SharePoint

Skip Navigation LinksDocumentRelatedDruglaw


เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยา
​ลำดับ​เรื่อง​วันที่ลงนาม​Download
​1​แนวปฏิบัติเพื่อรับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกรณียาที่มีส่วนประกอบของเออร์กอตตามีน (Ergotamine)​27 พ.ค. 62​​PDF

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link