SharePoint

Skip Navigation Linksประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับชื่อเรื่อง​วันที่ลงนาม Download
​1ยาอันตราย ฉบับที่ 29​25 ก.ย.2560​PDF​
2​​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 62​​29 ก.ย. 2560​PDF
3​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 61​1 ก.ย. 2560​PDF
​4​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 601 ก.ย. 2560​PDF
​5​กำหนดระยะเวลาผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.255619 ก.ค. 2560​PDF
​6​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 58​17 พ.ย. 2559PDF
​7​ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา​26 ก.ค. 2560PDF
8​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 59
20 ก.พ. 2560
PDF
9ยาอันตราย ฉบับที่ 28
30 ม.ค. 2560​
PDF
10​​ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 7)  พ.ศ 2560
​20 ก.พ. 2560
PDF
11​ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256030 ม.ค. 2560​PDF
12​กำหนดด่านนำเข้า (ฉบับที่ 8)​30 พ.ย. 2559
PDF
13​กำหนดด่านนำเข้าซึ่งยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว (ฉบับที่ 5)30 พ.ย. 2559
PDF
14การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 255918 พ.ค 2559PDF
15กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน18 พ.ค 2559​PDF
16การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559​8 ก.พ 2559PDF
17แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25587 ต.ค 2558 ​PDF
18การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดบวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์26 ต.ค 2558​PDF
19การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และ วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557​30 ก.ย 2557PDF
20การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 255726 ก.พ 2557​PDF
21แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 7 พ.ค 2556​PDF
22กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยา14 พ.ค 2556​PDF
23การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฏหมายว่าด้วยยาพ.ศ. 255414 เม.ย 2554 ​PDF
24กำหนดชนิดหรือรายการของยาชีววัตถุที่ต้องได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนออกจำหน่ายหรือส่งมอบให้ผู้ใช้3 ก.พ 2555​PDF
25กำหนดด่านเข้าPDF
26ยาควบคุมพิเศษPDF
27ยาอันตรายPDF
28ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือนPDF
29ยาสามัญประจำบ้าน (ฉบับที่ 2)29 ส.ค 2537​PDF
30ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน28 ม.ค 2542​PDF
31ระบุตำรับยา18 ก.ย 2549​PDF
32วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา
PDF
33การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยาพ.ศ. 254622 เม.ย 2546
PDF
34การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559ส.ค 2549PDF
35การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มียาจำพวกลดอาการอักเสบ (Anti-Inflammatory) หรือ ยาจำพวกระงับปวด (Analgesics) หรือ ยาจำพวกลดไข้ (Antipyretics) ผสมกับยาจำพวกคอร์ติโคสเตอร์รอยด์ (Corticosteroids) ที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้รับประทาน26 ก.ย 2518 ​PDF
36กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การผลิตและการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มีตัวยา Amidopyrine หรือ Aminophenazone เป็น Combination19 ม.ค 2522​PDF
37กำหนดจำนวนสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในแต่ละจังหวัด12 ม.ค 2548 PDF
38ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ31 ม.ค 2557 ​PDF
39ยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก พ.ศ. 254319 ก.ย 2543​PDF
40ระบุวัตถุที่เป็นยา ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510​12 พ.ย 2515PDF
41ระบุโรคที่ต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา27 ก.ค 2522​PDF
42โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณายาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกัน6 ม.ค 2520PDF
43หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ28 พ.ค 2532PDF
44อายุการใช้ขอยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ที่ใช้สำหรับตา23 พ.ค 2532​PDF

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link