ตารางที่ 3 บทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533

ความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

 • ขายสารระเหยให้แก่ผู้มีอายุไม่เกิน 17 ปี

จำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 23

 • ขาย จัดหาสารระเหยให้แก่ผู้ติดสารระเหย

จำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 23 ทวิ

 • ใช้สารระเหยเพื่อบำบัดความต้องการของร่างกาย หรือจิตใจ การจูงใจ ยุยง ให้บุคคลอื่นใช้สารระเหย

จำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 24

 • ผู้ใช้สารระเหยที่อายุไม่เกิน 17 ปี

ให้ศาลมีคำสั่งดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน
และ/หรือ ส่งไปบำบัดรักษาในสถานพยาบาล

มาตรา 26

              บทกำหนดโทษนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหนังสือ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

กองควบคุมวัตถุเสพติด โทร 0 2590 7346