SharePoint

Skip Navigation LinksDownload_Form

DOWNLOAD แบบฟอร์ม : 
​1.Certificate of Free Sale, Certificate of a Pharmaceutical Product, Translation
   353.gif CPP (แบบ 5 หน้า, แบบขวาง 1 หน้า) /CFS / Translation (ขอผ่านอินเตอร์เน็ต)
2.อนุญาตโฆษณายาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์
   353.gif อนุญาตโฆษณายาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์
3. อนุญาตนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ ​
   353.gif ขอนำเข้าผลิตภัณฑ์ ยส2/ยส3   
   353.gif ขอส่งออกผลิตภัณฑ์ ยส 3
   353.gif ขอนำเข้าผลิตภัณฑ์ วจ2/3/4
   353.gif ขอส่งออกผลิตภัณฑ์ วจ3/4
4. อนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุดิบ / สารมาตรฐาน ​
   353.gif ขอนำเข้าวัตถุดิบ / สารมาตรฐาน ยส2
   353.gif ขอนำเข้าวัตถุดิบ / สารมาตรฐาน วจ 1/2/3/4
   353.gif ขอหนังสือรับรองการนำเข้าสารกาเฟอีน
   353.gif ขอหนังสือรับรองการนำเข้า ยส 4
5. ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และ 5
    ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
   353.gif ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง นำเข้า ซึ่ง ยส 4
   353.gif ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
   353.gif ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มวิธีการวิเคราะห์สูตรการผลิตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
    ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
   353.gif ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครองครอง ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซึ่ง ยส 5 (ที่ไม่ใช่ Hemp)
   353.gif ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ที่ไม่ใช่ Hemp)
   353.gif ขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์
6. การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ( สำหรับสถานพยาบาลเอกชนต่างจังหวัด ติดต่อ สสจ ในเขตพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ )  สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้
7. 
การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้ source.gif
8. การขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สถานพยาบาลเอกชน ทุกจังหวัด และ สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร (สำหรับสถานพยาบาลของรัฐต่างจังหวัดติดต่อ สสจ ในพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่)  สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้
9. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ และแบบสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขอให้วินิจฉัย
10. Curricum Vitae สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  source.gif
กองควบคุมวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 5907771-3 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th

webmail-link
  • footer-icon-fb
  • footer-icon-fda
  • footer-icon-fda02