SharePoint

Skip Navigation Linksระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วย

​ลำดับ​ชื่อเรื่อง​วันที่ลงนามDownload​
​1​หลักเกณฑ์การโฆษณายา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐​18 ม.ค. 2560PDF
2​การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบ
ของแข็งชนิดรับประทานที่ปลดปล่อยยาทันที พ.ศ. 2550
​15 ม.ค 2550PDF
3​หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2548​7 ม.ค 2548PDF
4​การออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
​10 ส.ค 2547PDF
5​หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2547​29 มี.ค 2547PDF
6​หลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545​2 ธ.ค 2545PDF
7​ข้อกำหนดชีววัตถุที่ใช้สำหรับสัตว์ พ.ศ. 2543​3 มิ.ย 2543PDF
8​ข้อกำหนดชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์ พ.ศ.2543​3 มิ.ย 2543PDF
​9​การควบคุมชีววัตถุที่ใช้สำหรับสัตว์ก่อนออกจำหน่ายหลังได้รับ
ทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 2543
3 มิ.ย 2543PDF
10​การควบคุมชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์ก่อนออกจำหน่ายหลังได้รับ
ทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 2543
3 มิ.ย 2543PDF
​11​ขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. 2541
​24 ธ.ค 2541PDF

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link