SharePoint

Skip Navigation Linksreport-form

แบบฟอร์มรายงาน

แบบรายงานประจำปี

1. ยาแผนปัจจุบัน

1.1 สำหรับ ผู้รับอนุญาตผลิตยา

รายงานการผลิตยา (แบบ ผ.ย.6 (ก))

รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (แบบ ผ.ย.6)

แบบสรุปรายงานประจำปี และแบบบัญชี สำหรับแสดงปริมาณการนำเข้า จำหน่ายและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้าของเภสัชเคมีภัณฑ์ (แบบ ภ.ค.2)

รายงานการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

1.2 สำหรับ ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
รายงานการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.6)
แบบสรุปรายงานประจำปี และแบบบัญชี สำหรับแสดงปริมาณการนำเข้า จำหน่ายและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้าของเภสัชเคมีภัณฑ์ (แบบ ภ.ค.2)
รายงานการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร


2. ยาแผนโบราณ

2.1 สำหรับ ผู้รับอนุญาตผลิตยา

รายงานการผลิตยา (แบบ ย.บ.6)

รายงานการผลิตวัตถุดิบที่เป็นตัวยาสำคัญที่ใช้สำหรับผลิตยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.5)

รายงานการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

2.2 สำหรับ ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
รายงานการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ย.บ.11)
รายงานการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
แบบรายงานทุก 4 เดือน

1. ตารางสรุปการส่งรายงานและบัญชียาที่ต้องส่งทุก4 เดือน

2. แบบบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ ผ.ย.4)

3. แบบบัญชีรายชื่อยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ น.ย.4)

4. รายงานการขายเภสัชเคมีภัณฑ์(แบบ ภ.ค.3)

5. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ ข.ย.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link