SharePoint

Skip Navigation LinksFormDownload

Download

การ Download แบบฟอร์มไปใช้ สามารถจัดพิมพ์ใน Word แต่ต้องมีรูปแบบเช่นเดียวกับใน PDF File

ลำดับเรื่อง​ แบบฟอร์มตัวอย่าง
​0​คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารสำหรับยื่นที่ OSSCWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​0.1 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​1​คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.pnglist.png
​2​คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​3​คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​4​คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​5​คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.pnglist.png
​6​คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​7​คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​8​คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​9​คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​10​คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​11​คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.12)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​12​คำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียน
ตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​13คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.pnglist.png
​14คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.pnglist.png
​15​คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.20)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​16​คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​17​คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​18​คำขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ ฉ.7)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​19​คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​20​แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​21​คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.pnglist.png
​22​แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.pnglist.png
​23​ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)   ยกเลิก
​24​แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร 
(แบบ สบ.6) 
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​25แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร ที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (แบบ สบ.8)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​26​แบบขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​27​หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักรWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​28​แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​29​แบบฟอร์มสำหรับสอบถามประเภทอาหาร (คลินิกจัดประเภท) update.gifpdf.png
​29.1 ขั้นตอนการให้บริการคลินิกจัดประเภทอาหารpdf.png
29.2 แบบฟอร์มสำหรับสอบถามประเภทอาหาร (ภาษาอังกฤษ) icon_new.gifWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​30​ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต/นำสั่งฯอาหารWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​31​ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหารWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​32แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​33​แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต (E-Submission)สำหรับผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาตWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​34​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​35​แบบคำขอการรับรองระบบ GMP ตามกฎหมายWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​36​แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/เลขสารบบอาหารWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​37​คู่มือการเชื่อมผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ สำหรับผู้นำเข้า pdf.png

​37.1 คู่มือการเชื่อมผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ สำหรับผู้นำเข้า (อาหารทั่วไป ผักและผลไม้)pdf.png
​38​คู่มือการเชื่อมผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ สำหรับผู้ผลิตpdf.png
​39​เอกสารประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​40​แบบข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​41​ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​42เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​43เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​44​เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​45​เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​46​เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (สบ.5-5)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​47​แบบฟอร์มคำนวณวัตถุเจือปนอาหารWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.pngagenda.png
​48​แบบฟอร์มขอให้พิจารณาความเห็นชอบรูปแบบขวดนม   ยกเลิก
​49​แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและนำเข้าอาหารWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​49.1 แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องในการยื่นขอหนังสือรับรองอนุญาตผลิตและนำเข้าอาหารpdf.png
​50​แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281)  พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร   ยกเลิก
​51​แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 281)  พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร   ยกเลิก 
​52​แบบคำขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ   ยกเลิก
​53​แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหาร   ยกเลิก
​54​แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุ นมสำหรับทารกและเด็กเล็กที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   ยกเลิก
​55​แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก   ยกเลิก
​56​คำขออนุญาตโฆษณาอาหาร ( แบบ ฆอ.1 ) ยกเลิก


​57​ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร :  Update (11Aug2017)
       แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร    (กรณีที่ 1-1) : วัตถุเจือปนอาหาร
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​58​ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร :  Update (11Aug2017)
       แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร    (กรณีที่ 1-2) : เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​59​ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร :  Update (11Aug2017)
       (กรณีที่ 2) แบบคำขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​60​ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ :  Update (11Aug2017)
       แบบคำขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​61​ประเมินความปลอดภัยอาหาร :  Update (11Aug2017)
       (กรณี 1) แบบคำขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​62ประเมินความปลอดภัยอาหาร :  Update (11Aug2017)
       (กรณี 1) แบบคำขอยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Food) เพื่อพิจารณาอนุญาต​
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​63​ประเมินความปลอดภัยอาหาร :  Update (4OCT2017) update.gif
       (กรณี 2) แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​64​การประเมินความปลอดภัยขวดนม :  Update (11Aug2017)
       แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​65​การประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร :  Update (11Aug2017)
       (กรณี 1) แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก 
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​66​การประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร :  Update (11Aug2017)                     
        (กรณี 2) แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว
Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
67​​บันทึกคำให้การ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​68หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาอาหาร​Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png


สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016