SharePoint

Skip Navigation Linksการขออนุญาตขาย วจ.2


 ประเภทคำขอแบบฟอร์ม Wordแบบฟอร์ม PDF
แบบคำขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ
(1. แบบตรวจเอกสาร  2.แบบ ข.ว.จ.2-1  3.หนังสือมอบอำนาจ )

แบบคำขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

สำหรับสถานพยาบาลของเอกชน
(1. แบบตรวจเอกสาร  2.แบบ ข.ว.จ.2-1  3.หนังสือมอบหมาย  4.หนังสือมอบอำนาจ  )

**คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สำหรับผู้ประกอบการ (e-submission)  Download  
***คู่มือการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และตัวอย่างการกรอกคำขอฯ    Download
***คู่มือการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สำหรับสถานพยาบาลเอกชน และตัวอย่างการกรอกคำขอฯ    Download
​Click

​Click
Click

Click
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
ประกอบด้วย 1. แบบคำขอแก้ไข  F-N2-144  2. แบบหนังสือมอบอำนาจ 
ClickClick
คำขอยกเลิกใบอนุญาต 
ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-06  2. แบบคำขอยกเลิก 
3. แบบหนังสือมอบอำนาจ
Click
Click
คำขอต่ออายุสำหรับสถานพยาบาลเอกชน (นิติบุคคล)

คำขอต่ออายุสำหรับสถานพยาบาลเอกชน (บุคคลธรรมดา)
ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-146  2. แบบคำขอ 
3. แบบหนังสือมอบอำนาจ

Click
Click

คำขอต่ออายุสำหรับสถานพยาบาลรัฐ
ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-146  2. แบบคำขอ 
3. แบบหนังสือมอบอำนาจ

Click

กองควบคุมวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 5907771-3 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th

webmail-link
  • footer-icon-fb
  • footer-icon-fda
  • footer-icon-fda02