SharePoint

Skip Navigation Linksกฎหมายยา

กฎหมายยา
กฎหมายยา

1. พระราชบัญญัติยา (พรบ.ยา) 
         - พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ปรับปรุงถึง ฉบับที่ 5) 

7. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
         - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา
         - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
8. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
         - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง พักใช้ใบอนุญาต
         - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาต
         - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อื่นๆ
9. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

10. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11. ระเบียบสำนักยา

12. ระเบียบคณะกรรมการยากฎหมายอื่นๆที่น่าสนใจสำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link