SharePoint

Skip Navigation LinksObjective

วัตถุประสงค์การจัดตัั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุขมีภาระกิจในการจัดหายาเสพติดให้โทษประเภท 2 และประเภท 4 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เพื่อให้บริการแก่สถานพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐ และเอกชน สถานพยาบาลทันตกรรม และสถานพยาบาลสัตว์ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ ภารกิจ เพื่อซื้อ ขาย ผลิตยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท อาทิ อะซิติคแอนด์ไฮไดรด์ และอะซิติคคลอไรด์ เพื่อสำหรับใช้ในทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

• พ . ศ .2466 มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วงเงินอนุมัติ จำนวน 50,000 บาท และถูกระงับไปโดยผลของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ . ศ .2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ . ศ .2495

• พ . ศ .2517 มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 1) กำหนดให้ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของเงินทุนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และเหมาะสม


• พ . ศ . 2520 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ . ศ .2517

• พ . ศ . 2521 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ . ศ .2517 

• พ . ศ . 2553 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ . ศ .2517 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 213/2553 เรื่องจัดตั้งกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้เป็นหน่วยงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา


 

...วัตถุประสงค์การจัดตั้ง...
     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
     2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่าย 
     3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน อันจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ยาในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม 
     4. เพื่อทำให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ โดยทำการส่งเสริมให้มีการผลิตยาสามัญขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ ในกรณีของยาที่หมดสิทธิบัตรแล้ว 
     5. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ให้กับประเทศ โดยกำหนดสต๊อคพิเศษ (Special stock) ตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติอนุญาต ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือสงคราม ประเทศจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนยาเหล่านี้ 

 
...พันธกิจ (Mission)...
     พันธกิจของหน่วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คือการจัดหาวัตถุเสพติดที่จำเป็นต้องใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม สำหรับการบริโภคภายในประเทศ 

 
...วิสัยทัศน์...
     เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรม รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 


กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784