SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
- ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีน รูปแบบยาเม็ด (Cetirizine Tablet)
- สำนักยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีน รูปแบบยาเม็ด (Cetirizine Tablet) โปรดส่งความคิดเห็นมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: patcharawan.p@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
---------------------------------------------------------
- สำนักยาได้ดำเนินการยกร่างคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่     /๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยาต้านแบคทีเรีย นีโอมัยซิน (Neomycin) แบคซิทราซิน (Bacitracin) หรือ ไทโรทริซิน (Tyrothricin) โดยได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ และจะได้เสนอคณะกรรมการยาพิจารณาต่อไป
---------------------------------------------------------
- (ร่าง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษา
- (ร่าง) ตารางเปรียบเทียบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทยาชีววัตถุเพื่อการรักษากับรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์
- แบบแสดงความคิดเห็น

---------------------------------------------------------

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link