SharePoint

Skip Navigation Linksกฏกระทรวง

กฏกระทรวง
กฏกระทรวง
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ลงนาม​ Download
1 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ​25 พ.ย 2556 PDF
2 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา    พ.ศ. ๒๕๕๕ ​28 ก.ย 2555 PDF
3 กำหนดหน้าที่ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ​1 ต.ค 2555  PDF
4 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ    พ.ศ. ๒๕๕๕ ​14 พ.ค 2555 PDF
5 ว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ. ๒๕๕๓ 31 ส.ค 2553 PDF
6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน) ​13 ต.ค 2525 PDF
7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตนำหรือสั่งยายาแผนปัจจุบัน) ​13 ต.ค 2525

PDF

8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต ขาย นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ) ​13 ต.ค 2525

PDF

 

9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (เนื้อหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ) ​13 ต.ค 2525 PDF
10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (เนื้อหาเกี่ยวกับประจำตัวพนักงานและเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐) ​13 ต.ค 2525 PDF
11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืน) ​13 ต.ค 2525 PDF
12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มแบบ ข.ย. 15 : หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์ .. เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตขายยา ขย1, ขย2, ขย3) 22 ม.ค 2528  PDF
13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มแบบ ย.บ. 13 : หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์ .. เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตขายยาแผนโบราณ) ​22 ม.ค 2528 PDF
14 กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การตรวจสอบยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และวิธีการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า, แบบ นยด) ​14 ก.ค 2537 PDF
15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอัดเม็ด, วิธีเคลือบ, เงื่อนไขการใช้สารปรุงแต่งและวัตถุกันเสีย ตลอดจนวิธีตรวจสอบยาแผนโบราณที่ผลิตตามวิธีดังกล่าว) ​14 ก.ค 2537 PDF
16 กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (เนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ใบแทนสถานที่ประกอบการยา,ทะเบียนตำรับยา, ค่าวิเคราะห์ยาที่ขอขึ้นทะเบียนสำหรับยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ) ​14 ก.ค 2537 PDF
17 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยาจากสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต) 14 ก.ค 2537 PDF
18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การขอย้ายสถานที่ที่จากสถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาต สำหรับยาแผนโบราณทุกประเภท) ​14 ก.ค 2537  PDF
19 กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ​21 ม.ค 2546 PDF
20 กฏกระทรวง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา ในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 27 ม.ค 2547 PDF

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link