SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
- เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องยาแผนโบราณในรูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

ท่านที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น โปรดส่งความคิดเห็นของท่านกลับมาที่กลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร 
ที่อยู่ สำนักยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 0 2590 7164 หรือ e-mail : herbfda@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
---------------------------------------------------------
- เรื่อง สำนักยาขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยา ในยาแผนโบราณ พ.ศ. .... ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ท่านสามารถส่งความเห็นของท่านได้ที่ email : druglawfda@gmail.com
---------------------------------------------------------


- เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  (ประกาศกำหนดสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย หรือวัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยาในยาแผนโบราณ และ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ)  ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Eastin EastinGrand Ballroom Grand Ballroom Grand Ballroom ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการประชุมได้ทาง https://goo.gl/tV1i3K หรือ Email : druglawfda@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 (บริษัทละ 1 ท่าน)หมายเหตุ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามไฟล์แนบด้านล่าง
2. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมได้ทางเว็บไซต์สำนักยา ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
---------------------------------------------------------
เรื่อง  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) ขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ท่านสามารถส่งความเห็นของท่าน โดยเป็นจดหมายเรียนผู้อำนวยการสำนักยา หรือผ่าน druglaw@fda.moph.go.th
---------------------------------------------------------

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link