SharePoint

Skip Navigation LinksGL-Industry

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 การเข้าใช้งานในระบบยา

ภาคผนวก 2 ระบบทะเบียนตำรับยา

ภาคผนวก 3 ระบบการนัดหมายด้านยา

ภาคผนวก 4 ระบบ eCTD Portal

ภาคผนวก 6 ระบบสถานที่ด้านยา

ภาคผนวก 8 ระบบโฆษณายา

ภาคผนวก 9 ระบบค้นหาด้านยา

ภาคผนวก 10 ระบบ FDA Reporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link