SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
------------------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
------------------------------------------------------------------
เรื่อง (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ


ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง 
E-mail : rorrub@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ประวัติการรับฟังความคิดเห็น
------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรมในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม  ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง E-mail : druglaw@fda.moph.go.th  ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง E-mail : herbfda@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ และการแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี colistin ในสูตร ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ทั้งนี้ สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ได้ที่ email : dada-2530@hotmail.com
ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง รับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางการประเมินยาอินซูลินแบบยาชีววัตถุคล้ายคลึง และ แนวทางการกำกับดูแลยาชีววัตถุคล้ายคลึงในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง)
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510(ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)
  • เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4
---------------------------------------------------------------
-เรื่อง  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำขอวินิจฉัยประเภทยาที่ขอขึ้นทะเบียน และ (ร่าง) คำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------


สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link