SharePoint

Skip Navigation LinksLaw04-Notification-ThFDA

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลำดับ​ชื่อเรื่อง​วันที่ลงนาม​Download
​145​กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป​24 เมษายน 2563​PDF
​144​การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ19 มีนาคม 2563​PDF
​143​การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน5 มีนาคม 2563 ​PDF
​142คำแนะนำและแนวทางการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิกและการศึกษาทางคลินิก สำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) ที่พัฒนาจากตัวยาสำคัญเคมีเดิมที่ไ้ดรับอนุมัติมาก่อน ​20 กุมภาพันธ์ 2562​​PDF
​141​กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรา 80 (6/1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม​10 ตุลาคม 2562​PDF
​140​กำหนดช่องทางการจำหน่ายยากลุ่มรักษาวัณโรค28 มิถุนายน 2562​PDF
​139การขึ้นทะเบียนตำรับยาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยาใหม่ วัคซีน ยาสามัญใหม่ ยาสามัญ โดยช่องทางการประเมินแบบอ้างอิงผลการประเมินจากองค์การอนามัยโลก​31 ตุลาคม 2561​​PDF
​138​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีน รูปแบบเม็ด (Cetirizine tablet)30 พฤษภาคม 2562​​PDF
​137​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในต่างประเทศ11 ​เมษายน 2562PDF
​136​หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยาในยาแผนโบราณ สำหรับผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร​18 เมษายน 2562PDF​
​135​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ.2561​17 ธ.ค. 2562PDF​
​134​ตารางเปรียบเทียบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์ กับรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันตามอาเซียน15 มี.ค. 2562​PDF
​133​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยาชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์ ที่มีส่วนประกอบของยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) นีโอมัยซิน (Neomycin) หรือ ไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสามัญทางยาอื่นที่หมายถึงยาไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน22 ม.ค. 2562​PDF
​132​รายการยาที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บบางส่วน ฉบับที่ 2​5 ก.พ. 2562PDF
​131​หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา (PIC/S GMP) บนฉลากหรือเอกสารกำกับยาแผนโบราณ23 ม.ค.2562​​PDF
​130รายการยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะดำเนินการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยา  ฉบับที่ 3​28 ธ.ค. 2561​PDF
​129คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยาในยาแผนโบราณ พ.ศ. 256128 ธ.ค. 2561​​PDF
​128ข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก17 ก.ย.2561PDF
​127ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก​17 ก.ย.2561PDF​
​126​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา  กรณีถ่ายโอนทะเบียน (TRANSFER)14 ก.ย.2561​PDF
125หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา10 ก.ย. 2561​​PDF
​124​​การขออนุญาตเกี่ยวกับยาวิจัยทางคลินิกโดยช่องทางด่วนพิเศษ​27 ส.ค. 2561​​PDF
123​แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน15 ส.ค. 2561​PDF
​122​​กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ฉบับที่ 27 ส.ค. 2561​PDF
​121​การดำเนินการแก้ไขชื่อสามัญของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน31 ก.ค. 2561​​PDF
​120​การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) ชีววัตถุใหม่ (New Biological Prodructs) และ วัคซีนสำหรับมนุษย์​28 พ.ค. 2561PDF
​119ข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก​28 พ.ค. 2561PDF​
​118ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก​28 พ.ค. 2561PDF
​117​หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์10 พ.ค. 2561​PDF​
​116​แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ชนิดผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัด10 พ.ค. 2561​PDF
​115เอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)​​20 เม.ย.2561PDF​
​114การควบคุม กำกับ ดูแลยาที่เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง​7 มี.ค. 2561​PDF
​113
รายงานการศึกษาชีวสมมูลในส่วนของการตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ระดับยาในเลือด
​5 มี.ค. 2561PDF
​112รายงานยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะดำเนินมาตรการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยา​ ฉบับที่2​8 ก.พ. 2561​PDF
​111การพิจารณาจำแนกประเภทของข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน GMP​7 ก.พ. 2561​PDF
​110​เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ฉบับที่ 2​23 ม.ค. 2561​PDF
​109​กำหนดให้ยาต้านจุลชีพตามรายการที่กำหนดต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​23 ม.ค. 2561​PDF
108​รายงานประจำปี  เกี่ยวกับการผลิต  นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน​23 ม.ค. 2561PDF
​107รายการยาที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บบางส่วน​​4 ม.ค. 2560​PDF
​106
กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ​
27 ต.ค. 2560​PDF​
​105ASEAN Guideline for the Conduct of Bioequivalence Studies​
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
16 พ.ย. 2560​​PDF
PDF
PDF
​104​หลักเกณฑ์การติดตามความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาตามลักษณะความเสี่ยง (Risk-Based Approach Safety Monitoring Program)9 ​ต.ค. 2560PDF
​103การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ข้อมูลเหมือนตำรับยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้แล้วในชื่อการค้าใหม่ (กรณีทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ)​27 ต.ค. 2560​PDF
​102การยื่นคำขอการพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน  และทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จหรือศูนย์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น​12 ก.ย. 2560​PDF​
​101รายการยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะดำเนินมาตรการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยา​5 ก.ย. 2560PDF
​100​แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์​23 ส.ค. 2560​PDF
​99บัญชียากำพร้า พ.ศ. 2560​20 มิ.ย. 2560​​PDF
98เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ​​2 มิ.ย. 2560PDF
97เรื่อง ​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันในต่างประเทศ2 มิ.ย. 2560PDF
​96​เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงด้านยาสำหรับยาชึววัตถุ28 เม.ย. 2560​PDF
95​เรื่อง เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา20 มี.ค. 2560 ​PDF
​94​การแสดงชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในทะเบียนตำรับยา ฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน22 ก.พ. 2560​PDF
​93ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก​24 ส.ค 2559PDF
​92กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับการรายงานการไม่พึงไม่ประสงค์จากยาชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Drug Reaction : SADR)​4  พ.ค 2559PDF
91​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2559​3 มี.ค 2559PDF
90​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน​8 เม.ย 2559PDF
​89​กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารวมถึงวัคซีน​5 ก.พ 2559​​PDF

