SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

- (ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561)

                           ด้วยร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ฉบับเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีผู้ให้ความเห็นคัดค้านและเสนอให้ถอนร่างดังกล่าวออกมาประชุมพิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

                          กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินการขอถอนร่างดังกล่าวออกจากการเสนอพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับแก้ไขพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เนื่องจากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับนิยาม เพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยา  การอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นสากล การขึ้นทะเบียนตำรับยา การพิจารณาอนุญาต  ตลอดจนปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

                         ในการนี้ สำนักยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1329-19-2561-3-2561  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยาลอราทาดีน (Loratadine) จำนวน 2 ฉบับ  ดังนี้

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งความเห็นของท่านกลับมายัง druglaw@fda.moph.go.th  ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  ---------------------------------------------------------

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link