SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
       กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotamine) เป็นส่วนประกอบ สำหรับรักษาไมเกรน(Migraine) ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 576/2562 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotamine) เป็นส่วนประกอบ สำหรับรักษาไมเกรน (Migraine) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  / 2563 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา โดยท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นต่อร่างคำสั่งดังกล่าว ได้ทางอีเมล aim_darunee@hotmail.com ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563
เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------

          กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่    /2563 เรื่อง ทบทวนทะเบียนตำรับยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (Narrow therapeutic index)

          ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล npnc@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ภายในวันที่  23 เมษายน 2563

เอกสารแนบ
NTI.png

---------------------------------------------------------


           เรื่อง  กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ....  
           ทั้งนี้  ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล chondarong.w@fda.moph.go.th  รือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ภายในวันที่  30 เมษายน 2563

เอกสารแนบ

GDP.png

---------------------------------------------------------
กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link