ชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม (ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม)
หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง (ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง) มีไว้ใน
ครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3

ลำดับชื่อวัตถุออกฤทธิ์ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์หน่วย
(1)อะโมบาร์บิตาล (amobabital)10กรัม
(2)เพนตาโซซีน ( pentazocine)1กรัม
(3)เพนโตบาร์บิตาล (pentobarbital)10กรัม

 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

ลำดับชื่อวัตถุออกฤทธิ์ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์หน่วย
(1)โบรมาซีแพม (bromazepam)6กรัม
(2)บิวโตบาร์บิตาล (butobarbital)50กรัม
(3)คลอร์ไดอาซีพอกไซค์ (chlordiaxepoxide)250กรัม
(4)โคลบาแซม (clobazam)10กรัม
(5)โคลนาซีแพม (clonazepam)20กรัม
(6)คลอราซีเพท (clorazepate)10กรัม
(7)ไดอาซีแพม (diazepam)10กรัม
(8)เอทิล โลฟลาซีเพท (ethyl loflazepate)10กรัม
(9)เกลืออนินทรีย์ของโบรไมด์ทุกชนิด (inorganic bromide)90กรัม
(10)ลอราซีแพม (lorazepam)2กรัม
(11)เมดาซีแพม (medazepam)10กรัม
(12)ฟีโนบาร์บิตาล (phenobarbital)100กรัม
(13)พินาซีแพม (pinazepam)5กรัม
(14)พราซีแพม (prazepam)10กรัม
(15)โทฟีโซแพม (tofisopam)50กรัม

Download   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม (ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง
(ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง) มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555