SharePoint

Skip Navigation Linksประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับชื่อเรื่อง​วันที่ลงนาม Download
​49ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 48​4 เม.ย.​2561PDF
​48กำหนดด่านนำเข้า (ฉบับที่ 10)​​7 ก.พ. 2561 ​PDF
​47กำหนดด่านนำเข้าซึ่งยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว (ฉบับที่ 6)​​7 ก.พ. 2561PDF​
46​​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 6316 มี.ค.2561​
​PDF
​45​ยาควบคุมพิเศษ  ฉบับที่  47​​2 มี.ค. 2561​
PDF​​​
​44​ยาอันตราย ฉบับที่ 29​25 ก.ย.2560​​
PDF​
43​​​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 62​​​29 ก.ย. 2560
​PDF
​42​​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 61​​1 ก.ย. 2560
​PDF
​41​​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 60​1 ก.ย. 2560​
​PDF
40​
​กำหนดระยะเวลาผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556
19 ก.ค. 2560​​
​PDF
39​​​ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา26 ก.ค. 2560​
PDF​
​38​วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ 35) ​พ.ศ. 2560​26 พ.ค. 2560​
PDF​
​37​​​ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 7)  พ.ศ 2560​​20 ก.พ. 2560
PDF
​36​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 59​20 ก.พ. 2560
PDF
​35​ยาอันตราย ฉบับที่ 2830 ม.ค. 2560​​​
PDF
​34​ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 5817 พ.ย. 2559
PDF​
33​​กำหนดด่านนำเข้า (ฉบับที่ 8)
​30 พ.ย. 2559
PDF​
32​
กำหนดด่านนำเข้าซึ่งยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
ที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว (ฉบับที่ 5)
30 พ.ย. 2559
PDF​
​31
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559

18 พ.ค 2559
PDF
30​กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
18 พ.ค 2559​
PDF
​29
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ
 ตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559

8 ก.พ 2559
PDF
​28​แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25587 ต.ค 2558 ​
PDF

27​การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดบวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์26 ต.ค 2558
PDF

26
การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และ วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 
ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557

30 ก.ย 2557​
PDF

25 
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557
 ​26 ก.พ 2557​
PDF

24ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
​31 ม.ค 2557 ​
PDF

23แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
7 พ.ค 2556​
PDF

22กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยา
​14 พ.ค 2556​
PDF

21
กำหนดชนิดหรือรายการของยาชีววัตถุที่ต้องได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิต
ก่อนออกจำหน่ายหรือส่งมอบให้ผู้ใช้
3 ก.พ 2555​
PDF

20
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
ตามกฏหมายว่าด้วยยาพ.ศ. 2554

14 เม.ย 2554 ​​
PDF

19ระบุตำรายา18 ก.ย 2549 ​
PDF

18
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559

7 ส.ค 2549​
PDF

17
กำหนดจำนวนสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษในแต่ละจังหวัด
​12 ม.ค 2548 
PDF

16
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยาพ.ศ. 2546

22 เม.ย 2546​​
PDF
15ยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก พ.ศ. 2543
​19 ก.ย 2543​
PDF

14ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
28 ม.ค 2542​​
PDF
13ยาสามัญประจำบ้าน (ฉบับที่ 2)29 ส.ค 2537​
PDF
12หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ28 พ.ค 2532
PDF

11อายุการใช้ขอยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ที่ใช้สำหรับตา23 พ.ค 2532​
PDF
10ระบุโรคที่ต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา27 ก.ค 2522​
PDF
9
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การผลิตและการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มีตัวยา
 Amidopyrine หรือ Aminophenazone เป็น Combination
19 ม.ค 2522​
PDF

8โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณายาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกัน6 ม.ค 2520
PDF

7การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตำรับยาที่มียาจำพวกลดอาการอักเสบ (Anti-Inflammatory) หรือ ยาจำพวกระงับปวด (Analgesics) หรือ ยาจำพวกลดไข้ (Antipyretics) ผสมกับยาจำพวกคอร์ติโคสเตอร์รอยด์ (Corticosteroids) ที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้รับประทาน
26 ก.ย 2518 ​
PDF
6ระบุวัตถุที่เป็นยา ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
12 พ.ย 2515
PDF
5วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา-
PDF
4กำหนดด่านเข้า
-
PDF

3ยาควบคุมพิเศษ-
PDF
2ยาอันตราย
-
PDF

1ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน
-
PDF

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link