คู่มือประชาชนกองควบคุมวัตถุเสพติด มีรายชื่อดังนี้  click ดูรายละเอียด 

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

การยื่นคำขออนุญาตด้านยาเสพติดให้โทษ
การยื่นคำขออนุญาตด้านวัตถุออกฤทธิ์
​1. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์1. การขั้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
   1.1  การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณียาใหม่)​   1.1  การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ (กรณียาใหม่)
​   1.2  การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณียาสามัญ) และ 
   1.3  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
​   1.2  การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ (กรณียาสามัญ) และ
   1.3  การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ
​   1.4 การขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญภายนอก)​   1.4  การขอแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตำรับ (กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญภายนอก)
​   1.5 การขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณีส่งผู้เชี่ยวชาญภายนอก)​   1.5  การขอแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตำรับ (กรณีส่งผู้เชี่ยวชาญภายนอก)
​   1.6 การขอหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (กรณียาใหม่)​   1.6  การขอหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (กรณียาใหม่) 
​   1.7 การขอหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (กรณียาสามัญ)​   1.7 การขอหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (กรณียาสามัญ) และ
   1.8  การต่ออายุหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
​   1.8 การต่ออายุหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2​   1.9  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตามที่ได้รับหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญภายนอก)
​   1.9 การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตำรับตามที่ได้รับหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญภายนอก)​   1.10  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตามที่ได้รับหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (กรณีส่งผู้เชี่ยวชาญภายนอก)
​   1.10 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตำรับตามที่ได้รับหนังสือรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (กรณีส่งผู้เชี่ยวชาญภายนอก)
2. การขออนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ2. การขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์
3. การนำเข้า/ส่งออกเฉพาะคราว3. การขอนำเข้า/ส่งออกเฉพาะคราว/นำผ่าน
4. การขอหนังสือรับรองหรือใบรับรอง เช่น CPP, CFS4. การขอหนังสือรับรองหรือใบรับรอง เช่น CPP, CFS
​5. การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์5. การวิฉิจฉัยผลิตภัณฑ์
6. การขอใบอนุญาตสถานที่6. การขอใบอนุญาตสถานที่
​   6.1 การขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 2​   6.1 การขออนุญาตผลิต/ผลิตเพื่อส่งออก/นำเข้า/ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
​   6.2 การขออนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2​   6.2 การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
​   6.3 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2​   6.3 การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์
​   6.4 การขออนุญาตมีโคเดอีนไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 สำหรับจำหน่ายในประเทศหรือสำหรับการส่งออกประจำปี​ ​ ​ ​ ​ ​
​   6.5 การขออนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตำรับทีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสมประจำปี
​   6.6 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง/ผลิต/นำเข้า/ส่งออก/จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายใหม่)
​   6.7 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง/ผลิต/นำข้า/ส่งออก/จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายเดิม ขอต่อเนื่อง)
​   6.8 การขออนุญาตผลิต/จำหน่าย/นำเข้า/ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยกเว้น Hemp)
​   6.9 การขออนุญาตผลิต/จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (เฉพาะ Hemp)