​88แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์26 ก.พ. 2559PDF
87​แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา​27 ม.ค 2559PDF
86​หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยารามิพริล (Ramipril)​27 ม.ค 2559PDF
85​แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ12 ม.ค 2559PDF
​84​หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจ้างผลิตและการจ้างวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ​28 ธ.ค 2558PDF
83​การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ปรากฏอยู่ในตำรายาโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ตามตำรายา​18 ธ.ค 2558PDF

เอกสารแนบท้าย
​82​รายละเอียดการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กรทรอนิกส์​17 ธ.ค. 2558PDF
​81​กำหนดให้ยาเดกซาเมทาโซน (Dexsamethasone) และยาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) และเกลือของยาดังกล่าวเป็นยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​12 ต.ค 2558PDF
​80​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น​12 พ.ย 2558PDF
​79​แนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเลขรับชั่วคราวที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2558​26 ส.ค 2558PDF
78​การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และชีววัตถุใหม่ (New Biological Products)​27 ก.ค 2558PDF
77​แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน​26 ส.ค 2558PDF
76​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา​15 ก.ค 2558PDF
​75​รายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยา​14 ก.ค 2558​​PDF
​74​รายการยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​14 ก.ค 2558PDF
​73​การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (REFER)​23 พ.ค 2557PDF
72​แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556​12 พ.ค 2558PDF
71​ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิกPDF
​70​หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง GMP ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ​22 ธ.ค 2557PDF
​69​กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์PDF
68​กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุและกำหนดแบบคำขอ และแบบหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ​26 ก.ย 2557PDF
67​การพิจารณารับรองแบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ​24 ธ.ค 2555PDF
​66​แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญสำหรับมนุษย์ที่ยื่นไว้ก่อน 1 ตุลาคม 2556​30 ก.ค 2557PDF
65​มาตราการควบคุม กำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์ Botulium toxin​11 ก.พ 2557PDF​​
64กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน​10 ก.ค. 2557PDF
63​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชตำรับโรงพยาบาล​31 ม.ค 2557PDF
​62​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2557​5 ก.พ 2557PDF
​61​แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา​3 ก.ค 2556PDF
​60​เอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง​22 ต.ค 2556PDF
59​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา​8 ส.ค 2556PDF
​58​กำหนดให้ยาทรามาดอล (Tramadol) ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​6 ก.ย 2556PDF
​57​กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน​28 มิ.ย 2556PDF
56​แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีไคร้เครือเป็นส่วนประกอบ​7 มี.ค 2556PDF
55​กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์​26 เม.ย 2556PDF
54​การพิจารณารับรองแบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕​24 ธ.ค 2555PDF
​53​การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (REFER)​20 ธ.ค 2555PDF
52​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2555​20 มิ.ย 2554PDF
​51​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในตำรายาฉบับที่รัฐมนตรีประกาศโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของตัวยาสำคัญและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปตามตำรายา​27 พ.ย 2555PDF
50​หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพยา​14 ส.ค 2555PDF
49​การพิจารณารับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Accreditation of an Overseas [Non – Domestic] Manufacturer)​18 ก.ค 2555PDF
48​การปรับปรุงคู่มือ / หลักเกณฑ์การติดตามความปลอดภัยของยาใหม่ (Safety Monitoring Program)PDF
​47​การจัดจำหน่ายและการจัดเก็บวัคซีน​23 ก.ค 2555PDF
​46​การผลิตยาแผนปัจจุบันเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก​25 มิ.ย 2555PDF
​45​การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ข้อมูลเหมือนตำรับยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้แล้วชื่อการค้าใหม่​24 พ.ค 2555PDF
44​หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาโอมีพราโซลแคปซูล (Omeprazole Capsules)​26 มี.ค 2555PDF
​43​การแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิตและนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน และแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร​16 ก.พ 2555PDF
​42​การควบคุมการจำหน่ายยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของซูโดอีฟรีดีน 
(ฉบับที่ 3)
​12 ก.ค 2554PDF
41​บัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ​20 ก.พ 2555PDF
