SharePoint

Skip Navigation Linksadvertisement01

เอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณา


 
ลำดับรายการดูเอกสาร
1แบบฟอร์มคำขออนุญาตโฆษณายา OpenPDF
2หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา                       (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจ) OpenPDF
3หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา OpenPDF
 - กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจOpenPDF
 - กรณีบุคคลธรรดาเป็นผู้มอบอำนาจOpenPDF
4คู่มือการขออนุญาตโฆษณายา OpenPDF
5คู่มือโฆษณายาปี2551 (เล่มเขียว) OpenPDF
6แนวทางการโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป  OpenPDF
7การโฆษณาขายยาทางอินเตอร์เน็ต  OpenPDF
8โฆษณายาอย่างไรไม่ผิดกฎ ( สำหรับผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา )OpenPDF
9โรคที่ห้ามโฆษณายาต่อประชาชนทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 6 มค2520 พรบ.ยา 782 OpenPDF
10ถาม-ตอบเกี่ยวกับการโฆษณาขายยา OpenPDF
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link