SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
------------------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
------------------------------------------------------------------
1. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....  หากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดส่งความเห็นของท่านได้ทาง Emaildruglaw@fda.moph.go.th หรือ จัดทำเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยา ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ประวัติการรับฟังความคิดเห็น
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

-เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมาย ได้ทาง email druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561

---------------------------------------------------------------

-เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการยาแผนโบราณเพื่อรองรับการตกลงตามข้อกำหนดอาเซียนเกี่ยวกับยาแผนโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้โปรดพิจารณาให้ความเห็น โดยกรอกความเห็นของท่านลงในแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการยาแผนโบราณ และส่งกลับมาที่ กลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่เบอร์โทรสาร 02 590 7164 หรือทาง e-mail: herbfda@gmail.com

------------------------------------------------------------------

     ทั้งนี้ โปรดพิจารณาให้ความเห็น โดยกรอกความเห็นของท่านในแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นและส่งกลับมาที่ งานประเมินทะเบียนชีววัตถุ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จนนทบุรี หรือที่เบอร์โทรสาร 0 2591 8463 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

------------------------------------------------------------------
1. เรื่อง  เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 2 
2. เรื่อง  กําหนดให้ยาต้านจุลชีพตามรายการที่กำหนดต้องรายงานต่อสํานกงานคณะกรรมการอาหารและยา
     2.1 เอกสารท้ายประกาศ ฯ
3. (ร่าง)  เรื่อง  รายงานประจำปี เกี่ยวกับการผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน
     3.1 เอกสารท้ายประกาศฯ เรื่อง  รายงานประจำปี เกี่ยวกับการผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน
ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง 
E-mail : rorrub@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรมในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม  ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง E-mail : druglaw@fda.moph.go.th  ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง E-mail : herbfda@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ และการแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี colistin ในสูตร ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ทั้งนี้ สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ได้ที่ email : dada-2530@hotmail.com
ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง รับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางการประเมินยาอินซูลินแบบยาชีววัตถุคล้ายคลึง และ แนวทางการกำกับดูแลยาชีววัตถุคล้ายคลึงในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง)
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510(ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)
  • เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำขอวินิจฉัยประเภทยาที่ขอขึ้นทะเบียน และ (ร่าง) คำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------


สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link