SharePoint

Skip Navigation LinksStrategicplan


วิสัยทัศน์ vision
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และกฎหมาย โดยยึดประชาชนเป็นหลัก”

หัวข้อคำอธิบาย​
บริหารจัดการวัตถุเสพติด​การบริหารจัดการที่ดีประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านอำนาจหน้าที่ ด้านการวางแผนงานด้านการจัดการองค์กร ด้านการบริหารบุคลากร ด้านการอำนวยการด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการงบประมาณ จำเป็นจะต้องมีครบทุกด้าน  และมีทิศทางเดียวกัน​
การแพทย์​การจัดหาและจำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และตอบสนอง       ความต้องการของหน่วยงานทางการแพทย์
​วิทยาศาตร์การจัดหาและจำหน่ายสารเคมีที่เป็นวัตถุเสพติด  เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรม​การจัดหาและจำหน่ายสารเคมีที่เป็นวัตถุเสพติด  เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม
​ครบวงจรการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ได้ครบทุกความต้องการด้วยความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพด้วยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเป็นผู้บริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมรายเดียวในประเทศไทย
หลักธรรมมาภิบาล​กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดต้องมีการประกาศ (Statement) พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่ชัดเจน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
กฎหมาย​การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในอีกแง่หนึ่ง กิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดของกลุ่มเงินทุนฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
​ประชาชนการทำงานทั้งหมดของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และภารกิจหลักของกลุ่มเงินทุนฯ เพื่อสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ป่วย  อย่างเพียงพอ และเหมาะสม        

พันธกิจ  Missions
“การจัดหาและจำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพดี
ราคาเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

วัตถุประสงค์ (Organizational Objective)

๑. บริหารจัดการสนับสนุนการจัดหา จำหน่าย และบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

๒. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการให้บริการบริหารคลังและดำเนินการสำรองวัตถุเสพติดสำหรับใช้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อความมั่นคงของประเทศ

ภารกิจ

๑. จัดทำข้อเสนอนโยบาย และกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศ

๒. บริหารจัดการภารกิจภายใต้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๗

๓. จัดหา คัดเลือก และนำเข้าวัตถุดิบวัตถุเสพติดและวัตถุเสพติดสำเร็จรูปที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. บริหารคลัง และดำเนินการสำรองวัตถุเสพติดสำหรับใช้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของประเทศ

๕. จำหน่ายวัตถุดิบวัตถุเสพติด และวัตถุเสพติดสำเร็จรูปที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม แก่สถานพยาบาล และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๖. พัฒนาระบบการจัดส่งวัตถุเสพติดให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย

๗. ควบคุม ตรวจสอบ  และกำกับดูแลการใช้และการกระจายวัตถุเสพติด  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๘. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัตถุเสพติดที่จำหน่าย โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารวัตถุเสพติดแก่ประชาชน สถานพยาบาล ผู้ประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาสูตรรูปแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นใช้เองในประเทศ

๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การคลัง การบริหารงานบุคคล ด้านนโยบายและแผนงาน การพัสดุ ด้านกฎหมาย อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสารสนเทศของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการประจำปี
 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784