SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
------------------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

เรื่อง  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) ขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ท่านสามารถส่งความเห็นของท่าน โดยเป็นจดหมายเรียนผู้อำนวยการสำนักยา หรือผ่าน druglaw@fda.moph.go.th
------------------------------------------------------------------

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link