SharePoint

Skip Navigation LinksPolicy

คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

            เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
          กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างสำคัญ

รายละเอียด Download
​นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


วิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          "องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน"

พันธกิจสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  1. ควบคุม และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิผล รวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล
  2. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล
ค่านิยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                    "Thai FDA"
T (Thai Value) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน
F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน
D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพา
A (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม                                                       ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความปลอดภัย และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีโดยตอบสนองนโยบายของรัฐ คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม
  2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                         มุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ รวดเร็ว ได้มาตราฐาน เสมอภาคและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
  3. นโยบายด้านองค์การ                                                                                 มุ่งมั่นบริหารจัดการองค์การให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความสำเร็จของงาน พัฒนากระบวนการทำงานและสร้างนวัตกรรม
  4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน                                                                           มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และมีความผูกพันต่อองค์การ
นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
          ได้ดำเนินการในระบบนโยบายคุณภาพเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนด เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในสินค้าและบริการของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน ดังนี้
1 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
 P-NF1-1
2 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด P-NF1-2
3 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด P-NF1-3
4 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดP-NF1-4
5 คู่มือขั้นตอนการปฏิบบัติงานการจัดซื้อวัตถุเสพติด P-NF1-5คู่มือจรรยาเจ้าหน้าที่ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ได้กำหนดจรรยาของเจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2552 ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยยึดยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานงานตามหลักวิชาการและชีพ โดยถือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีกรอบกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักจรรยาทั้ง 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบและไม่แสวงหาประโยชน์

  2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

  3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

  4. การยึดมั่น และยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

  5. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

  6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย


รายละเอียด Download

ค่านิยม
กระทรวงสาธารณสุข MOPH
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Thai FDAรายละเอียด
 Downloadกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784