​40​รายการยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 1 (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)​4 ม.ค 2555PDF
​39​แนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการด้านยาที่ประสบอุทกภัย​2 พ.ย 2554PDF
38​การควบคุมการจำหน่ายที่มีไดเฟนไฮดรามีน หรือโปรเมทาซีน หรือเดกซ์โตรเมธอร์แฟน เป็นส่วนประกอบ​5 ต.ค 2554PDF
37​การควบคุมการจำหน่ายยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของซูโดอีฟรีดีน​11 พ.ค 2554PDF
​36​รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)​8 เม.ย 2554PDF
35​หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)​16 มี.ค. 2554PDF
34​นโยบายการทบทวนทะเบียนตำรับยาและแนวทางการปฎิบัติการทบทวนทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)​14 มี.ค 2554PDF
​33​หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในตำรับยาที่รัฐมนตรีประกาศ​21 ธ.ค 2553PDF
​32​คำแนะนำในการจัดทำรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์และรูปแบบ
มาตรฐานรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
​21 มิ.ย 2553PDF
​31​หลักเกณฑ์การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญรูปแบบรับประทาน
ที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ (oral modified release 
dosage forms)
​1 ต.ค 2553PDF
30​คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์​21 มิ.ย 2553PDF
29​การประเมินชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา clopidogrel​13 ต.ค 2553PDF
​28​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียน(TRANSFER)​21 เม.ย 2553PDF
เอกสารแนบ
​27​หลักเกณฑ์การขอเพิ่มข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยาในทะเบียนตำรับยา​18 ก.ย 2552PDF
26​กำหนดให้ยาซิลเดนาฟิล(Sildenafil) ทาดาลาฟิล(Tadalafil) และ
วาเดนาฟิล(Vardenafil) ต้องรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​12 ต.ค 2552PDF
​25​รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับการนำหรือสั่งยาเข้ามา
ในราชอาณาจักรที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา 
สำหรับกรณีการสำรองยาต้านไวรัส พ.ศ. 2552
​29 ม.ค 2552PDF
​24​หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
สำหรับกรณีการสำรองยาต้านไวรัส พ.ศ. 2552
​21 ก.ค 2552PDF
​23​กำหนดให้ยาไนมิซุไลด์ (Nimesulide) ชนิดรับประทานต้องรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​25 พ.ค 2552PDF
22​ASEAN Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies และคู่มือการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล
ของผลิตภัณฑ์ยา
​6 มี.ค 2552PDF
​21​การควบคุม กำกับ ดูแลยาที่เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดและ
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด
​27 มี.ค 2552PDF
​20​คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
​22 ม.ค 2552PDF
​19​การขึ้นทะเบียนตํารับยาตามข้อตกลง ASEAN Harmonization 
Product on Pharmaceutical Registration
​26 ธ.ค 2551PDF
18​กําหนดให้ยาเม็ดหรือแคปซูลที่มีซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) 
เป็นส่วนประกอบต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​6 พ.ย 2551PDF
​17​กําหนดให้ยาน้ำที่มีไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) หรือ 
โปรเมทาซีน (Promethazine) เป็นส่วนประกอบต้องรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​5 ก.ย 2551PDF
​16​คู่มือการจดแจ้งข้อมูลความลับทางการค้าในการขึ้นทะเบียนตำรับยา​25 เม.ย 2551PDF
15​หลักเกณฑ์การยื่นขอแก้ไขทะเบียนตํารับยา ให้กําหนดมาตรฐานและ
วิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)
​7 พ.ค 2551PDF
​14​การนำข้อตกลง ASEAN Harmonization Product on 
Pharmaceutical Registration สู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ
​2 พ.ย 2550PDF
​13​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2550​15 ส.ค 2550PDF
​12​กําหนดให้ยาเดกซ์ซาเมธาโซน (Dexsamethasone) และ
ยาเพร็ดนิโซโลน (Prednisolone) ชนิดรับประทานต้องรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​1 เม.ย 2550PDF
​11​กําหนดให้ยาเดกซ์โตรเมธอร์แฟน (Dextromethorphan) ต้องรายงาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​1 เม.ย 2550PDF
10​คำแนะนำในการจัดทำโครงการร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์​3 ส.ค 2549PDF
9​การศึกษาเพื่อพิสูจน์ความเท่าเทียมของผลการรักษาของผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้เฉพาะที่และออกฤทธิ์เฉพาะที่ (locally applied , locally acting products)​3 ส.ค 2549PDF
​8​ข้อกำหนดมาตรฐานปริมาณสารเจือปนของยากาบาเพนติน (gabapentin)​17 เม.ย 2549PDF
7​หลักเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร​22 มี.ค 2549PDF
6​หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก​25 มี.ค 2547PDF
5​การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs)​3 ส.ค 2547PDF
4​เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ที่การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงและบัญชีที่กำหนด พ.ศ. 2547​28 มิ.ย 2547PDF
​3​การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่ซึ่งทำการศึกษาโดยสถาบันหรือห้องปฏิบัติการของต่างประเทศ​16 ธ.ค 2545PDF
2กำหนดยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​​5 มิ.ย 2534PDF
​1​กำหนดวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และยาจำพวกรักษาโรคมะเร็งที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​29 มิ.ย 2526PDF

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link