SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

-  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายยา (ฉบับที่ 2)
    หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดส่งความคิดเห็นกลับมายัง งานแผนและบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือเบอร์โทรสาร 0 2591 9623 หรือทางจดหมายอิเล็ก หรือ E-mail : korrub@fda.moph.go.th  ภายในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง---------------------------------------------------------

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link