสุขมีภาระกิจในการจัดหายาเสพติดให้โทษประเภท 2 และประเภท 4 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เพื่อให้บริการแก่สถานพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐ และเอกชน สถานพยาบาลทันตกรรม และสถานพยาบาลสัตว์ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ ภารกิจ เพื่อซื้อ ขาย ผลิตยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท อาทิ อะซิติคแอนด์ไฮไดรด์ และอะซิติคคลอไรด์ เพื่อสำหรับใช้ในทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

• พ . ศ .2466 มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วงเงินอนุมัติ จำนวน 50,000 บาท และถูกระงับไปโดยผลของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ . ศ .2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ . ศ .2495

• พ . ศ .2517 มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 1) กำหนดให้ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของเงินทุนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และเหมาะสม


• พ . ศ . 2520 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ . ศ .2517

• พ . ศ . 2521 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ . ศ .2517 

• พ . ศ . 2553 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ . ศ .2517 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 213/2553 เรื่องจัดตั้งกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้เป็นหน่วยงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา


 

...วัตถุประสงค์การจัดตั้ง...
     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
     2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่าย 
     3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน อันจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ยาในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม 
     4. เพื่อทำให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ โดยทำการส่งเสริมให้มีการผลิตยาสามัญขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ ในกรณีของยาที่หมดสิทธิบัตรแล้ว 
     5. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ให้กับประเทศ โดยกำหนดสต๊อคพิเศษ (Special stock) ตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติอนุญาต ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือสงคราม ประเทศจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนยาเหล่านี้ 

 
...พันธกิจ (Mission)...
     พันธกิจของหน่วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คือการจัดหาวัตถุเสพติดที่จำเป็นต้องใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม สำหรับการบริโภคภายในประเทศ 

 
...วิสัยทัศน์...
     เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรม รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
...การบริหารและการดำเนินงาน...
     ปัจจุบัน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด บริหารงานภายใต้ คณะกรรมการอำนวยการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (บอร์ด) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ อาทิ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากสำนักงบประมาณผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ และ ผู้อำนวยการกองต่างๆในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่ปรึกษา และ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบอำนาจ เป็นประธานคณะกรรมการ การดำเนิน การบริหารพัฒนาองค์กร เป็นไปตามแผนพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ 2553 - 2555 โดยมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลัง และ โครงสร้างกรอบงาน แบ่งเป็น 6 ฝ่าย 9 กลุ่มงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รับผิดชอบด้านการบริหารและดำเนินงานมีหน้าที่ 
     1. วางแผนการใช้จ่ายเงิน และจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี เสนอขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
     2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
     3. ควบคุมการซื้อ / ขาย รวมถึงการตรวจรับ / ส่งมอบยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่างๆ ตลอดจนดำเนินงานอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     ปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบการวิเคราะห์องค์กรแบบ SWOT Analysis มาใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดทิศทาง เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคต่างๆขององค์กร มีการนำเกณฑ์ K.P.I มาเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อจะเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้แล้วกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นหนึ่งในกลุ่มเงินทุนที่ถูกประเมิน โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน กำลังพัฒนาเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งกำลังพัฒนาระบบการสั่งซื้อผ่านช่องทางการให้บริการทาง Internet อีกด้วย 

 
...คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด...
   
1. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา                                                                                                                                                                            ประธานกรรมการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา                                                                                                                                                                       กรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ                                                                                             กรรมการ 
4 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง                                                                                                                                                กรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข                                                                                                                                                                     กรรมการ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย                                                                                                                                                                                            กรรมการ
7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี                                                                                                                                                                                                 กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด                                                                                                                                                                     กรรมการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้​​​
1. วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไป ในการดำเนินกิจการของเงินทุนฯทางด้านการนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
2. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ
3. วางข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับลูกจ้าง
5. วางข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นๆ ของลูกจ้างและครอบครัว
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784